Ratings

DRUK Erez (Israel)
4 tournaments
19 results
2009-09-11: Israeli Championship(Israel)
RADZIVILOVSKY Pavel24-40DRUK Erez
DRUK Erez56-08MILLER Alexey
MALNEV Andrey15-49DRUK Erez
DRUK Erez51-13SHIFMAN Ilya
GELTZER Valery18-46DRUK Erez
2008-09-12: Israel championship(Israel)
DRUK Erezwon againstSHIFMAN Ilya
RADZIVILOVSKY Levwon againstDRUK Erez
DRUK Erezwon againstLEWI Moshe
DRUK Erezwon againstRADZIVILOVSKY Pavel
DRUK Erezwon againstGREENGLAZ Ilya
2007-08-04: 4th Israel Othello Open 2007(Israel)
RADZIVILOVSKY Levlost toDRUK Erez
DRUK Erezwon againstGELTZER Valery
DRUK Erezwon againstSHIFMAN Ilya
SHIFMAN Leonidwon againstDRUK Erez
DRUK Erezwon againstGREENGLAZ Ilya
2006-04-01: Ramat-Gan Open(Israel)
MILLER Alexeylost toDRUK Erez
DRUK Erezwon againstSHIFMAN Leonid
RADZIVILOVSKY Levlost toDRUK Erez
DRUK Erezwon againstMALNEV Andrey