Ratings

DRUK Erez (Israel)

5 tournaments
24 results
Player ID: 200002
2019-05-182019-05-19: 2019 US Open(USA)
CHITRA Yohanes40-24DRUK Erez
DRUK Erez44-20RUBY Kevin
KOMPEL Alex31-33DRUK Erez
DRUK Erez55-09NAMAZU Misa
DRUK Erez17-47FU Jacky
2009-09-11: Israeli Championship(Israel)
RADZIVILOVSKY Pavel24-40DRUK Erez
DRUK Erez56-08MILLER Alexey
MALNEV Andrey15-49DRUK Erez
DRUK Erez51-13SHIFMAN Ilya
GELTZER Valery18-46DRUK Erez
2008-09-12: Israel championship(Israel)
DRUK Erezwon againstSHIFMAN Ilya
RADZIVILOVSKY Levwon againstDRUK Erez
DRUK Erezwon againstLEWI Moshe
DRUK Erezwon againstRADZIVILOVSKY Pavel
DRUK Erezwon againstGREENGLAZ Ilya
2007-08-04: 4th Israel Othello Open 2007(Israel)
RADZIVILOVSKY Levlost toDRUK Erez
DRUK Erezwon againstGELTZER Valery
DRUK Erezwon againstSHIFMAN Ilya
SHIFMAN Leonidwon againstDRUK Erez
DRUK Erezwon againstGREENGLAZ Ilya
2006-04-01: Ramat-Gan Open(Israel)
MILLER Alexeylost toDRUK Erez
DRUK Erezwon againstSHIFMAN Leonid
RADZIVILOVSKY Levlost toDRUK Erez
DRUK Erezwon againstMALNEV Andrey