Ratings

OTHELLO (Arnal) (Program)

1 tournaments
7 results
  • 1992
1992-07-01: Tournoi ordinateurs Perenchies(France)
WINOTHEL (Pinta) won againstOTHELLO (Arnal)
INTHELLO (Bras) won againstOTHELLO (Arnal)
CONFITURE (Thill) won againstOTHELLO (Arnal)
HGOT (Bras) won againstOTHELLO (Arnal)
FLIPIT (Millett) won againstOTHELLO (Arnal)
MODOT (Feinstein) won againstOTHELLO (Arnal)
OT (Thill) won againstOTHELLO (Arnal)