Ratings

Tournoi de Guangzhou (China)
2005-09-24

Here are all results.

2005-09-24: Tournoi de Guangzhou(China)
CHEN Ruishengwon againstQIN Jingmin
FU Velmawon againstZHOU Chao
TSOI Chun Yipwon againstYE Liya
BERG Matthiaslost toXIE Weiwei
GONG Jingshilost toPIHLAJAPURO Katie
MAK Wai Tungwon againstLI Zibin
TSOI Chun Yiplost toFU Velma
PIHLAJAPURO Katiewon againstCHEN Ruisheng
QIN Jingminlost toBERG Matthias
XIE Weiweilost toMAK Wai Tung
LI Zibinlost toGONG Jingshi
YE Liyalost toZHOU Chao
MAK Wai Tunglost toTSOI Chun Yip
ZHOU Chaowon againstXIE Weiwei
CHEN Ruishenglost toBERG Matthias
GONG Jingshilost toYE Liya
LI Zibinwon againstQIN Jingmin
FU Velmalost toPIHLAJAPURO Katie
BERG Matthiaswon againstFU Velma
XIE Weiweilost toCHEN Ruisheng
PIHLAJAPURO Katielost toMAK Wai Tung
QIN Jingminlost toGONG Jingshi
ZHOU Chaowon againstTSOI Chun Yip
YE Liyawon againstLI Zibin
GONG Jingshiwon againstCHEN Ruisheng
TSOI Chun Yipwon againstLI Zibin
MAK Wai Tungwon againstZHOU Chao
FU Velmawon againstYE Liya
BERG Matthiaslost toPIHLAJAPURO Katie
XIE Weiweiwon againstQIN Jingmin
PIHLAJAPURO Katiewon againstTSOI Chun Yip
LI Zibinwon againstXIE Weiwei
ZHOU Chaowon againstGONG Jingshi
YE Liyalost toQIN Jingmin
MAK Wai Tungwon againstBERG Matthias
CHEN Ruishengwon againstFU Velma
PIHLAJAPURO Katiewon againstZHOU Chao
QIN Jingminlost toTSOI Chun Yip
FU Velmalost toMAK Wai Tung
CHEN Ruishengwon againstLI Zibin
GONG Jingshilost toBERG Matthias
XIE Weiweilost toYE Liya