Ratings

Chubu Trio Open (Japan)
2005-02-20

Here are all results.

2005-02-20: Chubu Trio Open(Japan)
MIYAZAKI Yujiwon againstSUZUKI Mikio
MAKI Shin'Ichirowon againstKITIGAWA Masaya
KAWARADA Yuichiwon againstITO Riyoutarou
TSUCHIDA Daisukewon againstITO Masayuki
NAKAMORI Hirokilost toMATSUMOTO Hiroyuki
FUNAKOSHI Shogolost toKIKUCHI Akemi
YOSHIYUKI Suganumawon againstTSUKAMOTO Hiroaki
MIYAZAKI Yujiwon againstYOSHIYUKI Suganuma
MAKI Shin'Ichirowon againstKAWARADA Yuichi
TSUCHIDA Daisukelost toMATSUMOTO Hiroyuki
NAKAMORI Hirokiwon againstITO Masayuki
FUNAKOSHI Shogowon againstSUZUKI Mikio
KIKUCHI Akemilost toTSUKAMOTO Hiroaki
ITO Riyoutarouwon againstKITIGAWA Masaya
MIYAZAKI Yujiwon againstFUNAKOSHI Shogo
MAKI Shin'Ichirowon againstMATSUMOTO Hiroyuki
KAWARADA Yuichiwon againstTSUCHIDA Daisuke
NAKAMORI Hirokiwon againstYOSHIYUKI Suganuma
KIKUCHI Akemiwon againstKITIGAWA Masaya
TSUKAMOTO Hiroakilost toITO Riyoutarou
SUZUKI Mikiowon againstITO Masayuki
MIYAZAKI Yujiwon againstMAKI Shin'Ichiro
KAWARADA Yuichiwon againstMATSUMOTO Hiroyuki
TSUCHIDA Daisukewon againstTSUKAMOTO Hiroaki
NAKAMORI Hirokiwon againstKIKUCHI Akemi
FUNAKOSHI Shogowon againstITO Riyoutarou
YOSHIYUKI Suganumalost toSUZUKI Mikio
KITIGAWA Masayawon againstITO Masayuki
MIYAZAKI Yujilost toKAWARADA Yuichi
MAKI Shin'Ichirowon againstNAKAMORI Hiroki
TSUCHIDA Daisukewon againstFUNAKOSHI Shogo
YOSHIYUKI Suganumawon againstKITIGAWA Masaya
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstKIKUCHI Akemi
TSUKAMOTO Hiroakiwon againstITO Masayuki
SUZUKI Mikiowon againstITO Riyoutarou
MIYAZAKI Yujiwon againstSUZUKI Mikio
MAKI Shin'Ichirowon againstTSUCHIDA Daisuke
KAWARADA Yuichiwon againstNAKAMORI Hiroki
FUNAKOSHI Shogowon againstKITIGAWA Masaya
YOSHIYUKI Suganumawon againstKIKUCHI Akemi
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstTSUKAMOTO Hiroaki
ITO Riyoutaroulost toITO Masayuki
MIYAZAKI Yujiwon againstMATSUMOTO Hiroyuki
MAKI Shin'Ichirolost toFUNAKOSHI Shogo
KAWARADA Yuichilost toYOSHIYUKI Suganuma
TSUCHIDA Daisukewon againstITO Riyoutarou
NAKAMORI Hirokiwon againstSUZUKI Mikio
KIKUCHI Akemiwon againstITO Masayuki
TSUKAMOTO Hiroakiwon againstKITIGAWA Masaya