Ratings

33rd challenge cup - B (Japan)
2007-11-10

Here are all results.

2007-11-10: 33rd challenge cup - B(Japan)
TAKAO Yukiwon againstISAKA Tomoaki
SATO Ryuwon againstNAGAMATSU Yoshiyuki
KOSUKE Daisukelost toSHINOHARA Chiaki
HAMADA Atsushiwon againstSHUTSUKU Mizuki
NAGAMATSU Ryotawon againstSHINOHARA Jun
TAKAO Yukiwon againstNAGAMATSU Ryota
SATO Ryuwon againstHAMADA Atsushi
KOSUKE Daisukewon againstSHINOHARA Ryo
SHINOHARA Chiakiwon againstSHUTSUKU Mizuki
ISAKA Tomoakiwon againstSHINOHARA Jun
TAKAO Yukiwon againstSATO Ryu
KOSUKE Daisukewon againstNAGAMATSU Ryota
HAMADA Atsushiwon againstSHINOHARA Ryo
SHINOHARA Chiakilost toISAKA Tomoaki
SHUTSUKU Mizukiwon againstNAGAMATSU Yoshiyuki
TAKAO Yukiwon againstHAMADA Atsushi
SATO Ryuwon againstSHINOHARA Chiaki
KOSUKE Daisukewon againstISAKA Tomoaki
SHUTSUKU Mizukiwon againstSHINOHARA Ryo
SHINOHARA Junwon againstNAGAMATSU Yoshiyuki
TAKAO Yukiwon againstKOSUKE Daisuke
SATO Ryuwon againstISAKA Tomoaki
HAMADA Atsushiwon againstNAGAMATSU Ryota
SHINOHARA Chiakiwon againstSHINOHARA Jun
SHINOHARA Ryowon againstNAGAMATSU Yoshiyuki
TAKAO Yukiwon againstSHINOHARA Chiaki
SATO Ryuwon againstSHUTSUKU Mizuki
KOSUKE Daisukewon againstHAMADA Atsushi
NAGAMATSU Ryotawon againstNAGAMATSU Yoshiyuki
SHINOHARA Junwon againstSHINOHARA Ryo