Ratings

The Hokkaido expert game (Japan)
2008-02-17

Here are all results.

2008-02-17: The Hokkaido expert game(Japan)
TAKENOBU Kosukewon againstSAITO You
SASAKI Soheiwon againstOGASAWARA Eriko
KOO Shingolost toOKABAYASHI Noguchi
MORI Ryuichilost toUEDA Toshihumi
KIYOYUKI Kenjiwon againstIWAMOTO Yoshiki
SAGAWA Syuntarowon againstSAITO Tadayuki
TAKAHASHI Satomiwon againstWATANABE Take
UESEGI Takumilost toIZUKA Mitiko
WAKAMATSU Masamichiwon againstYAMAGISHI Kyouko
TAKENOBU Kosukewon againstSAGAWA Syuntaro
SASAKI Soheiwon againstTAKAHASHI Satomi
KOO Shingowon againstIWAMOTO Yoshiki
YOSHIDA Ryotawon againstUEDA Toshihumi
MORI Ryuichiwon againstSAITO Tadayuki
KIYOYUKI Kenjiwon againstOKABAYASHI Noguchi
UESEGI Takumiwon againstSAITO You
IZUKA Mitikowon againstWAKAMATSU Masamichi
OGASAWARA Erikolost toYAMAGISHI Kyouko
TAKENOBU Kosukelost toSASAKI Sohei
KOO Shingolost toUEDA Toshihumi
YOSHIDA Ryotawon againstWAKAMATSU Masamichi
MORI Ryuichiwon againstTAKAHASHI Satomi
KIYOYUKI Kenjiwon againstIZUKA Mitiko
SAGAWA Syuntarolost toUESEGI Takumi
SAITO Tadayukiwon againstSAITO You
IWAMOTO Yoshikilost toOGASAWARA Eriko
OKABAYASHI Noguchiwon againstYAMAGISHI Kyouko
TAKENOBU Kosukewon againstUEDA Toshihumi
SASAKI Soheilost toKIYOYUKI Kenji
KOO Shingowon againstOGASAWARA Eriko
YOSHIDA Ryotawon againstMORI Ryuichi
SAGAWA Syuntarolost toTAKAHASHI Satomi
SAITO Tadayukiwon againstYAMAGISHI Kyouko
UESEGI Takumiwon againstWAKAMATSU Masamichi
IWAMOTO Yoshikiwon againstSAITO You
IZUKA Mitikolost toOKABAYASHI Noguchi
TAKENOBU Kosukewon againstUESEGI Takumi
SASAKI Soheiwon againstOKABAYASHI Noguchi
KOO Shingowon againstSAITO Tadayuki
YOSHIDA Ryotawon againstKIYOYUKI Kenji
MORI Ryuichiwon againstIZUKA Mitiko
SAGAWA Syuntarowon againstOGASAWARA Eriko
TAKAHASHI Satomiwon againstUEDA Toshihumi
IWAMOTO Yoshikiwon againstWAKAMATSU Masamichi
YAMAGISHI Kyoukowon againstSAITO You
TAKENOBU Kosukewon againstYOSHIDA Ryota
SASAKI Soheiwon againstTAKAHASHI Satomi
KOO Shingowon againstUESEGI Takumi
MORI Ryuichiwon againstKIYOYUKI Kenji
SAGAWA Syuntarowon againstYAMAGISHI Kyouko
SAITO Tadayukiwon againstWAKAMATSU Masamichi
IWAMOTO Yoshikiwon againstOKABAYASHI Noguchi
IZUKA Mitikowon againstUEDA Toshihumi
OGASAWARA Erikowon againstSAITO You
TAKENOBU Kosukewon againstMORI Ryuichi
SASAKI Soheiwon againstYOSHIDA Ryota
KOO Shingowon againstKIYOYUKI Kenji
SAGAWA Syuntarowon againstIZUKA Mitiko
TAKAHASHI Satomiwon againstOKABAYASHI Noguchi
SAITO Tadayukiwon againstOGASAWARA Eriko
UESEGI Takumiwon againstIWAMOTO Yoshiki
UEDA Toshihumiwon againstYAMAGISHI Kyouko
WAKAMATSU Masamichiwon againstSAITO You