Ratings

29th Kinko Hokuriku area tournament A (Japan)
2008-03-02

Here are all results.

2008-03-02: 29th Kinko Hokuriku area tournament A(Japan)
MATSUMOTO Hiroshiwon againstOKAMOTO Kazuki
MIYAZAKI Yujiwon againstHONDA Naoto
NAKAMORI Hirokiwon againstSATANI Tetsu
WAZUKI Hiroyukiwon againstKAWAKAMI Koji
KIMURA Keigowon againstOKUDA Masashi
NAGAYAMA Hironariwon againstNAKAMURA Yuki
YAMAZOE Keijiwon againstMATSUMOTO Kishie
MATSUMOTO Kazunoriwon againstOBAMA Satomi
FUNAKOSHI Shogowon againstNISHIMINE Satoru
MORIOKA Wataruwon againstTATSUMI Atsushi
ISHIBASHI Takuyawon againstKOBAYASHI Ritsuko
MATSUMOTO Hiroshilost toMIYAZAKI Yuji
OKAMOTO Kazukiwon againstKIMURA Keigo
NAKAMORI Hirokiwon againstFUNAKOSHI Shogo
SATANI Tetsuwon againstMATSUMOTO Kishie
WAZUKI Hiroyukiwon againstMORIOKA Wataru
NAGAYAMA Hironarilost toMATSUMOTO Kazunori
YAMAZOE Keijiwon againstISHIBASHI Takuya
TATSUMI Atsushilost toNAKAMURA Yuki
OKUDA Masashiwon againstHONDA Naoto
OBAMA Satomilost toKAWAKAMI Koji
NISHIMINE Satorulost toKOBAYASHI Ritsuko
MATSUMOTO Hiroshiwon againstKOBAYASHI Ritsuko
MIYAZAKI Yujiwon againstNAGAYAMA Hironari
OKAMOTO Kazukiwon againstKAWAKAMI Koji
NAKAMORI Hirokiwon againstWAZUKI Hiroyuki
SATANI Tetsuwon againstOKUDA Masashi
KIMURA Keigowon againstNAKAMURA Yuki
YAMAZOE Keijiwon againstMATSUMOTO Kazunori
FUNAKOSHI Shogowon againstISHIBASHI Takuya
MORIOKA Wataruwon againstHONDA Naoto
TATSUMI Atsushiwon againstOBAMA Satomi
NISHIMINE Satoruwon againstMATSUMOTO Kishie
MATSUMOTO Hiroshiwon againstMATSUMOTO Kazunori
MIYAZAKI Yujiwon againstOKAMOTO Kazuki
NAKAMORI Hirokiwon againstYAMAZOE Keiji
SATANI Tetsuwon againstWAZUKI Hiroyuki
KIMURA Keigowon againstFUNAKOSHI Shogo
NAGAYAMA Hironarilost toOBAMA Satomi
MORIOKA Wataruwon againstKAWAKAMI Koji
ISHIBASHI Takuyawon againstTATSUMI Atsushi
OKUDA Masashilost toNAKAMURA Yuki
NISHIMINE Satoruwon againstMATSUMOTO Kishie
HONDA Naotowon againstKOBAYASHI Ritsuko
MATSUMOTO Hiroshiwon againstSATANI Tetsu
MIYAZAKI Yujilost toNAKAMORI Hiroki
OKAMOTO Kazukiwon againstWAZUKI Hiroyuki
KIMURA Keigowon againstISHIBASHI Takuya
NAGAYAMA Hironariwon againstMATSUMOTO Kishie
YAMAZOE Keijiwon againstMORIOKA Wataru
MATSUMOTO Kazunoriwon againstFUNAKOSHI Shogo
TATSUMI Atsushilost toOKUDA Masashi
OBAMA Satomiwon againstHONDA Naoto
NAKAMURA Yukiwon againstNISHIMINE Satoru
KAWAKAMI Kojiwon againstKOBAYASHI Ritsuko
MATSUMOTO Hiroshiwon againstNAKAMORI Hiroki
MIYAZAKI Yujiwon againstKIMURA Keigo
OKAMOTO Kazukiwon againstYAMAZOE Keiji
SATANI Tetsuwon againstNAKAMURA Yuki
WAZUKI Hiroyukiwon againstISHIBASHI Takuya
NAGAYAMA Hironariwon againstOBAMA Satomi
MATSUMOTO Kazunorilost toMORIOKA Wataru
FUNAKOSHI Shogowon againstKAWAKAMI Koji
TATSUMI Atsushiwon againstHONDA Naoto
OKUDA Masashiwon againstNISHIMINE Satoru
KOBAYASHI Ritsukolost toMATSUMOTO Kishie
MATSUMOTO Hiroshiwon againstKIMURA Keigo
MIYAZAKI Yujiwon againstSATANI Tetsu
OKAMOTO Kazukiwon againstNAKAMORI Hiroki
WAZUKI Hiroyukiwon againstYAMAZOE Keiji
NAGAYAMA Hironariwon againstMORIOKA Wataru
MATSUMOTO Kazunoriwon againstOKUDA Masashi
FUNAKOSHI Shogowon againstNAKAMURA Yuki
ISHIBASHI Takuyawon againstNISHIMINE Satoru
TATSUMI Atsushiwon againstKAWAKAMI Koji
OBAMA Satomiwon againstKOBAYASHI Ritsuko
HONDA Naotowon againstMATSUMOTO Kishie