Ratings

2008 Tokai block preliminary A (Japan)
2008-06-22

Here are all results.

2008-06-22: 2008 Tokai block preliminary A(Japan)
ARAKI Yasuyukilost toESAKI Yuta
FUJITA Takeshilost toNAMIKI Kazunari
SUZUKI Takahirolost toYOSHIYUKI Suganuma
TOMOTA Yusukelost toSANO Hirotaka
NAGAO Hirotowon againstTANAKA Atsushi
ARAKI Yasuyukiwon againstNAMIKI Kazunari
FUJITA Takeshiwon againstTOMOTA Yusuke
SUZUKI Takahirowon againstTANAKA Atsushi
ESAKI Yutawon againstSANO Hirotaka
NAGAO Hirotowon againstYOSHIYUKI Suganuma
ARAKI Yasuyukiwon againstYOSHIYUKI Suganuma
FUJITA Takeshiwon againstSUZUKI Takahiro
TOMOTA Yusukewon againstTANAKA Atsushi
ESAKI Yutalost toNAGAO Hiroto
SANO Hirotakawon againstNAMIKI Kazunari
ARAKI Yasuyukiwon againstSANO Hirotaka
FUJITA Takeshiwon againstNAGAO Hiroto
SUZUKI Takahirowon againstNAMIKI Kazunari
TOMOTA Yusukewon againstESAKI Yuta
YOSHIYUKI Suganumawon againstTANAKA Atsushi
ARAKI Yasuyukiwon againstNAGAO Hiroto
FUJITA Takeshiwon againstESAKI Yuta
SUZUKI Takahirowon againstSANO Hirotaka
TOMOTA Yusukelost toYOSHIYUKI Suganuma
NAMIKI Kazunariwon againstTANAKA Atsushi
ARAKI Yasuyukiwon againstFUJITA Takeshi
SUZUKI Takahirowon againstNAGAO Hiroto
TOMOTA Yusukewon againstNAMIKI Kazunari
ESAKI Yutawon againstYOSHIYUKI Suganuma
SANO Hirotakawon againstTANAKA Atsushi