Ratings

39th Niigata Othello Conference (Japan)
2000-12-10

Here are all results.

2000-12-10: 39th Niigata Othello Conference(Japan)
TAKIZAWA Masakiwon againstOKUNO Tomoji
UMEZAWA Yoshinoriwon againstIWASAKA Ryuji
SATO Shinjiwon againstAKAHARA Kenta
KANDA Yoshihirowon againstSASAKI Sadayuki
SUZUKI Nobuyukiwon againstIIJIMA Hiroshi
MATSUZAWA Takashiwon againstWATANABE Teruko
TAKIZAWA Masakiwon againstUMEZAWA Yoshinori
SATO Shinjiwon againstKANDA Yoshihiro
OKUNO Tomojiwon againstIWASAKA Ryuji
SUZUKI Nobuyukiwon againstMATSUZAWA Takashi
SASAKI Sadayukiwon againstAKAHARA Kenta
IIJIMA Hiroshiwon againstWATANABE Teruko
TAKIZAWA Masakiwon againstSATO Shinji
UMEZAWA Yoshinoriwon againstSUZUKI Nobuyuki
OKUNO Tomojiwon againstIIJIMA Hiroshi
KANDA Yoshihirowon againstIWASAKA Ryuji
SASAKI Sadayukiwon againstMATSUZAWA Takashi
AKAHARA Kentawon againstWATANABE Teruko
TAKIZAWA Masakiwon againstKANDA Yoshihiro
UMEZAWA Yoshinoriwon againstSASAKI Sadayuki
OKUNO Tomojiwon againstSATO Shinji
MATSUZAWA Takashiwon againstIIJIMA Hiroshi
AKAHARA Kentawon againstSUZUKI Nobuyuki
IWASAKA Ryujiwon againstWATANABE Teruko
TAKIZAWA Masakiwon againstMATSUZAWA Takashi
UMEZAWA Yoshinoriwon againstOKUNO Tomoji
SATO Shinjiwon againstSASAKI Sadayuki
KANDA Yoshihirowon againstWATANABE Teruko
SUZUKI Nobuyukiwon againstIWASAKA Ryuji
IIJIMA Hiroshiwon againstAKAHARA Kenta