قوانین بازی اتللو

Languages

Official rules

Other

هدف نهایی بازی

هدف اصلی بازی اینه که در آخر بازی حداکثر مهره های خودی را داشته باشیم.

یک دقیقه برای یادگیری

هر بازیکن 32 مهره دارد و برای شروع بازی یکی از رنگ های مشکی یا سفید را انتخاب می کند.همانظور که در شکل 1 مشاهده می کنید در ابتدای بازی مشکی و سفید هرکدام 2 مهره در وسط صفحه قرار می دهند.

بازی همیشه با همین ساختار شروع خواهد شد.

شکل 1