Ratings

Chubu Trio Open (Japan)
2005-05-22

Here are all results.

2005-05-22: Chubu Trio Open(Japan)
NAKAJIMA Noriowon againstTAKANO-TSUJI Toshimi
TSUCHIDA Daisukewon againstMAKI Shin'Ichiro
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstTSUJI Shinji
KAWARADA Yuichiwon againstTSUKAMOTO Hiroaki
KOUKAWA Satoshiwon againstSUGIHARA Yuki
NAKAYAMA Takahirowon againstSUZUKI Mikio
NAKAJIMA Noriowon againstMAKI Shin'Ichiro
TSUCHIDA Daisukewon againstTAKANO-TSUJI Toshimi
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstSUZUKI Mikio
KAWARADA Yuichiwon againstSUGIHARA Yuki
TSUJI Shinjiwon againstTSUKAMOTO Hiroaki
KOUKAWA Satoshilost toHAGA Kazutoshi
NAKAJIMA Noriowon againstTSUCHIDA Daisuke
MAKI Shin'Ichirolost toTAKANO-TSUJI Toshimi
KAWARADA Yuichiwon againstHAGA Kazutoshi
TSUJI Shinjiwon againstSUGIHARA Yuki
KOUKAWA Satoshiwon againstNAKAYAMA Takahiro
TSUKAMOTO Hiroakiwon againstSUZUKI Mikio
NAKAJIMA Norio32-32TAKANO-TSUJI Toshimi
TSUCHIDA Daisukelost toMAKI Shin'Ichiro
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstKAWARADA Yuichi
TSUJI Shinjiwon againstNAKAYAMA Takahiro
KOUKAWA Satoshiwon againstTSUKAMOTO Hiroaki
HAGA Kazutoshiwon againstSUZUKI Mikio
NAKAJIMA Noriowon againstMAKI Shin'Ichiro
TSUCHIDA Daisukewon againstTAKANO-TSUJI Toshimi
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstKOUKAWA Satoshi
KAWARADA Yuichiwon againstTSUJI Shinji
HAGA Kazutoshiwon againstNAKAYAMA Takahiro
SUGIHARA Yukiwon againstTSUKAMOTO Hiroaki
NAKAJIMA Noriowon againstTSUCHIDA Daisuke
MAKI Shin'Ichirowon againstTAKANO-TSUJI Toshimi
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstHAGA Kazutoshi
KAWARADA Yuichiwon againstKOUKAWA Satoshi
TSUJI Shinjiwon againstSUZUKI Mikio
SUGIHARA Yukiwon againstNAKAYAMA Takahiro
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstSUGIHARA Yuki
KAWARADA Yuichiwon againstSUZUKI Mikio
TSUJI Shinjiwon againstHAGA Kazutoshi
TSUKAMOTO Hiroakiwon againstNAKAYAMA Takahiro