Ratings

Shinagawa championship elite (Japan)
2005-07-08

Here are all results.

2005-07-08: Shinagawa championship elite(Japan)
TOKUMARU Golost toTANIDA Kunihiko
NODA Bintatsuwon againstTAMENORI Hideshi
SUEKUNI Makotowon againstNAKAJIMA Tetsuya
TOKUMARU Gowon againstSUEKUNI Makoto
NODA Bintatsuwon againstNAKAJIMA Tetsuya
TAMENORI Hideshiwon againstTANIDA Kunihiko
TOKUMARU Gowon againstNODA Bintatsu
TAMENORI Hideshiwon againstSUEKUNI Makoto
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTANIDA Kunihiko
TOKUMARU Gowon againstNAKAJIMA Tetsuya
SUEKUNI Makotowon againstTANIDA Kunihiko
NODA Bintatsuwon againstSUEKUNI Makoto
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTAMENORI Hideshi
TOKUMARU Gowon againstTAMENORI Hideshi
NODA Bintatsuwon againstTANIDA Kunihiko