Ratings

218th Kyoto Open (Japan)
2006-02-12

Here are all results.

2006-02-12: 218th Kyoto Open(Japan)
SUEKUNI Makotowon againstTAMAKI Suguru
FUKUNAGA Kohachiwon againstYAMAZOE Keiji
TAMENORI Hideshiwon againstFUNAKOSHI Shogo
SYUGAME Junkiwon againstOKAMOTO Kazuki
NAKAMORI Hirokiwon againstNAKANO Takao
UNO Toshihirowon againstTARU Eiichi
OKUDA Masashiwon againstOBAMA Satomi
SUGASE Takahirowon againstTAKAHASHI Yoshiko
ISHIKAWA Akirawon againstIO Hideo
TSUCHIDA Daisukewon againstNAKANO Shunsuke
SUEKUNI Makotowon againstTSUCHIDA Daisuke
FUKUNAGA Kohachiwon againstISHIKAWA Akira
NAKANO Shunsukewon againstTAMAKI Suguru
TAMENORI Hideshiwon againstSYUGAME Junki
NAKAMORI Hirokiwon againstOKUDA Masashi
NAKANO Takaowon againstIO Hideo
OKAMOTO Kazukiwon againstFUNAKOSHI Shogo
SUGASE Takahirowon againstUNO Toshihiro
YAMAZOE Keijiwon againstOBAMA Satomi
TAKAHASHI Yoshikowon againstTARU Eiichi
SUEKUNI Makotowon againstSUGASE Takahiro
FUKUNAGA Kohachiwon againstTSUCHIDA Daisuke
NAKANO Shunsukewon againstOBAMA Satomi
SYUGAME Junkiwon againstTAKAHASHI Yoshiko
NAKAMORI Hirokiwon againstTAMENORI Hideshi
NAKANO Takaowon againstUNO Toshihiro
TAMAKI Suguruwon againstFUNAKOSHI Shogo
ISHIKAWA Akirawon againstOKAMOTO Kazuki
YAMAZOE Keijiwon againstOKUDA Masashi
IO Hideowon againstTARU Eiichi
SUEKUNI Makotowon againstFUKUNAGA Kohachi
NAKANO Shunsukewon againstISHIKAWA Akira
TAMENORI Hideshiwon againstYAMAZOE Keiji
SYUGAME Junkiwon againstNAKAMORI Hiroki
MIYAZAKI Yujiwon againstIO Hideo
NAKANO Takaowon againstSUGASE Takahiro
UNO Toshihirowon againstTSUCHIDA Daisuke
OKAMOTO Kazukiwon againstTAKAHASHI Yoshiko
TAMAKI Suguruwon againstOKUDA Masashi
FUNAKOSHI Shogowon againstOBAMA Satomi
SUEKUNI Makotowon againstNAKANO Takao
FUKUNAGA Kohachiwon againstNAKAMORI Hiroki
NAKANO Shunsukewon againstSYUGAME Junki
TAMENORI Hideshiwon againstUNO Toshihiro
MIYAZAKI Yujiwon againstISHIKAWA Akira
OKAMOTO Kazukiwon againstYAMAZOE Keiji
OKUDA Masashiwon againstTARU Eiichi
SUGASE Takahirowon againstTAMAKI Suguru
FUNAKOSHI Shogowon againstTSUCHIDA Daisuke
IO Hideowon againstTAKAHASHI Yoshiko
SUEKUNI Makotowon againstNAKANO Shunsuke
FUKUNAGA Kohachiwon againstTAMENORI Hideshi
SYUGAME Junkiwon againstNAKANO Takao
NAKAMORI Hirokiwon againstOKAMOTO Kazuki
MIYAZAKI Yujiwon againstSUGASE Takahiro
UNO Toshihirowon againstFUNAKOSHI Shogo
TAMAKI Suguruwon againstYAMAZOE Keiji
OKUDA Masashiwon againstIO Hideo
ISHIKAWA Akirawon againstTSUCHIDA Daisuke
TARU Eiichiwon againstOBAMA Satomi