Ratings

Guangzhou Open (China)
2006-05-21

Here are all results.

2006-05-21: Guangzhou Open(China)
SONG Yanwon againstCHEN Ruisheng
LU Huanqiwon againstMAK Wai Tung
CHEN Kaiwon againstSHUI Yibin
XIE Weiweiwon againstCHEN Dengbin
WONG Chi Wahwon againstFU Velma
TSOI Chun Yipwon againstDENG Wennian
JIN Danyangwon againstZHANG Xiaofeng
SONG Yanwon againstXIE Weiwei
DENG Wennianwon againstCHEN Dengbin
LU Huanqiwon againstCHEN Ruisheng
CHEN Kai32-32WONG Chi Wah
FU Velmawon againstZHANG Xiaofeng
MAK Wai Tungwon againstSHUI Yibin
TSOI Chun Yipwon againstJIN Danyang
SONG Yan32-32LU Huanqi
DENG Wennianwon againstMAK Wai Tung
CHEN Kaiwon againstTSOI Chun Yip
FU Velmawon againstXIE Weiwei
SHUI Yibinwon againstZHANG Xiaofeng
CHEN Ruishengwon againstCHEN Dengbin
JIN Danyangwon againstWONG Chi Wah
SONG Yanwon againstCHEN Kai
DENG Wennianwon againstJIN Danyang
LU Huanqiwon againstTSOI Chun Yip
XIE Weiweiwon againstWONG Chi Wah
MAK Wai Tungwon againstFU Velma
SHUI Yibinwon againstCHEN Ruisheng
ZHANG Xiaofengwon againstCHEN Dengbin
DENG Wennianwon againstLU Huanqi
FU Velmawon againstCHEN Kai
XIE Weiweiwon againstTSOI Chun Yip
MAK Wai Tungwon againstJIN Danyang
SHUI Yibinwon againstSONG Yan
WONG Chi Wahwon againstCHEN Dengbin
CHEN Ruishengwon againstZHANG Xiaofeng
SONG Yanwon againstDENG Wennian
CHEN Kaiwon againstZHANG Xiaofeng
FU Velmawon againstLU Huanqi
XIE Weiweiwon againstMAK Wai Tung
WONG Chi Wahwon againstSHUI Yibin
TSOI Chun Yipwon againstCHEN Dengbin
CHEN Ruishengwon againstJIN Danyang
SONG Yanwon againstFU Velma
DENG Wennianwon againstXIE Weiwei
LU Huanqiwon againstWONG Chi Wah
CHEN Kaiwon againstCHEN Ruisheng
MAK Wai Tungwon againstZHANG Xiaofeng
SHUI Yibinwon againstTSOI Chun Yip
CHEN Dengbinwon againstJIN Danyang