Ratings

39_Japan_Champ_women (Japan)
2011-07-17

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  708, YAMANAKA, mami, J, 5.0, 192
 10686, SATO, reiko, J, 5.0, 192
  4004, SANO, yoko, J, 5.0, 160
 12134, TOKUSHIMA, hiroko, J, 4.0, 192
 10229, IDE, akiko, J, 4.0, 192
 10831, HAYASAKA, toshie, J, 4.0, 192
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 192
  5564, FUNATSU, asuka, J, 4.0, 192
  5504, KINOSHITA-HOSHI, Hisako, J, 4.0, 192
  5578, URASHIMA, mei, J, 4.0, 192
 10920, SAITO, aya, J, 4.0, 160
 10766, NISHIMURA, hidemi, J, 3.0, 192
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 3.0, 192
  499, OHYANAGI, masaki, J, 3.0, 192
  600, TAKEDA, kyoko, J, 3.0, 192
 10163, OKADA, kaori, J, 3.0, 192
 12283, MUSAKA, shizue, J, 3.0, 192
  7016, IZUKA, mitiko, J, 3.0, 192
 10438, NAGI, michiko, J, 3.0, 192
  6917, OKAMOTO, harumi, J, 3.0, 192
  889, SUGIYAMA, akemi, J, 3.0, 192
 10939, ASANO, yoshiko, J, 2.0, 192
  6957, MAESHIMA, tomiko, J, 2.0, 192
  5547, OHNO, atsuko, J, 2.0, 192
 12307, SHIBATA, siho, J, 2.0, 192
 11660, MIYAKOSHI, orita, J, 2.0, 192
  7071, INAGAKI, shinobu, J, 2.0, 192
  5656, NISHIYAMA, momoko, J, 2.0, 192
  5621, HANEDA, jun, J, 2.0, 192
 10422, MITO, hiiro, J, 1.0, 192
  652, HORIUCHI, keiko, J, 1.0, 192
  7067, NAGAYA, tosiko, J, 0.0, 192

 

Here are all results.

2011-07-17: 39_Japan_Champ_women(Japan)
SANO Yokowon againstHADA Jun
SAITO Ayawon againstOKAMOTO Harumi
YAMANAKA Mamiwon againstINAGAKI Shinobu
SATO Reikowon againstHORIUCHI Keiko
URASHIMA Meiwon againstMITO Hiiro
FUNATSU Asukawon againstTAKEDA Kyoko
KINOSHITA Hisakowon againstOHNO Atsuko
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstNAGAYA Toshiko
SUGIYAMA Akemiwon againstIDE Akiko
NAGI Michikowon againstOKADA Hionobu
OHYANAGI Masakiwon againstMAEZIMA Tomiko
IZUKA Mitikowon againstMUSAKA Shizue
KOBAYASHI Ritsukowon againstHAYASAKA Toshie
MIYAKOSHI Oritawon againstASANO Yoshiko
NISHIYAMA Momokowon againstNISHIMURA Hidemi
SHIBATA Shihowon againstTOKUSHIMA Hiroko
SANO Yokowon againstSATO Reiko
SAITO Ayawon againstNISHIYAMA Momoko
YAMANAKA Mamiwon againstMIYAKOSHI Orita
URASHIMA Meiwon againstSHIBATA Shiho
HAYASAKA Toshiewon againstMUSAKA Shizue
FUNATSU Asukawon againstOHYANAGI Masaki
KINOSHITA Hisakowon againstNAGI Michiko
TOKUSHIMA Hirokowon againstMITO Hiiro
IDE Akikowon againstNAGAYA Toshiko
SUGIYAMA Akemiwon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
OKADA Hionobuwon againstOHNO Atsuko
IZUKA Mitikowon againstKOBAYASHI Ritsuko
OKAMOTO Harumiwon againstNISHIMURA Hidemi
MAEZIMA Tomikowon againstTAKEDA Kyoko
INAGAKI Shinobuwon againstASANO Yoshiko
HORIUCHI Keikowon againstHADA Jun
SANO Yokowon againstURASHIMA Mei
SAITO Ayawon againstKINOSHITA Hisako
YAMANAKA Mamiwon againstFUNATSU Asuka
SATO Reikowon againstSHIBATA Shiho
HAYASAKA Toshiewon againstIDE Akiko
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstKOBAYASHI Ritsuko
TOKUSHIMA Hirokowon againstHORIUCHI Keiko
SUGIYAMA Akemiwon againstIZUKA Mitiko
NAGI Michikowon againstNISHIYAMA Momoko
OKADA Hionobuwon againstOKAMOTO Harumi
MUSAKA Shizuewon againstNAGAYA Toshiko
NISHIMURA Hidemiwon againstOHNO Atsuko
TAKEDA Kyokowon againstASANO Yoshiko
MIYAKOSHI Oritawon againstOHYANAGI Masaki
MAEZIMA Tomikowon againstINAGAKI Shinobu
HADA Junwon againstMITO Hiiro
SANO Yokowon againstSUGIYAMA Akemi
SAITO Ayawon againstYAMANAKA Mami
SATO Reikowon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
URASHIMA Meiwon againstIZUKA Mitiko
HAYASAKA Toshiewon againstTOKUSHIMA Hiroko
FUNATSU Asukawon againstKINOSHITA Hisako
IDE Akikowon againstHORIUCHI Keiko
NAGI Michikowon againstMIYAKOSHI Orita
OKADA Hionobuwon againstMAEZIMA Tomiko
OHYANAGI Masakiwon againstNISHIYAMA Momoko
MUSAKA Shizuewon againstHADA Jun
KOBAYASHI Ritsukowon againstSHIBATA Shiho
OKAMOTO Harumiwon againstINAGAKI Shinobu
NISHIMURA Hidemiwon againstTAKEDA Kyoko
OHNO Atsukowon againstASANO Yoshiko
MITO Hiirowon againstNAGAYA Toshiko
YAMANAKA Mamiwon againstSUGIYAMA Akemi
SATO Reikowon againstNAGI Michiko
URASHIMA Meiwon againstFUNATSU Asuka
HAYASAKA Toshiewon againstOKADA Hionobu
KINOSHITA Hisakowon againstIZUKA Mitiko
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstMIYAKOSHI Orita
TOKUSHIMA Hirokowon againstMAEZIMA Tomiko
IDE Akikowon againstOKAMOTO Harumi
OHYANAGI Masakiwon againstKOBAYASHI Ritsuko
MUSAKA Shizuewon againstNISHIMURA Hidemi
TAKEDA Kyokowon againstHADA Jun
NISHIYAMA Momokowon againstSHIBATA Shiho
INAGAKI Shinobuwon againstHORIUCHI Keiko
OHNO Atsukowon againstMITO Hiiro
ASANO Yoshikowon againstNAGAYA Toshiko
SANO Yokowon againstSAITO Aya
YAMANAKA Mamiwon againstURASHIMA Mei
SATO Reikowon againstHAYASAKA Toshie
FUNATSU Asukawon againstSUGIYAMA Akemi
KINOSHITA Hisakowon againstOKADA Hionobu
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstNAGI Michiko
TOKUSHIMA Hirokowon againstOHYANAGI Masaki
IDE Akikowon againstMUSAKA Shizue
IZUKA Mitikowon againstMIYAKOSHI Orita
KOBAYASHI Ritsukowon againstMAEZIMA Tomiko
OKAMOTO Harumiwon againstNISHIYAMA Momoko
NISHIMURA Hidemiwon againstINAGAKI Shinobu
TAKEDA Kyokowon againstOHNO Atsuko
SHIBATA Shihowon againstHORIUCHI Keiko
HADA Junwon againstNAGAYA Toshiko
ASANO Yoshikowon againstMITO Hiiro