Ratings

4th Tianjin Othello Open (China)
2013-04-30

Here are all results.

2013-04-30: 4th Tianjin Othello Open(China)
ZHAO Jingtao14-50HU Ying Chong
NI Jingyu26-38CHEN Xu
WANG Wei51-13GUO Yiming
FANG Yuqi43-21TENG Xiaoyao
JI Zihui22-42JIA Baolong
YANG Ren21-43LIU Yaqing
HU Ying Chong37-27LIU Yaqing
CHEN Xu28-36FANG Yuqi
JIA Baolong20-44WANG Wei
TENG Xiaoyao00-64NI Jingyu
ZHAO Jingtao39-25YANG Ren
GUO Yiming43-21JI Zihui
WANG Wei44-20HU Ying Chong
LIU Yaqing20-44CHEN Xu
FANG Yuqi09-55JIA Baolong
NI Jingyu55-09GUO Yiming
JI Zihui18-46ZHAO Jingtao
YANG Ren49-15TENG Xiaoyao
HU Ying Chong46-18FANG Yuqi
CHEN Xu41-23WANG Wei
LIU Yaqing37-27NI Jingyu
JIA Baolong39-25ZHAO Jingtao
GUO Yiming09-55YANG Ren
TENG Xiaoyao16-48JI Zihui
HU Ying Chong44-20CHEN Xu
WANG Wei18-46FANG Yuqi
NI Jingyu41-23JIA Baolong
ZHAO Jingtao43-21LIU Yaqing
YANG Ren40-24JI Zihui
TENG Xiaoyao31-33GUO Yiming
GUO Yiming12-52HU Ying Chong
CHEN Xu51-13ZHAO Jingtao
LIU Yaqing18-46WANG Wei
FANG Yuqi34-30YANG Ren
JI Zihui17-47NI Jingyu
JIA Baolong33-31TENG Xiaoyao
HU Ying Chong48-16JIA Baolong
YANG Ren18-46CHEN Xu
WANG Wei64-00JI Zihui
NI Jingyu19-45FANG Yuqi
ZHAO Jingtao51-13GUO Yiming
LIU Yaqing33-31TENG Xiaoyao
FANG Yuqi23-41HU Ying Chong
WANG Wei27-37CHEN Xu
FANG Yuqi29-35WANG Wei
CHEN Xu39-25HU Ying Chong