Ratings

6th Dutch Othello Open (Netherlands)
2001-04-29

Here are all results.

2001-04-29: 6th Dutch Othello Open(Netherlands)
CLAASSEN Mathijswon againstBOER Rene
DE LIT Pierrewon againstKWERREVELD Maaike
LE COMTE Michielwon againstSTENEKER Willem
KOOL Jeroenwon againstSIEGERS Janet
LE COMTE Marijnelost toVAN DE ZANDE Josbert
ILBRINK Jarllost toVORSTENBOSCH Gerry
STENEKER Willemwon againstKORTENDIJK Bauke
VAN DE ZANDE Josbertlost toDE LIT Pierre
BOER Renelost toILBRINK Jarl
SIEGERS Janetlost toLE COMTE Marijne
JACOBSEN Franklost toKOOL Jeroen
PLUKKER Jeanlost toDEN HAAN Frank
VORSTENBOSCH Gerrylost toCLAASSEN Mathijs
DE LIT Pierrewon againstHIDAYAT Romy
LE COMTE Michielwon againstVORSTENBOSCH Gerry
DEN HAAN Franklost toCLAASSEN Mathijs
KORTENDIJK Baukelost toBOER Rene
LE COMTE Marijnewon againstPLUKKER Jean
DIJCKS Johnlost toILBRINK Jarl
STENEKER Willemwon againstLE COMTE Marijne
CLAASSEN Mathijswon againstDE LIT Pierre
JACOBSEN Franklost toLE COMTE Michiel
DEN HAAN Frankwon againstKOOL Jeroen
HIDAYAT Romywon againstDUFOUR Mark
KWERREVELD Maaikewon againstVAN DE KRAATS Barend
HOEHNE Andreaswon againstVAN DE ZANDE Josbert
DE LIT Pierrelost toDEN HAAN Frank
LE COMTE Michielwon againstHIDAYAT Romy
VAN DE KRAATS Barendlost toPLUKKER Jean
LE COMTE Marijnelost toBOER Rene
KOOL Jeroenlost toVORSTENBOSCH Gerry
HOEHNE Andreaslost toLE COMTE Michiel
STENEKER Willemwon againstSIETZEMA Rudi
VORSTENBOSCH Gerry32-32DE LIT Pierre
ILBRINK Jarlwon againstDUFOUR Mark
JACOBSEN Franklost toLE COMTE Marijne
PLUKKER Jeanlost toKOOL Jeroen
DE LIT Pierrelost toHOEHNE Andreas
LE COMTE Michielwon againstCLAASSEN Mathijs
KOOL Jeroenwon againstILBRINK Jarl
DIJCKS Johnlost toVORSTENBOSCH Gerry
DEN HAAN Franklost toHIDAYAT Romy
VAN DE ZANDE Josbertlost toVAN SEGGELEN Trees
VAN SEGGELEN Treeswon againstBOER Rene
VAN SEGGELEN Treeslost toHOEHNE Andreas
VORSTENBOSCH Gerrywon againstVAN SEGGELEN Trees
VAN SEGGELEN Treeslost toPLUKKER Jean
VAN DE ZANDE Josbertwon againstCONSTANDSE Kanter
CONSTANDSE Kanterlost toPLUKKER Jean
KWERREVELD Maaikewon againstCONSTANDSE Kanter
CONSTANDSE Kanterlost toVAN GILS Wendelien
VAN GILS Wendelienwon againstILBRINK Jarl
VAN GILS Wendelienwon againstSIETZEMA Rudi
VAN GILS Wendelienlost toHOEHNE Andreas
HIDAYAT Romywon againstVAN GILS Wendelien
DEN HAAN Frankwon againstVERWEY Kees
VERWEY Keeslost toKWERREVELD Maaike
HOUTMAN Maartenlost toSTENEKER Willem
HIDAYAT Romywon againstHOUTMAN Maarten
HOUTMAN Maartenlost toVAN DE ZANDE Josbert
SHAMAN Davidwon againstDIJCKS John
DUFOUR Marklost toSHAMAN David
KOOL Jeroenlost toSHAMAN David
SHAMAN Davidwon againstSTENEKER Willem
SHAMAN Davidwon againstCLAASSEN Mathijs
SHAMAN Davidwon againstHOEHNE Andreas
BERG Matthiaswon againstSIETZEMA Rudi
BERG Matthiaswon againstDEN HAAN Frank
BERG Matthiaswon againstLE COMTE Michiel
CLAASSEN Mathijswon againstBERG Matthias
VAN SEGGELEN Treeswon againstKWERREVELD Nico
BOER Renewon againstKWERREVELD Nico
PLUKKER Marijkelost toHIDAYAT Romy
LE COMTE Marijnewon againstWITTING Sipke
BERG Matthiaswon againstRIOLLET Bruno
HOEHNE Andreaswon againstRIOLLET Bruno
WITTING Sipkelost toKORTENDIJK Albert
BOER Renelost toKORTENDIJK Albert
ILBRINK Jarllost toKORTENDIJK Albert
BLIJLEVEN Mireillelost toVAN GILS Wendelien
BLIJLEVEN Mireillelost toVAN SEGGELEN Trees
KORTENDIJK Albertwon againstBLIJLEVEN Mireille
CONSTANDSE Kanterwon againstSIEGERS Janet
CONSTANDSE Kanterlost toBLIJLEVEN Mireille
VERWEY Keeslost toBLIJLEVEN Mireille
BLIJLEVEN Mireillewon againstHOUTMAN Maarten
PLUKKER Marijkelost toBLIJLEVEN Mireille
KORTENDIJK Albertwon againstDE GRAAF Jan C.
DE GRAAF Jan C.lost toBERG Matthias
DE GRAAF Jan C.lost toSHAMAN David
KWERREVELD Nicowon againstSIEGERS Janet
KWERREVELD Nicowon againstVAN DE KRAATS Barend
KWERREVELD Nicolost toDE GRAAF Jan C.
SIEGERS Janetlost toVAN DE KRAATS Barend
VAN DE KRAATS Barendlost toPLUKKER Marijke
VAN DE KRAATS Barendlost toJACOBSEN Frank
VAN GILS Wendelienlost toJACOBSEN Frank
PLUKKER Marijkewon againstJACOBSEN Frank
PLUKKER Marijkewon againstWITTING Sipke
DE GRAAF Jan C.won againstPLUKKER Marijke
VERWEY Keeswon againstSIEGERS Janet
KORTENDIJK Baukelost toVERWEY Kees
WITTING Sipkewon againstVERWEY Kees
DUFOUR Markwon againstJACOBSEN Frank
KWERREVELD Maaikelost toDUFOUR Mark
DUFOUR Markwon againstVAN DE ZANDE Josbert
DUFOUR Marklost toWITTING Sipke
SIETZEMA Rudiwon againstKORTENDIJK Bauke
VERWEY Keeslost toSIETZEMA Rudi
SIETZEMA Rudiwon againstKWERREVELD Maaike
SIETZEMA Rudilost toWITTING Sipke
WITTING Sipkelost toDE GRAAF Jan C.
SIEGERS Janetlost toKORTENDIJK Bauke
VAN DE KRAATS Barendlost toKORTENDIJK Bauke
KORTENDIJK Baukelost toRIOLLET Bruno
HOUTMAN Maartenwon againstKWERREVELD Nico
PLUKKER Jeanlost toHOUTMAN Maarten
HOUTMAN Maartenlost toRIOLLET Bruno
DIJCKS Johnwon againstCONSTANDSE Kanter
KWERREVELD Nicolost toDIJCKS John
DIJCKS Johnwon againstKWERREVELD Maaike
RIOLLET Brunowon againstDIJCKS John
RIOLLET Brunowon againstPLUKKER Marijke
RIOLLET Brunolost toDE GRAAF Jan C.
KORTENDIJK Albertlost toBERG Matthias
KORTENDIJK Albertlost toSTENEKER Willem