Ratings

9th Tochigi meeting (Japan)
2005-07-02

Here are all results.

2005-07-02: 9th Tochigi meeting(Japan)
KANOU Yukiwon againstTAKANO Yumiko
TAKASHIMA Ryojiwon againstFURUKAWA Kazuhiro
YOSHIDA Yoshiakiwon againstTSUNODA Keita
OHUCHI Kishinwon againstAOKI Mitsuyuki
SUZUKI Akirawon againstSASAKI Shima
YAMAMOTO Kunihirowon againstKYONO Yuta
KYONO Shouichiwon againstKAMIYAMA Toru
SASAKI Yurialost toSAKAI Yoshinori
KANOU Yukiwon againstKYONO Yuta
TAKASHIMA Ryojiwon againstTSUNODA Keita
YOSHIDA Yoshiakiwon againstSASAKI Shima
FURUKAWA Kazuhirowon againstSASAKI Yuria
OHUCHI Kishinwon againstSAKAI Yoshinori
SUZUKI Akirawon againstKAMIYAMA Toru
YAMAMOTO Kunihirolost toAOKI Mitsuyuki
KYONO Shouichiwon againstTAKANO Yumiko
KANOU Yukiwon againstKYONO Yuta
TAKASHIMA Ryojiwon againstSUZUKI Akira
YOSHIDA Yoshiakilost toFURUKAWA Kazuhiro
TSUNODA Keitawon againstSASAKI Shima
OHUCHI Kishinwon againstKYONO Shouichi
YAMAMOTO Kunihirowon againstTAKANO Yumiko
AOKI Mitsuyukiwon againstSAKAI Yoshinori
IZUMI Takashiwon againstKAMIYAMA Toru
KANOU Yukilost toTAKASHIMA Ryoji
YOSHIDA Yoshiakiwon againstAOKI Mitsuyuki
TSUNODA Keitawon againstSUZUKI Akira
FURUKAWA Kazuhirowon againstKYONO Shouichi
OHUCHI Kishinwon againstYAMAMOTO Kunihiro
IZUMI Takashiwon againstSASAKI Yuria
KAMIYAMA Toruwon againstSAKAI Yoshinori
TAKANO Yumikowon againstSASAKI Shima
KANOU Yukiwon againstYOSHIDA Yoshiaki
TAKASHIMA Ryojiwon againstOHUCHI Kishin
TSUNODA Keitawon againstYAMAMOTO Kunihiro
FURUKAWA Kazuhirowon againstIZUMI Takashi
SUZUKI Akirawon againstAOKI Mitsuyuki
KYONO Shouichiwon againstSAKAI Yoshinori
KYONO Yutawon againstSASAKI Yuria
KAMIYAMA Toruwon againstTAKANO Yumiko
KANOU Yukiwon againstFURUKAWA Kazuhiro
TAKASHIMA Ryojilost toYOSHIDA Yoshiaki
TSUNODA Keitawon againstOHUCHI Kishin
SUZUKI Akirawon againstKYONO Shouichi
YAMAMOTO Kunihirowon againstIZUMI Takashi
AOKI Mitsuyukiwon againstKAMIYAMA Toru
KYONO Yutawon againstSASAKI Shima
TAKANO Yumikowon againstSAKAI Yoshinori