Ratings

6_Yamanashi_Open (Japan)
2007-10-07

Here are all results.

2007-10-07: 6_Yamanashi_Open(Japan)
TOMINAGA Kentawon againstMORIMOTO Baidu
KURACHI Takayukiwon againstTAKEDA Kyoko
TAKASHIMA Ryojiwon againstDOMOTO Shin
KOBAYASHI Manabuwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
GOTO Masahirowon againstYAMAZAKI Nobuyuki
NAMIKI Kazunari32-32SATAKE Yosuke
MASUDA Yoshikiwon againstTAKEDA Hajime
OKUDA Tsuyoshiwon againstTANAKA Atsushi
TOMINAGA Kentawon againstTAKASHIMA Ryoji
KURACHI Takayukiwon againstMASUDA Yoshiki
KOBAYASHI Manabuwon againstSATAKE Yosuke
GOTO Masahirowon againstOKUDA Tsuyoshi
TAKEDA Kyokowon againstTAKEDA Hajime
ITAGAKI Kenichiwon againstNAMIKI Kazunari
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstTANAKA Atsushi
DOMOTO Shinwon againstMORIMOTO Baidu
YOSHIDA Amawon againstTAKIGAWA Mitsuaki
TOMINAGA Kentawon againstGOTO Masahiro
KURACHI Takayukiwon againstITAGAKI Kenichi
TAKASHIMA Ryojiwon againstMASUDA Yoshiki
KOBAYASHI Manabuwon againstYOSHIDA Ama
NAGASAKI Hidekazuwon againstIKEDA Atsuhiko
NAMIKI Kazunariwon againstNODA Bintatsu
TAMAKI Kyotarowon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
IIJIMA Takamunewon againstSATAKE Yosuke
TAKEDA Kyokowon againstDOMOTO Shin
OKUDA Tsuyoshi32-32YAMAZAKI Nobuyuki
TANAKA Atsushiwon againstMORIMOTO Baidu
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstTAKEDA Hajime
TOMINAGA Kentawon againstKOBAYASHI Manabu
KURACHI Takayukiwon againstTAKASHIMA Ryoji
GOTO Masahirowon againstTAKEDA Kyoko
NAGASAKI Hidekazuwon againstTAMAKI Kyotaro
NAMIKI Kazunariwon againstYAMAZAKI Nobuyuki
IIJIMA Takamunewon againstYOSHIDA Ama
MASUDA Yoshikiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
ITAGAKI Kenichiwon againstOKUDA Tsuyoshi
TAKEDA Hajimewon againstMORIMOTO Baidu
IKEDA Atsuhikowon againstNODA Bintatsu
DOMOTO Shinwon againstTANAKA Atsushi
SATAKE Yosukewon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
TOMINAGA Kentawon againstKURACHI Takayuki
TAKASHIMA Ryojiwon againstTAKEDA Kyoko
KOBAYASHI Manabuwon againstGOTO Masahiro
NAGASAKI Hidekazuwon againstITAGAKI Kenichi
TAMAKI Kyotarowon againstYAMAZAKI Nobuyuki
IIJIMA Takamunewon againstNAMIKI Kazunari
MASUDA Yoshikiwon againstDOMOTO Shin
TAKEDA Hajimewon againstYOSHIDA Ama
OKUDA Tsuyoshiwon againstSATAKE Yosuke
NODA Bintatsuwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
IKEDA Atsuhikowon againstTANAKA Atsushi
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstMORIMOTO Baidu
TOMINAGA Kenta32-32NAGASAKI Hidekazu
KURACHI Takayukiwon againstKOBAYASHI Manabu
TAKASHIMA Ryojiwon againstIIJIMA Takamune
GOTO Masahirowon againstMASUDA Yoshiki
NAMIKI Kazunariwon againstOKUDA Tsuyoshi
TAMAKI Kyotarowon againstITAGAKI Kenichi
TAKEDA Kyokowon againstIKEDA Atsuhiko
TAKEDA Hajimewon againstDOMOTO Shin
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstSATAKE Yosuke
NODA Bintatsuwon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
TANAKA Atsushiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki