Ratings

30_King_State (Japan)
2009-04-25

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 5.0, 218
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 214
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 5.0, 205
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 211
  5604, TAKEISHI, takuya, J, 4.0, 207
 10154, YAMADA, goro, J, 4.0, 204
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 202
  6805, SAKA, hiroshi, J, 4.0, 199
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 196
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 211
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 3.0, 205
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 198
  5542, KEISUKE, yu, J, 3.0, 193
 10727, AKASHI, tomone, J, 3.0, 188
  5555, SATO, tetsuya, J, 3.0, 184
  5640, SHINOHARA, jun, J, 3.0, 182
  5589, HIDEKAZU, nagasaki, J, 3.0, 180
 10776, TAKASAKI, shohei, J, 3.0, 180
  5616, TANAKA, atsushi, J, 2.0, 199
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 2.0, 184
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 184
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 2.0, 178
  5547, HINO, atsuko, J, 2.0, 173
  5554, ISHIWATA, yoshikazu, J, 2.0, 173
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 2.0, 169
  5595, KURAMOCHI, yuta, J, 2.0, 157
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 1.0, 166
  5691, TANIDA, keiko, J, 0.0, 149

 

Here are all results.

2009-04-25: 30_King_State(Japan)
MIYAZAKI Yuji36-28KOSHINO Kazuhiko
SUZUKI Yuta35-29NAGAMATSU Ryota
YAMADA Goro37-27SANO Yoko
TAKEISHI Takuya33-31NAKAJIMA Tetsuya
SAKA Hiroshi40-24SATO Tetsuya
SATO Koichiro41-23AKASHI Tomone
TSUKAMOTO Kazuma39-25ISHIWATA Yoshikazu
ISHIKAWA Akira39-25WATANABE Keiichi
KOBAYASHI Manabu38-26KOBAYASHI Oh
TAKASAKI Shohei34-30OHNO Atsuko
SHINOHARA Jun33-31TANIDA Keiko
HISHIYAMA Yuichi34-30TANAKA Atsushi
SHINOHARA Ryo34-30KOIDE Satoshi
MIYAZAKI Yuji33-31SUZUKI Yuta
NAKAJIMA Tetsuya38-26KOIDE Satoshi
YAMADA Goro34-30KOBAYASHI Manabu
TAKEISHI Takuya45-19TANIDA Keiko
SAKA Hiroshi34-30SATO Koichiro
NAGAMATSU Ryota40-24KURAMOCHI Yuta
NAGASAKI Hidekazu42-22KOSHINO Kazuhiko
TSUKAMOTO Kazuma37-27ISHIKAWA Akira
AKASHI Tomone42-22SATO Tetsuya
TAKASAKI Shohei38-26SHINOHARA Ryo
SHINOHARA Jun33-31HISHIYAMA Yuichi
SANO Yoko43-21KOBAYASHI Oh
WATANABE Keiichi42-22ISHIWATA Yoshikazu
OHNO Atsuko33-31TANAKA Atsushi
MIYAZAKI Yuji43-21SAKA Hiroshi
NAKAJIMA Tetsuya38-26ISHIKAWA Akira
SUZUKI Yuta36-27KOBAYASHI Manabu
YAMADA Goro39-25TAKASAKI Shohei
TAKEISHI Takuya38-25TSUKAMOTO Kazuma
SATO Koichiro36-28SHINOHARA Jun
KOSHINO Kazuhiko40-24ISHIWATA Yoshikazu
AKASHI Tomone36-28SHINOHARA Ryo
KOIDE Satoshi34-30KURAMOCHI Yuta
HISHIYAMA Yuichi33-31NAGAMATSU Ryota
TANAKA Atsushi38-26TANIDA Keiko
SANO Yoko33-31NAGASAKI Hidekazu
OHNO Atsuko38-26WATANABE Keiichi
KOBAYASHI Oh33-31SATO Tetsuya
MIYAZAKI Yuji37-27TAKEISHI Takuya
NAKAJIMA Tetsuya36-28YAMADA Goro
SUZUKI Yuta36-28TAKASAKI Shohei
SAKA Hiroshi38-26SHINOHARA Jun
SATO Koichiro35-29SANO Yoko
NAGAMATSU Ryota37-27TANAKA Atsushi
KOSHINO Kazuhiko36-28WATANABE Keiichi
NAGASAKI Hidekazu36-28KOBAYASHI Manabu
TSUKAMOTO Kazuma47-16OHNO Atsuko
ISHIKAWA Akira43-21SHINOHARA Ryo
AKASHI Tomone38-26HISHIYAMA Yuichi
KOIDE Satoshi39-25KOBAYASHI Oh
SATO Tetsuya37-27ISHIWATA Yoshikazu
KURAMOCHI Yuta37-27TANIDA Keiko
MIYAZAKI Yuji40-24SATO Koichiro
NAKAJIMA Tetsuya36-28TSUKAMOTO Kazuma
SUZUKI Yuta33-31TAKEISHI Takuya
YAMADA Goro36-28SAKA Hiroshi
NAGAMATSU Ryota42-22TAKASAKI Shohei
KOSHINO Kazuhiko35-29HISHIYAMA Yuichi
NAGASAKI Hidekazu40-23AKASHI Tomone
ISHIKAWA Akira44-20SANO Yoko
KOBAYASHI Manabu37-27OHNO Atsuko
SHINOHARA Jun33-31KOIDE Satoshi
SATO Tetsuya35-29KURAMOCHI Yuta
TANAKA Atsushi42-22WATANABE Keiichi
ISHIWATA Yoshikazu41-23TANIDA Keiko
KOBAYASHI Oh37-27SHINOHARA Ryo
NAKAJIMA Tetsuya35-29MIYAZAKI Yuji
SUZUKI Yuta34-30YAMADA Goro
TAKEISHI Takuya33-31NAGASAKI Hidekazu
SAKA Hiroshi38-26AKASHI Tomone
SATO Koichiro36-28TSUKAMOTO Kazuma
NAGAMATSU Ryotawon againstISHIKAWA Akira
KOSHINO Kazuhiko35-29SHINOHARA Jun
KOBAYASHI Manabu38-26SANO Yoko
KOIDE Satoshi33-31HISHIYAMA Yuichi
TAKASAKI Shohei33-31TANAKA Atsushi
SATO Tetsuya35-29OHNO Atsuko
KURAMOCHI Yuta37-27KOBAYASHI Oh
WATANABE Keiichi41-23TANIDA Keiko
ISHIWATA Yoshikazu34-30SHINOHARA Ryo