Ratings

1_Suzuka_open (Japan)
2010-07-03

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 11525, KAWAKITA, kazuma, J, 5.0, 192
  6911, KIBA, kenta, J, 4.0, 192
  5671, OHNO, daisuke, J, 4.0, 178
  6805, SAKA, hiroshi, J, 3.0, 176
  5698, TOMOYUKI, sugiyama, J, 3.0, 172
 10625, SHIMIZU, naoki, J, 3.0, 166
 11522, KATO, hito, J, 3.0, 163
  5676, TSUKAMOTO, hiroaki, J, 3.0, 163
  5643, SANO, fujiwara, J, 3.0, 161
  5677, SHIYOKO, miyasato, J, 3.0, 157
  5699, YOSHIYUKI, suganuma, J, 3.0, 155
 11495, FUKUDA, akihiro, J, 2.0, 164
 12587, TSUCHIYA, shotaro, J, 2.0, 160
  5526, UNO, toshihiro, J, 2.0, 154
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 2.0, 146
  6806, TOSHIO, sugiyama, J, 2.0, 139
  4004, SANO, yoko, J, 1.0, 147
 11046, ISHIZAKI, junichi, J, 1.0, 139
 10033, TAKEUCHI, kazuya, J, 1.0, 138
 11249, OTSUBO, shuei, J, 0.0, 137

 

Here are all results.

2010-07-03: 1_Suzuka_open(Japan)
KAWAKITA Kazuma42-22KOBAYASHI Ritsuko
KIBA Kenta48-16TSUKAMOTO Hiroaki
OHNO Daisuke35-29SUGIYAMA Tomoyuki
SAKA Hiroshi38-26SUGIYAMA Toshio
SHIMIZU Naoki38-26MIYASATO Shiyoko
KATO Hito41-23OHTSUBO Hidetaka
YOSHIYUKI Suganuma38-26FUKUDA Akihiro
TSUCHIYA Shotaro42-22ISHIZAKI Junichi
UNO Toshihiro37-27SANO Joichiro
SANO Yoko37-27TAKEUCHI Kazuya
KAWAKITA Kazuma35-29KATO Hito
OHNO Daisuke36-28SANO Yoko
SUGIYAMA Tomoyuki44-20TAKEUCHI Kazuya
SHIMIZU Naoki35-29SAKA Hiroshi
TSUKAMOTO Hiroaki42-22ISHIZAKI Junichi
SANO Joichiro38-26MIYASATO Shiyoko
FUKUDA Akihiro44-20SUGIYAMA Toshio
TSUCHIYA Shotaro35-29KIBA Kenta
UNO Toshihiro36-28YOSHIYUKI Suganuma
KOBAYASHI Ritsuko37-27OHTSUBO Hidetaka
KAWAKITA Kazuma39-25FUKUDA Akihiro
KIBA Kentawon againstSAKA Hiroshi
OHNO Daisuke36-28UNO Toshihiro
SUGIYAMA Tomoyuki42-22KOBAYASHI Ritsuko
SHIMIZU Naoki35-29TSUCHIYA Shotaro
KATO Hito42-22SUGIYAMA Toshio
SANO Joichiro35-29SANO Yoko
MIYASATO Shiyoko33-31ISHIZAKI Junichi
YOSHIYUKI Suganuma36-28TSUKAMOTO Hiroaki
TAKEUCHI Kazuya35-29OHTSUBO Hidetaka
KAWAKITA Kazuma38-26SHIMIZU Naoki
KIBA Kenta39-25SUGIYAMA Tomoyuki
OHNO Daisuke45-19KATO Hito
SAKA Hiroshi36-28UNO Toshihiro
TSUKAMOTO Hiroaki38-26SANO Yoko
MIYASATO Shiyoko35-29TAKEUCHI Kazuya
YOSHIYUKI Suganuma33-31TSUCHIYA Shotaro
FUKUDA Akihiro38-26SANO Joichiro
KOBAYASHI Ritsuko36-28ISHIZAKI Junichi
SUGIYAMA Toshio34-30OHTSUBO Hidetaka
KAWAKITA Kazuma38-26OHNO Daisuke
KIBA Kenta44-20YOSHIYUKI Suganuma
SAKA Hiroshi41-23TSUCHIYA Shotaro
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstSHIMIZU Naoki
KATO Hitowon againstFUKUDA Akihiro
TSUKAMOTO Hiroaki39-25UNO Toshihiro
SANO Joichiro35-29KOBAYASHI Ritsuko
MIYASATO Shiyoko37-27SANO Yoko
SUGIYAMA Toshio37-27TAKEUCHI Kazuya
ISHIZAKI Junichi36-28OHTSUBO Hidetaka