Ratings

Tournoi de programmes - Courchelettes (France)
1994-06-19

Here are all results.

1994-06-19: Tournoi de programmes - Courchelettes(France)
LOGISTELLO (Buro) won againstTHEOLE (Becquet)
LOGISTELLO (Buro) won againstPOLYGON (Selby)
LOGISTELLO (Buro) won againstOTHEL DU NORD (Delbarre)
LOGISTELLO (Buro) won againstPUREE (Thill)
LOGISTELLO (Buro) won againstTHOR (Quin)
LOGISTELLO (Buro) won againstSPOCK (Delteil)
LOGISTELLO (Buro) won againstCASSIO (Nicolet)
POLYGON (Selby) won againstREVOTH (Etienne)
POLYGON (Selby) won againstASOTH (Coulon)
POLYGON (Selby) won againstJAMOTH (Rump)
POLYGON (Selby) won againstOTHEL DU NORD (Delbarre)
POLYGON (Selby) won againstPUREE (Thill)
OTHEL DU NORD (Delbarre) won againstVERS2 (De Wolf)
OTHEL DU NORD (Delbarre) won againstSPOCK (Delteil)
OTHEL DU NORD (Delbarre) won againstCASSIO (Nicolet)
OTHEL DU NORD (Delbarre) won againstTHEOLE (Becquet)
OTHEL DU NORD (Delbarre) won againstTHOR (Quin)
SPOCK (Delteil) won againstASOTH (Coulon)
SPOCK (Delteil) won againstWINOTHEL (Pinta)
SPOCK (Delteil) 32-32THOR (Quin)
SPOCK (Delteil) won againstPUREE (Thill)
SPOCK (Delteil) won againstTHEOLE (Becquet)
CASSIO (Nicolet) won againstTHOR (Quin)
CASSIO (Nicolet) won againstO (Koudache)
CASSIO (Nicolet) won againstVERS2 (De Wolf)
CASSIO (Nicolet) won againstTOM POUCE (Andriani)
REVOTH (Etienne) won againstTHEOLE (Becquet)
REVOTH (Etienne) won againstTOM POUCE (Andriani)
REVOTH (Etienne) won againstO (Koudache)
REVOTH (Etienne) won againstASOTH (Coulon)
VERS2 (De Wolf) won againstO (Koudache)
VERS2 (De Wolf) won againstWINOTHEL (Pinta)
VERS2 (De Wolf) won againstREVOTH (Etienne)
VERS2 (De Wolf) won againstINTHELLO (Bras)
PUREE (Thill) won againstINTHELLO (Bras)
PUREE (Thill) won againstWINOTHEL (Pinta)
PUREE (Thill) won againstCASSIO (Nicolet)
PUREE (Thill) won againstJAMOTH (Rump)
THOR (Quin) won againstINTHELLO (Bras)
THOR (Quin) won againstTOM POUCE (Andriani)
THOR (Quin) won againstPOLYGON (Selby)
THEOLE (Becquet) won againstINTHELLO (Bras)
THEOLE (Becquet) won againstASOTH (Coulon)
THEOLE (Becquet) won againstJAMOTH (Rump)
WINOTHEL (Pinta) won againstTOM POUCE (Andriani)
WINOTHEL (Pinta) won againstO (Koudache)
WINOTHEL (Pinta) won againstJAMOTH (Rump)
TOM POUCE (Andriani) won againstJAMOTH (Rump)
TOM POUCE (Andriani) won againstASOTH (Coulon)
TOM POUCE (Andriani) won againstO (Koudache)
ASOTH (Coulon) won againstVERS2 (De Wolf)
ASOTH (Coulon) won againstINTHELLO (Bras)
JAMOTH (Rump) won againstO (Koudache)
JAMOTH (Rump) won againstREVOTH (Etienne)
O (Koudache) won againstINTHELLO (Bras)
INTHELLO (Bras) won againstWINOTHEL (Pinta)