Ratings

21st Kanto Open (Japan)
2008-04-29

Here are all results.

2008-04-29: 21st Kanto Open (Japan)
NAKAJIMA Tetsuyawon againstNODA Bintatsu
AZUMA Hidekilost toOKUDA Tsuyoshi
NAGASAKI Hidekazulost toIWATA Hiroyuki
ITO Junyawon againstWATANABE Keiichi
WATANABE Hideakilost toTAKIGAWA Mitsuaki
ITAGAKI Kenichilost toYAMAMURA Yuuki
KOZUKA Katsuhikolost toKOIDE Satoshi
SHIMONOSONO Kozolost toKOBAYASHI Manabu
TANIDA Keikowon againstNAKANO Masaru
NAKAJIMA Tetsuyawon againstKOBAYASHI Manabu
AZUMA Hidekilost toKOZUKA Katsuhiko
NAGASAKI Hidekazuwon againstOKUDA Tsuyoshi
ITO Junyalost toYAMAMURA Yuuki
WATANABE Hideakiwon againstNAKANO Masaru
IWATA Hiroyukiwon againstKOIDE Satoshi
ITAGAKI Kenichilost toWATANABE Keiichi
NODA Bintatsuwon againstSHIMONOSONO Kozo
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstTANIDA Keiko
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTAKIGAWA Mitsuaki
AZUMA Hidekiwon againstISHIKAWA Akira
NAGASAKI Hidekazulost toITO Junya
WATANABE Hideakilost toNODA Bintatsu
OKUDA Tsuyoshilost toKOBAYASHI Manabu
IWATA Hiroyukiwon againstYAMAMURA Yuuki
ITAGAKI Kenichilost toSHIMONOSONO Kozo
WATANABE Keiichilost toKOZUKA Katsuhiko
TANIDA Keikolost toKOIDE Satoshi
NAKAJIMA Tetsuyawon againstIWATA Hiroyuki
AZUMA Hidekiwon againstYAMAMURA Yuuki
NAGASAKI Hidekazuwon againstWATANABE Keiichi
ITO Junyawon againstKOIDE Satoshi
WATANABE Hideakiwon againstTANIDA Keiko
OKUDA Tsuyoshilost toKOZUKA Katsuhiko
NODA Bintatsuwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
SHIMONOSONO Kozolost toISHIKAWA Akira
KOBAYASHI Manabulost toNAKANO Masaru
NAKAJIMA Tetsuyawon againstNODA Bintatsu
AZUMA Hidekiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
NAGASAKI Hidekazuwon againstKOZUKA Katsuhiko
ITO Junyawon againstIWATA Hiroyuki
WATANABE Hideakiwon againstYAMAMURA Yuuki
OKUDA Tsuyoshiwon againstKOIDE Satoshi
ITAGAKI Kenichiwon againstNAKANO Masaru
WATANABE Keiichiwon againstISHIKAWA Akira
TANIDA Keikolost toKOBAYASHI Manabu
NAKAJIMA Tetsuyawon againstITO Junya
AZUMA Hidekiwon againstIWATA Hiroyuki
NAGASAKI Hidekazuwon againstNODA Bintatsu
WATANABE Hideakiwon againstKOZUKA Katsuhiko
OKUDA Tsuyoshiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
ITAGAKI Kenichiwon againstKOBAYASHI Manabu
WATANABE Keiichiwon againstNAKANO Masaru
SHIMONOSONO Kozowon againstKOIDE Satoshi
ISHIKAWA Akirawon againstYAMAMURA Yuuki
NAKAJIMA Tetsuyawon againstAZUMA Hideki
NAKAJIMA Tetsuyawon againstAZUMA Hideki