Ratings

12th king state cup special (Japan)
2008-05-05

Here are all results.

2008-05-05: 12th king state cup special (Japan)
NAKAJIMA Tetsuyawon againstKOBAYASHI Syunjiro
TAKANASHI Yusukewon againstWATANABE Keiichi
WATAHIKI Kentawon againstNAGAMATSU Ryota
KITOU Shotawon againstARAKI Kentaro
ITO Junyawon againstKURAMOCHI Yuta
NOBUKAWA Hirokiwon againstSANO Yoko
WATANABE Hajimewon againstSAWADA Tomohiro
SATO Koichirowon againstOHUCHI Yasuhiro
NAGAO Hirotowon againstHISHIYAMA Yuichi
NAGASHIMA Kazuhitowon againstSUKO Masayuki
KURITA Seiyalost toWATANABE Hideaki
OKUDA Tsuyoshiwon againstSUGISAKI Harumi
IHARA Kunihikolost toSUZUKI Yuta
IIJIMA Takamunewon againstTSUKAMOTO Kazuma
IWATA Hiroyukiwon againstKAWAGUCHI Yuuki
SATAKE Yosukewon againstYAMADA Goro
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstTAKEDA Kyoko
ISHIKAWA Akirawon againstKOBAYASHI Manabu
OHHASHI Tomoshigelost toASANO Yuki
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
TAKANASHI Yusukewon againstISHIKAWA Akira
WATAHIKI Kentawon againstSATAKE Yosuke
KITOU Shotalost toITO Junya
NOBUKAWA Hirokiwon againstSUZUKI Yuta
WATANABE Hajimewon againstIWATA Hiroyuki
SATO Koichirolost toNAGAO Hiroto
NAGASHIMA Kazuhitowon againstASANO Yuki
KURITA Seiyalost toKURAMOCHI Yuta
SAWADA Tomohirowon againstHISHIYAMA Yuichi
OKUDA Tsuyoshilost toIIJIMA Takamune
WATANABE Hideakiwon againstSHIROTA Yasuto
YAMADA Gorolost toSUGISAKI Harumi
OHHASHI Tomoshigewon againstNAGAMATSU Ryota
SANO Yokowon againstKOBAYASHI Syunjiro
OHUCHI Yasuhirolost toARAKI Kentaro
TSUKAMOTO Kazumawon againstWATANABE Keiichi
SUKO Masayukilost toKAWAGUCHI Yuuki
TAKEDA Kyokowon againstKOBAYASHI Manabu
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTAKANASHI Yusuke
WATAHIKI Kentawon againstNAGAO Hiroto
KITOU Shotawon againstASANO Yuki
ITO Junyawon againstWATANABE Hideaki
NOBUKAWA Hirokiwon againstIIJIMA Takamune
WATANABE Hajimelost toNAGASHIMA Kazuhito
SATO Koichirowon againstTSUKAMOTO Kazuma
KURITA Seiyawon againstHISHIYAMA Yuichi
SAWADA Tomohirowon againstKAWAGUCHI Yuuki
OKUDA Tsuyoshilost toIWATA Hiroyuki
IHARA Kunihikowon againstSHIROTA Yasuto
SATAKE Yosukewon againstARAKI Kentaro
KURAMOCHI Yutawon againstISHIKAWA Akira
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstSUZUKI Yuta
YAMADA Gorowon againstKOBAYASHI Manabu
OHHASHI Tomoshigewon againstSUGISAKI Harumi
SANO Yokowon againstTAKEDA Kyoko
SUKO Masayukiwon againstNAGAMATSU Ryota
WATANABE Keiichiwon againstKOBAYASHI Syunjiro
NAKAJIMA Tetsuyawon againstNOBUKAWA Hiroki
TAKANASHI Yusukewon againstIIJIMA Takamune
WATAHIKI Kentawon againstWATANABE Hajime
KITOU Shotawon againstIWATA Hiroyuki
ITO Junyalost toNAGASHIMA Kazuhito
SATO Koichirowon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAGAO Hirotolost toSATAKE Yosuke
KURITA Seiyawon againstASANO Yuki
SAWADA Tomohirowon againstOHHASHI Tomoshige
OKUDA Tsuyoshiwon againstKAWAGUCHI Yuuki
IHARA Kunihikolost toSANO Yoko
KURAMOCHI Yutawon againstWATANABE Hideaki
ISHIKAWA Akirawon againstTSUKAMOTO Kazuma
YAMADA Gorowon againstWATANABE Keiichi
OHUCHI Yasuhirowon againstHISHIYAMA Yuichi
ARAKI Kentarowon againstSUZUKI Yuta
SHIROTA Yasutowon againstSUKO Masayuki
SUGISAKI Harumiwon againstTAKEDA Kyoko
NAGAMATSU Ryotawon againstKOBAYASHI Syunjiro
NAKAJIMA Tetsuyawon againstWATAHIKI Kenta
TAKANASHI Yusukewon againstSATAKE Yosuke
KITOU Shotawon againstKURAMOCHI Yuta
ITO Junyawon againstSATO Koichiro
NOBUKAWA Hirokiwon againstNAGASHIMA Kazuhito
WATANABE Hajimewon againstARAKI Kentaro
NAGAO Hirotowon againstYAMADA Goro
KURITA Seiyawon againstIWATA Hiroyuki
SAWADA Tomohirowon againstSANO Yoko
OKUDA Tsuyoshiwon againstSHIROTA Yasuto
IHARA Kunihikowon againstOHHASHI Tomoshige
IIJIMA Takamunewon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
ISHIKAWA Akirawon againstWATANABE Hideaki
OHUCHI Yasuhirowon againstSUGISAKI Harumi
TSUKAMOTO Kazumawon againstKOBAYASHI Syunjiro
ASANO Yukiwon againstKAWAGUCHI Yuuki
SUKO Masayukiwon againstSUZUKI Yuta
TAKEDA Kyokowon againstNAGAMATSU Ryota
WATANABE Keiichiwon againstKOBAYASHI Manabu
NAKAJIMA Tetsuyawon againstITO Junya
TAKANASHI Yusukewon againstNOBUKAWA Hiroki
WATAHIKI Kentawon againstNAGASHIMA Kazuhito
KITOU Shotawon againstSAWADA Tomohiro
WATANABE Hajimewon againstIIJIMA Takamune
SATO Koichirowon againstKURAMOCHI Yuta
NAGAO Hirotowon againstISHIKAWA Akira
KURITA Seiyawon againstSATAKE Yosuke
OKUDA Tsuyoshiwon againstSANO Yoko
IHARA Kunihikowon againstOHUCHI Yasuhiro
IWATA Hiroyukiwon againstARAKI Kentaro
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstSUKO Masayuki
WATANABE Hideakiwon againstASANO Yuki
YAMADA Gorowon againstSHIROTA Yasuto
OHHASHI Tomoshigewon againstTAKEDA Kyoko
TSUKAMOTO Kazumawon againstSUGISAKI Harumi
HISHIYAMA Yuichiwon againstWATANABE Keiichi
KAWAGUCHI Yuukiwon againstSUZUKI Yuta
NAGAMATSU Ryotawon againstKOBAYASHI Manabu