Ratings

2008 Tokai preliminary (Japan)
2008-06-08

Here are all results.

2008-06-08: 2008 Tokai preliminary(Japan)
NAGAO Hirotowon againstAONO Daigo
FUJITA Takeshilost toARAKI Yasuyuki
ESAKI Yutawon againstOKABE Michiaki
SANO Hirotakawon againstIWASAKI Masaaki
SUZUKI Takahirowon againstOGURI Kenji
YOSHIYUKI Suganumawon againstHASEGAWA Toshi
TOMOTA Yusukewon againstMATSUNAGA Hisashi
TANAKA Atsushiwon againstMATSUI Kotaro
TAKIGAWA Mitsuakilost toIZUMI Shinichi
SUZUKI Toyoharuwon againstYOSHIKAWA Chiaki
SATO Endolost toMUKAI Daisuke
FUJIWARA Toshi Masawon againstHAGITA Yoshihiro
NAGAO Hirotowon againstIZUMI Shinichi
FUJITA Takeshiwon againstMATSUI Kotaro
ESAKI Yutawon againstYOSHIYUKI Suganuma
SANO Hirotakawon againstMUKAI Daisuke
SUZUKI Takahirowon againstFUJIWARA Toshi Masa
TOMOTA Yusukelost toOGURI Kenji
ARAKI Yasuyukiwon againstTANAKA Atsushi
NAMIKI Kazunariwon againstSUZUKI Toyoharu
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstSATO Endo
IWASAKI Masaakiwon againstHASEGAWA Toshi
MATSUNAGA Hisashiwon againstHAGITA Yoshihiro
YOSHIKAWA Chiakilost toAONO Daigo
NAGAO Hirotolost toESAKI Yuta
FUJITA Takeshiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
SANO Hirotakawon againstSUZUKI Takahiro
YOSHIYUKI Suganumawon againstMATSUNAGA Hisashi
TOMOTA Yusukewon againstOKABE Michiaki
ARAKI Yasuyukilost toNAMIKI Kazunari
TANAKA Atsushiwon againstFUJIWARA Toshi Masa
OGURI Kenjilost toMUKAI Daisuke
SUZUKI Toyoharulost toIWASAKI Masaaki
IZUMI Shinichiwon againstAONO Daigo
SATO Endowon againstHAGITA Yoshihiro
YOSHIKAWA Chiakiwon againstMATSUI Kotaro
NAGAO Hirotowon againstYOSHIYUKI Suganuma
FUJITA Takeshiwon againstESAKI Yuta
SANO Hirotakalost toNAMIKI Kazunari
SUZUKI Takahirowon againstIZUMI Shinichi
TOMOTA Yusukewon againstTANAKA Atsushi
ARAKI Yasuyukiwon againstMATSUNAGA Hisashi
OGURI Kenjiwon againstYOSHIKAWA Chiaki
TAKIGAWA Mitsuakilost toSUZUKI Toyoharu
SATO Endowon againstOKABE Michiaki
IWASAKI Masaakiwon againstMUKAI Daisuke
FUJIWARA Toshi Masalost toMATSUI Kotaro
AONO Daigowon againstHASEGAWA Toshi
NAGAO Hirotowon againstNAMIKI Kazunari
FUJITA Takeshiwon againstIWASAKI Masaaki
ESAKI Yutalost toSANO Hirotaka
SUZUKI Takahirolost toTOMOTA Yusuke
YOSHIYUKI Suganumawon againstMUKAI Daisuke
ARAKI Yasuyukiwon againstOGURI Kenji
TANAKA Atsushiwon againstSATO Endo
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstYOSHIKAWA Chiaki
SUZUKI Toyoharuwon againstIZUMI Shinichi
MATSUNAGA Hisashiwon againstAONO Daigo
HAGITA Yoshihirowon againstMATSUI Kotaro
HASEGAWA Toshiwon againstOKABE Michiaki
NAGAO Hirotowon againstSANO Hirotaka
FUJITA Takeshiwon againstTOMOTA Yusuke
ESAKI Yutawon againstNAMIKI Kazunari
SUZUKI Takahirowon againstIWASAKI Masaaki
YOSHIYUKI Suganumawon againstARAKI Yasuyuki
TANAKA Atsushiwon againstMATSUNAGA Hisashi
OGURI Kenjiwon againstMUKAI Daisuke
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstHAGITA Yoshihiro
SUZUKI Toyoharulost toIZUMI Shinichi
SATO Endowon againstAONO Daigo
FUJIWARA Toshi Masawon againstHASEGAWA Toshi
OKABE Michiakiwon againstMATSUI Kotaro