Ratings

16_Tatebayashi_Open (Japan)
2009-05-06

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5680, WATANABE, hajime, J, 6.0, 220
  6890, SAITO, masaki, J, 5.0, 224
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 5.0, 218
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 4.5, 213
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 226
 10495, SAKUSAI, yoshinari, J, 4.0, 221
  6840, TANAKA, syuntaro, J, 4.0, 217
  5607, SEKIGUCHI, shinya, J, 4.0, 214
 10256, URUSHIHARA, kazuhiro, J, 4.0, 213
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 3.5, 214
  6986, IZUMI, takashi, J, 3.0, 215
  5618, KATO, tomihiro, J, 3.0, 201
  5593, YAMAMOTO, kunihiro, J, 3.0, 196
 10606, OHTAKE, kana, J, 3.0, 189
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 181
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 166
 10724, GOTO, ryota, J, 3.0, 166
 10064, KIMIMATSO, kirami, J, 2.0, 192
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 2.0, 179
  5602, NAGAMATSU, yoshiyuki, J, 2.0, 176
  5551, SUGISAKI, nemoto, J, 2.0, 169
 10709, KOBAYASHI, chizuru, J, 2.0, 163
  5643, SANO, fujiwara, J, 2.0, 161
  5653, KAWABATA, seiji, J, 2.0, 134
 10784, TAKANO, fumie, J, 1.0, 155
  6832, SHINICHI, atsuto, J, 1.0, 145
 10735, HAYASHI, kun, J, 1.0, 117
 10710, KOBAYASHI, tetsuya, J, 0.0, 130
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 0.0, 29

 

Here are all results.

2009-05-06: 16_Tatebayashi_Open(Japan)
WATANABE Hajime36-28SEKIGUCHI Shinya
SAKUSAI Yoshinari43-21KOBAYASHI Chizuru
IWATA Hiroyuki47-17SANO Joichiro
SAITO Riki45-19NAGAMATSU Yoshiyuki
ASAHINA Satoshi44-20SUGISAKI Harumi
NAGAMATSU Ryota47-16KOBAYASHI Tetsuya
URUSHIHARA Kazuhiro47-17GOTO Ryota
TAKIGAWA Mitsuaki42-22KOBAYASHI Manabu
KATO Tomihiro37-27OHTAKE Kana
YAMAMOTO Kunihiro42-22TAKANO Fumie
SANO Yoko35-29ISA Atsuto
KIMIMATSO Rkirami40-24TANAKA Shuntaro
HAYASHI Kun35-29IZUMI Takashi
WATANABE Hajime41-23KIMIMATSO Rkirami
SAKUSAI Yoshinari41-23SANO Yoko
IWATA Hiroyuki38-26SAITO Riki
ASAHINA Satoshi32-32TAKIGAWA Mitsuaki
NAGAMATSU Ryota48-16HAYASHI Kun
URUSHIHARA Kazuhiro39-25OHTAKE Kana
SEKIGUCHI Shinya40-24IZUMI Takashi
TANAKA Shuntaro43-21KOBAYASHI Tetsuya
KATO Tomihiro39-25YAMAMOTO Kunihiro
KOBAYASHI Manabu40-24SUGISAKI Harumi
GOTO Ryota36-28TAKANO Fumie
OKUDA Tsuyoshi35-29OHUCHI Yasuhiro
SANO Joichiro34-30ISA Atsuto
NAGAMATSU Yoshiyuki42-22KOBAYASHI Chizuru
WATANABE Hajime35-29TAKIGAWA Mitsuaki
SAKUSAI Yoshinari43-21URUSHIHARA Kazuhiro
IWATA Hiroyuki34-30KATO Tomihiro
SAITO Riki38-26YAMAMOTO Kunihiro
NAGAMATSU Ryota38-26ASAHINA Satoshi
TANAKA Shuntaro43-21OKUDA Tsuyoshi
KOBAYASHI Manabu33-31SEKIGUCHI Shinya
OHTAKE Kana46-18KOBAYASHI Chizuru
SANO Yoko47-17GOTO Ryota
KIMIMATSO Rkirami46-17HAYASHI Kun
SANO Joichiro34-29NAGAMATSU Yoshiyuki
SUGISAKI Harumi43-21KOBAYASHI Tetsuya
KAWABATA Seiji38-26IZUMI Takashi
ISA Atsuto40-24TAKANO Fumie
WATANABE Hajime34-30NAGAMATSU Ryota
SAKUSAI Yoshinari38-26IWATA Hiroyuki
SAITO Riki38-26SANO Yoko
ASAHINA Satoshi36-28HAYASHI Kun
URUSHIHARA Kazuhiro35-29KATO Tomihiro
SEKIGUCHI Shinya41-23SUGISAKI Harumi
TANAKA Shuntaro36-28TAKIGAWA Mitsuaki
KOBAYASHI Manabu36-28KIMIMATSO Rkirami
YAMAMOTO Kunihiro43-21SANO Joichiro
GOTO Ryota36-28NAGAMATSU Yoshiyuki
OHTAKE Kana34-30ISA Atsuto
OKUDA Tsuyoshi35-29KAWABATA Seiji
IZUMI Takashi47-17KOBAYASHI Tetsuya
KOBAYASHI Chizuru38-26TAKANO Fumie
WATANABE Hajime40-24KOBAYASHI Manabu
IWATA Hiroyuki40-24SANO Yoko
SAITO Riki38-26SAKUSAI Yoshinari
ASAHINA Satoshi37-27KIMIMATSO Rkirami
NAGAMATSU Ryota38-26TANAKA Shuntaro
URUSHIHARA Kazuhiro40-24YAMAMOTO Kunihiro
SEKIGUCHI Shinya37-27OKUDA Tsuyoshi
TAKIGAWA Mitsuaki43-21HAYASHI Kun
KATO Tomihiro39-25SANO Joichiro
GOTO Ryota41-23OHTAKE Kana
IZUMI Takashi42-22SUGISAKI Harumi
NAGAMATSU Yoshiyuki42-22TAKANO Fumie
KOBAYASHI Chizuru48-16ISA Atsuto
KAWABATA Seiji40-24KOBAYASHI Tetsuya
WATANABE Hajime34-30SAKUSAI Yoshinari
IWATA Hiroyuki33-31URUSHIHARA Kazuhiro
SAITO Riki39-25NAGAMATSU Ryota
ASAHINA Satoshi38-26KOBAYASHI Manabu
SEKIGUCHI Shinya37-27KATO Tomihiro
TANAKA Shuntaro45-19GOTO Ryota
TAKIGAWA Mitsuaki40-24SANO Yoko
YAMAMOTO Kunihiro36-28KIMIMATSO Rkirami
OHTAKE Kana34-30SANO Joichiro
OKUDA Tsuyoshi48-16NAGAMATSU Yoshiyuki
IZUMI Takashi47-16KOBAYASHI Chizuru
SUGISAKI Harumi37-27KAWABATA Seiji
TAKANO Fumie33-31KOBAYASHI Tetsuya