Ratings

36_King_State (Japan)
2009-09-27

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 10104, HAGIKURA, joe, J, 5.0, 218
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 214
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 214
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 5.0, 210
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 5.0, 207
  5546, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 210
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 4.0, 205
  5542, KEISUKE, yu, J, 4.0, 205
  5563, KURACHI, takayuki, J, 4.0, 202
 10820, ASO, DAISUKE, , J, 4.0, 200
  6840, TANAKA, syuntaro, J, 4.0, 199
 10401, KATO, jyou, J, 4.0, 199
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 199
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 205
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 203
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 3.0, 198
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 3.0, 196
 10888, SHIMIZU, koichi, J, 3.0, 195
 10840, IMOTO, wataru, J, 3.0, 195
  5538, ITO, jyunya, J, 3.0, 193
  5533, SATO, kouichiro, J, 3.0, 187
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 187
 10245, AMIKAZU, ayama, J, 3.0, 186
  6862, KORE, ayati, J, 3.0, 185
 10244, SANO, etoshisho, J, 3.0, 183
  6865, KORE, hidenobu, J, 2.0, 198
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 2.0, 188
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 187
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 2.0, 186
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 2.0, 182
  5527, GOTO, masahiro, J, 2.0, 180
 10854, KIKUCHI, tsuyoshi, J, 2.0, 178
 10901, TANIZAWA, biri, J, 2.0, 169
  5552, SAKURAI, takeuchi, J, 2.0, 160
  5640, SHINOHARA, jun, J, 1.0, 184
  5643, SANO, fujiwara, J, 1.0, 168
  5668, SHINOHARA, chigira, J, 1.0, 153
  5554, ISHIWATA, yoshikazu, J, 0.0, 162

 

Here are all results.

2009-09-27: 36_King_State(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya36-28IMOTO Wataru
MURAKAMI Takeshi43-21SANO Erika
HAGIKURA Yutaka41-23SHINOHARA Chiaki
MIYAZAKI Yuji38-26WATANABE Keiichi
KURACHI Takayuki35-29TANIDA Kunihiko
NAGANO Yasushi39-25NAGAMATSU Ryota
IWATA Hiroyuki33-31GOTO Masahiro
MATSUYA Shinpei38-26AMIKAZU Ayama
KOIDE Satoshi37-27ISHIWATA Yoshikazu
ASOU Daisuke34-30SHINOHARA Jun
MATSUMOTO Hiroyuki41-23KATO Yuzuru
ITO Junya38-25SUZUKI Yuta
SHIMIZU Kouichi38-26TANAKA Shuntaro
KOSHINO Kazuhiko34-30SANO Yoko
SATO Koichiro36-28TOKI Hidenobu
TOKI Yugo42-22SANO Joichiro
ISHIKAWA Akira46-17SAKURAI Takeuchi
TAKIGAWA Mitsuaki39-25TANIZAWA Misato
KIKUCHI Gou40-24SHINOHARA Ryo
NAKAJIMA Tetsuya35-29KOIDE Satoshi
MURAKAMI Takeshi39-25ISHIKAWA Akira
HAGIKURA Yutaka46-18TOKI Yugo
MIYAZAKI Yuji37-27SHIMIZU Kouichi
TANIDA Kunihiko33-31TOKI Hidenobu
KURACHI Takayuki37-27SATO Koichiro
NAGANO Yasushi37-27TAKIGAWA Mitsuaki
IWATA Hiroyuki40-24ASOU Daisuke
KATO Yuzuru37-27SHINOHARA Ryo
TANAKA Shuntaro36-27WATANABE Keiichi
MATSUMOTO Hiroyuki35-29KIKUCHI Gou
ITO Junyawon againstMATSUYA Shinpei
NAGAMATSU Ryota41-23TANIZAWA Misato
SUZUKI Yuta37-27AMIKAZU Ayama
KOSHINO Kazuhiko44-20GOTO Masahiro
SANO Erika42-22SAKURAI Takeuchi
IMOTO Wataru39-25ISHIWATA Yoshikazu
SHINOHARA Jun40-24SANO Yoko
SANO Joichiro38-26SHINOHARA Chiaki
NAKAJIMA Tetsuya42-22KOSHINO Kazuhiko
MURAKAMI Takeshi33-31HAGIKURA Yutaka
MIYAZAKI Yuji37-27KURACHI Takayuki
TANIDA Kunihiko34-30SANO Erika
MATSUYA Shinpei38-26ISHIKAWA Akira
KOIDE Satoshi37-27IMOTO Wataru
KATO Yuzuru36-28ASOU Daisuke
TANAKA Shuntaro37-27SANO Joichiro
MATSUMOTO Hiroyuki34-30NAGANO Yasushi
ITO Junya38-26IWATA Hiroyuki
NAGAMATSU Ryota34-30SHINOHARA Jun
SHIMIZU Kouichi41-23KIKUCHI Gou
SATO Koichiro35-29SUZUKI Yuta
AMIKAZU Ayama36-27ISHIWATA Yoshikazu
TOKI Hidenobu42-22SANO Yoko
TAKIGAWA Mitsuaki34-30TOKI Yugo
GOTO Masahiro37-27WATANABE Keiichi
SHINOHARA Ryo43-21SHINOHARA Chiaki
SAKURAI Takeuchi35-29TANIZAWA Misato
NAKAJIMA Tetsuya37-27MURAKAMI Takeshi
HAGIKURA Yutaka33-30ITO Junya
MIYAZAKI Yuji33-31MATSUMOTO Hiroyuki
TANIDA Kunihiko39-25ISHIKAWA Akira
NAGANO Yasushi38-26SHIMIZU Kouichi
IWATA Hiroyuki36-28KOIDE Satoshi
MATSUYA Shinpei34-30KURACHI Takayuki
KATO Yuzuru39-25KOSHINO Kazuhiko
ASOU Daisuke38-25GOTO Masahiro
TANAKA Shuntaro34-30NAGAMATSU Ryota
SUZUKI Yuta43-21KIKUCHI Gou
SATO Koichiro34-30TAKIGAWA Mitsuaki
SANO Erika35-29TOKI Hidenobu
IMOTO Wataru34-30SHINOHARA Jun
TOKI Yugo35-29SHINOHARA Ryo
SANO Yoko45-19SHINOHARA Chiaki
AMIKAZU Ayama33-31SANO Joichiro
SAKURAI Takeuchi36-28WATANABE Keiichi
TANIZAWA Misato37-27ISHIWATA Yoshikazu
NAKAJIMA Tetsuya33-31MIYAZAKI Yuji
MURAKAMI Takeshi37-27ITO Junya
HAGIKURA Yutaka34-30MATSUMOTO Hiroyuki
TANIDA Kunihiko35-29SATO Koichiro
KURACHI Takayuki36-28TANAKA Shuntaro
NAGANO Yasushi37-27MATSUYA Shinpei
IWATA Hiroyuki34-30KATO Yuzuru
KOIDE Satoshi36-28TAKIGAWA Mitsuaki
ASOU Daisuke41-23TOKI Yugo
NAGAMATSU Ryota45-18SANO Erika
SUZUKI Yuta41-23SHIMIZU Kouichi
KOSHINO Kazuhiko33-31IMOTO Wataru
SANO Yoko33-31GOTO Masahiro
AMIKAZU Ayama38-26SAKURAI Takeuchi
ISHIKAWA Akira36-28TOKI Hidenobu
SHINOHARA Ryo38-26SHINOHARA Jun
WATANABE Keiichi39-25ISHIWATA Yoshikazu
KIKUCHI Gou38-26SANO Joichiro
TANIZAWA Misato33-31SHINOHARA Chiaki
MURAKAMI Takeshi35-29NAGANO Yasushi
HAGIKURA Yutaka33-31NAKAJIMA Tetsuya
MIYAZAKI Yuji34-30IWATA Hiroyuki
TANIDA Kunihiko37-27MATSUMOTO Hiroyuki
KURACHI Takayuki37-27ITO Junya
MATSUYA Shinpei36-28SUZUKI Yuta
KOIDE Satoshi38-26SATO Koichiro
KATO Yuzuru34-30NAGAMATSU Ryota
ASOU Daisuke35-29KOSHINO Kazuhiko
TANAKA Shuntaro38-26AMIKAZU Ayama
SHIMIZU Kouichi40-24ISHIKAWA Akira
SANO Erika37-27SHINOHARA Ryo
IMOTO Wataru36-28TAKIGAWA Mitsuaki
TOKI Yugo37-27KIKUCHI Gou
SANO Yoko42-22TANIZAWA Misato
TOKI Hidenobu40-24SAKURAI Takeuchi
GOTO Masahiro36-28SHINOHARA Jun
WATANABE Keiichi40-24SANO Joichiro
SHINOHARA Chiaki33-31ISHIWATA Yoshikazu