Ratings

29_King_state (Japan)
2009-11-21

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 10820, ASO, daisuke, J, 6.0, 229
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 5.0, 214
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 5.0, 212
  6825, SHINKAWA, hiroki, J, 4.0, 212
  5620, KOBAYASHI, kasa, J, 4.0, 210
  5546, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 209
  5668, SHINOHARA, chigira, J, 4.0, 205
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 203
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 202
 10919, TAKIKAWA, akurai, J, 4.0, 201
  5691, TANIDA, keiko, J, 4.0, 198
  6860, MIYAZAKI, yuji, J, 4.0, 198
 10906, UMEMURA, yuji, J, 4.0, 190
 10163, OKADA, hionobu, J, 3.0, 198
 10901, TANIZAWA, misato, J, 3.0, 197
 10459, KANASAWA, kouta, J, 3.0, 197
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 3.0, 197
  5630, TANAKA, syu, J, 3.0, 192
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 191
  4004, SANO, yoko, J, 3.0, 190
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 3.0, 188
  5618, KATO, tomihiro, J, 3.0, 187
  5655, SATORU, tetsu, J, 3.0, 184
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 180
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 2.0, 198
  5553, SUGIMOTO, yuki, J, 2.0, 195
 10608, OKAMA, ayumi, J, 2.0, 181
  5640, SHINOHARA, jun, J, 2.0, 179
  5554, ISHIWATA, yoshikazu, J, 2.0, 174
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 2.0, 157
 10888, SHIMIZU, koichi, J, 2.0, 157
  5643, SANO, fujiwara, J, 1.0, 170
 10898, TAKAOKA, shohei, J, 1.0, 154
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 1.0, 151
  5543, WATANABE, keiichi, J, 1.0, 140
 10401, KATO, jyou, J, 1.0, 139
  5545, KOBAYASI, manabu, J, 0.0, 130

 

Here are all results.

2009-11-21: 29_King_state(Japan)
TAKANASHI Yusuke39-25SATANI Tetsu
NAGASAKI Hidekazu39-25KOBAYASHI Manabu
NAGANO Yasushi40-24SANO Yoko
NOBUKAWA Hiroki41-23MITSUYA Nobuaki
MIYAZAKI Yuji33-31MURAKAMI Takeshi
IWATA Hiroyuki36-28KATO Yuzuru
TANAKA Amane34-30NAKAJIMA Tetsuya
SUZUKI Yuta38-26MATSUMOTO Hiroyuki
ISHIKAWA Akira37-27WATANABE Keiichi
ASOU Daisuke37-27UMEMURA Yuji
SHINOHARA Chiaki42-22TANIDA Keiko
TAKIGAWA Mitsuaki34-30SHINOHARA Jun
KOBAYASHI Kasa43-20TAKAOKA Shohei
HISHIYAMA Yuichi34-29OKADA Hionobu
SHINOHARA Ryo33-31OKAMA Ayumi
KANAZAWA Kota41-23SUGIMOTO Yuki
KATO Tomihiro64-00TANIZAWA Misato
SANO Joichiro37-27ISHIWATA Yoshikazu
TAKANASHI Yusuke37-27ISHIKAWA Akira
NOBUKAWA Hiroki37-27NAGANO Yasushi
MURAKAMI Takeshi33-31NAKAJIMA Tetsuya
IWATA Hiroyuki33-31SHIMIZU Kouichi
TANAKA Amane35-29MIYAZAKI Yuji
SUZUKI Yuta36-28NAGASAKI Hidekazu
SANO Yoko40-24KOBAYASHI Manabu
SATANI Tetsu34-30MATSUMOTO Hiroyuki
KATO Yuzuru34-30WATANABE Keiichi
ASOU Daisuke36-28HISHIYAMA Yuichi
SHINOHARA Chiaki39-25KOBAYASHI Kasa
TAKIGAWA Mitsuaki42-22KATO Tomihiro
TANIDA Keiko45-19TAKAOKA Shohei
UMEMURA Yuji33-31OKADA Hionobu
SHINOHARA Ryo40-23TANIZAWA Misato
KANAZAWA Kota35-29SANO Joichiro
SHINOHARA Jun38-26OKAMA Ayumi
ISHIWATA Yoshikazu64-00SUGIMOTO Yuki
TAKANASHI Yusuke33-31TANAKA Amane
NAGASAKI Hidekazu34-30SHIMIZU Kouichi
NAGANO Yasushi35-29IWATA Hiroyuki
NOBUKAWA Hiroki38-26SUZUKI Yuta
MURAKAMI Takeshi39-25KATO Yuzuru
MIYAZAKI Yuji36-28ISHIKAWA Akira
SANO Yoko39-25SATANI Tetsu
MATSUMOTO Hiroyuki39-25WATANABE Keiichi
NAKAJIMA Tetsuya38-26MITSUYA Nobuaki
ASOU Daisuke37-27SANO Joichiro
TAKIGAWA Mitsuaki35-29SHINOHARA Chiaki
KOBAYASHI Kasa37-27SHINOHARA Jun
TANIDA Keiko34-30HISHIYAMA Yuichi
UMEMURA Yuji37-27ISHIWATA Yoshikazu
SHINOHARA Ryo36-28KANAZAWA Kota
OKADA Hionobu34-30KATO Tomihiro
TANIZAWA Misato38-26OKAMA Ayumi
SUGIMOTO Yuki37-27TAKAOKA Shohei
TAKANASHI Yusuke36-28NOBUKAWA Hiroki
NAGASAKI Hidekazu36-28SANO Yoko
NAGANO Yasushi44-20SUZUKI Yuta
MURAKAMI Takeshi38-26TANAKA Amane
MIYAZAKI Yuji38-26IWATA Hiroyuki
SATANI Tetsu37-27KATO Yuzuru
MATSUMOTO Hiroyuki33-31ISHIKAWA Akira
MITSUYA Nobuaki36-28KOBAYASHI Manabu
NAKAJIMA Tetsuya40-24SHIMIZU Kouichi
ASOU Daisuke37-27TAKIGAWA Mitsuaki
SHINOHARA Chiaki64-00SHINOHARA Ryo
KOBAYASHI Kasa35-29KANAZAWA Kota
TANIDA Keiko43-21UMEMURA Yuji
HISHIYAMA Yuichi39-25SANO Joichiro
OKADA Hionobu40-24SHINOHARA Jun
TANIZAWA Misato35-29SUGIMOTO Yuki
KATO Tomihiro40-24ISHIWATA Yoshikazu
TAKAOKA Shohei36-28OKAMA Ayumi
NAGASAKI Hidekazu43-21MIYAZAKI Yuji
NAGANO Yasushi33-31TAKANASHI Yusuke
MURAKAMI Takeshi33-31NOBUKAWA Hiroki
IWATA Hiroyuki38-26SATANI Tetsu
SUZUKI Yuta37-27TANAKA Amane
SANO Yoko64-00NAKAJIMA Tetsuya
SHIMIZU Kouichi36-28ISHIKAWA Akira
MATSUMOTO Hiroyuki37-27MITSUYA Nobuaki
WATANABE Keiichi39-25KOBAYASHI Manabu
ASOU Daisuke39-25SHINOHARA Chiaki
TAKIGAWA Mitsuaki38-26SHINOHARA Ryo
TANIDA Keiko33-31KOBAYASHI Kasa
UMEMURA Yuji38-26TANIZAWA Misato
HISHIYAMA Yuichi34-30KATO Tomihiro
KANAZAWA Kota34-29OKADA Hionobu
SUGIMOTO Yuki43-21SANO Joichiro
SHINOHARA Jun39-25TAKAOKA Shohei
OKAMA Ayumi37-27ISHIWATA Yoshikazu
TAKANASHI Yusuke36-28MURAKAMI Takeshi
NAGASAKI Hidekazu34-30NAGANO Yasushi
NOBUKAWA Hiroki37-27SANO Yoko
MIYAZAKI Yuji41-23MATSUMOTO Hiroyuki
IWATA Hiroyuki41-23SUZUKI Yuta
TANAKA Amane39-25KATO Yuzuru
SATANI Tetsu37-27NAKAJIMA Tetsuya
SHIMIZU Kouichi36-28KOBAYASHI Manabu
MITSUYA Nobuaki45-19WATANABE Keiichi
ASOU Daisuke43-21TANIDA Keiko
SHINOHARA Chiaki38-26HISHIYAMA Yuichi
KOBAYASHI Kasa39-25TAKIGAWA Mitsuaki
UMEMURA Yuji34-30KANAZAWA Kota
OKADA Hionobu34-30SHINOHARA Ryo
TANIZAWA Misato43-21SHINOHARA Jun
KATO Tomihiro33-31SUGIMOTO Yuki
OKAMA Ayumi33-31SANO Joichiro
ISHIWATA Yoshikazu37-27TAKAOKA Shohei