Ratings

285_Kyoto_meeting (Japan)
2012-03-11

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

      ID, Name, First name, Points, tie-break

   6860, MIYAZAKI, yuji, J, 6.0, 232
   5568, OKAMOTO, kazuki, J, 5.0, 250
  11246, OSHIMA, yusuke, J, 5.0, 220
  10045, KAMEDA, ryotota, J, 4.0, 251
   6919, FUKUNAGA, kohachi, J, 4.0, 232
   5669, NAKANO, shunsuke, J, 4.0, 227
   5507, TSUCHIDA, daisuke, J, 4.0, 222
  10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 4.0, 207
   5616, TANAKA, atsushi, J, 4.0, 204
   6930, NISHIMINE, satoru, J, 4.0, 197
   5579, HATA, hayato, J, 4.0, 188
  10651, TODA, aritoshi, J, 3.0, 227
   7054, NAKAMORI, hiroki, J, 3.0, 219
  12211, KENSHUN, yuga, J, 3.0, 198
   6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 3.0, 193
  10071, NAKANISHI, toshiaki, J, 3.0, 190
  11719, KARATSU, yuri, J, 3.0, 188
   5526, UNO, toshihiro, J, 3.0, 181
  10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 3.0, 177
   5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 2.0, 191
   7081, KADO, naoki, J, 2.0, 185
  10770, SUZUKI, shinichi, J, 2.0, 173
   6974, HIRABAYASI, eiji, J, 2.0, 171
  10568, KIMURA, yamaji, J, 2.0, 168
  12328, UEDA, takashi, J, 2.0, 143
  10446, HASIMOTO, isamu, J, 2.0, 134
   6929, IO, hideo, J, 1.0, 158
  11351, TODA, guratoshi, J, 1.0, 132
  10222, NISHIMURA, akihiro, J, 1.0, 112
   6935, HOSOI, shinsuke, J, 1.0, 102
  11730, OHTAKE, sakiko, J, 0.0, 88

 

Here are all results.

2012-03-11: 285_Kyoto_meeting(Japan)
MIYAZAKI Yuji36-28TODA Aritoshi
OKAMOTO Kazuki52-12SUZUKI Shinichi
OSHIMA Yusuke51-13UEDA Takashi
KAMEDA Ryota43-21KENSHUN Yuga
FUKUNAGA Kohachi47-17HASHIMOTO Isamu
TSUCHIDA Daisuke46-18NAKAMORI Hiroki
TSUCHIYA Keishiro44-20HOSOI Shinsuke
TANAKA Atsushi48-16HIRABAYASHI Eiji
NISHIMINE Satoru35-29HATA Hayato
YOSHIDA Shigenobu35-29NAKANO Shunsuke
UNO Toshihiro38-26KARATSU Yuri
KOBAYASHI Ritsuko50-14OHTAKE Sakiko
KADO Naoki45-19IO Hideo
KIMURA Yamaji34-30NAKANISHI Toshiaki
TODA Guratoshi47-17TSUCHIYA Ryosuke
MIYAZAKI Yuji46-18UNO Toshihiro
OKAMOTO Kazuki57-07OSHIMA Yusuke
FUKUNAGA Kohachi52-12TODA Guratoshi
NAKANO Shunsuke38-26TODA Aritoshi
TSUCHIDA Daisuke34-30KADO Naoki
TSUCHIYA Keishirowon againstKAMEDA Ryota
TANAKA Atsushi33-31KOBAYASHI Ritsuko
NISHIMINE Satoru47-17YOSHIDA Shigenobu
HATA Hayato45-19NAKANISHI Toshiaki
KENSHUN Yuga40-24KARATSU Yuri
TSUCHIYA Ryosuke40-24NAKAMORI Hiroki
HIRABAYASHI Eiji56-08HASHIMOTO Isamu
KIMURA Yamaji46-18NISHIMURA Akihiro
UEDA Takashi35-29OHTAKE Sakiko
IO Hideo46-18HOSOI Shinsuke
MIYAZAKI Yuji44-20NISHIMINE Satoru
OKAMOTO Kazuki42-22FUKUNAGA Kohachi
OSHIMA Yusuke34-30TODA Guratoshi
KAMEDA Ryota55-09HATA Hayato
TSUCHIYA Keishiro33-31KIMURA Yamaji
TANAKA Atsushi33-31TSUCHIDA Daisuke
NAKAMORI Hiroki54-10HOSOI Shinsuke
SUZUKI Shinichi56-08UEDA Takashi
KENSHUN Yuga53-11IO Hideo
YOSHIDA Shigenobu50-14NISHIMURA Akihiro
NAKANISHI Toshiaki50-14OHTAKE Sakiko
KARATSU Yuri38-26TODA Aritoshi
TSUCHIYA Ryosuke49-15UNO Toshihiro
KADO Naoki45-19KOBAYASHI Ritsuko
HIRABAYASHI Eiji39-25NAKANO Shunsuke
MIYAZAKI Yuji34-30OKAMOTO Kazuki
OSHIMA Yusuke49-15YOSHIDA Shigenobu
KAMEDA Ryota40-24FUKUNAGA Kohachi
NAKANO Shunsuke43-21NAKAMORI Hiroki
TSUCHIDA Daisuke46-18KIMURA Yamaji
TSUCHIYA Keishiro42-22TANAKA Atsushi
NISHIMINE Satoru34-30SUZUKI Shinichi
HATA Hayato34-30IO Hideo
TODA Aritoshi57-07OHTAKE Sakiko
KENSHUN Yuga39-25KADO Naoki
NAKANISHI Toshiaki36-28KOBAYASHI Ritsuko
KARATSU Yuri38-26TODA Guratoshi
UNO Toshihiro49-15NISHIMURA Akihiro
TSUCHIYA Ryosuke38-26HIRABAYASHI Eiji
HASHIMOTO Isamu34-30UEDA Takashi
MIYAZAKI Yuji37-27TSUCHIYA Keishiro
OKAMOTO Kazuki34-30KAMEDA Ryota
OSHIMA Yusuke44-20TSUCHIYA Ryosuke
FUKUNAGA Kohachi40-24KADO Naoki
NAKANO Shunsuke41-23SUZUKI Shinichi
TSUCHIDA Daisuke36-28KENSHUN Yuga
TANAKA Atsushi39-25NISHIMINE Satoru
HATA Hayato38-26HASHIMOTO Isamu
TODA Aritoshi42-22KOBAYASHI Ritsuko
NAKAMORI Hiroki47-17TODA Guratoshi
YOSHIDA Shigenobu45-19UNO Toshihiro
NAKANISHI Toshiaki42-22HIRABAYASHI Eiji
KARATSU Yuri34-30KIMURA Yamaji
NISHIMURA Akihiro50-14HOSOI Shinsuke
UEDA Takashi35-29IO Hideo
MIYAZAKI Yuji35-29TSUCHIDA Daisuke
OKAMOTO Kazuki35-29TSUCHIYA Keishiro
OSHIMA Yusuke35-29TANAKA Atsushi
KAMEDA Ryota51-13NAKANISHI Toshiaki
FUKUNAGA Kohachi47-17KENSHUN Yuga
NAKANO Shunsuke51-13TSUCHIYA Ryosuke
NISHIMINE Satoru36-28KARATSU Yuri
HATA Hayato33-31YOSHIDA Shigenobu
TODA Aritoshi48-16KADO Naoki
NAKAMORI Hiroki55-09KIMURA Yamaji
SUZUKI Shinichi52-12HIRABAYASHI Eiji
UNO Toshihiro42-22UEDA Takashi
HASHIMOTO Isamu49-15NISHIMURA Akihiro
KOBAYASHI Ritsuko41-23IO Hideo
HOSOI Shinsuke40-24OHTAKE Sakiko