Ratings

113th Kyoto Meeting (Japan)
1997-01-12

Here are all results.

1997-01-12: 113th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstNAKAGAWA Ketsu
SUZUKI Shinichiwon againstUENO Mitoshi
MIYAZAKI Toruwon againstUENO Kohei
YOSHIMURA Osamuwon againstKODAMA Takashi
DOI Masatowon againstTARU Eiichi
TATSUMI Atsushiwon againstIO Hideo
FUJIKURA Katsuyawon againstASAWA Masakazu
MAEDA Masahirowon againstUNO Toshihiro
SUZUKI Takaowon againstWADA Masanori
OKUDA Masashiwon againstDOI Masato
SUZUKI Shinichiwon againstMAEDA Masahiro
MIYAZAKI Toruwon againstFUJIKURA Katsuya
YOSHIMURA Osamuwon againstIO Hideo
UNO Toshihirowon againstUENO Kohei
WADA Masanoriwon againstKODAMA Takashi
SUZUKI Takaowon againstTATSUMI Atsushi
UENO Mitoshiwon againstTARU Eiichi
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Takao
MIYAZAKI Toruwon againstSUZUKI Shinichi
UENO Koheiwon againstMAEDA Masahiro
DOI Masatowon againstYOSHIMURA Osamu
UNO Toshihirowon againstUENO Mitoshi
FUJIKURA Katsuyawon againstTATSUMI Atsushi
IO Hideowon againstKODAMA Takashi
WADA Masanoriwon againstNAKAGAWA Ketsu
OKUDA Masashiwon againstMIYAZAKI Toru
SUZUKI Shinichiwon againstUNO Toshihiro
UENO Koheiwon againstTARU Eiichi
YOSHIMURA Osamuwon againstWADA Masanori
DOI Masatowon againstSUZUKI Takao
TATSUMI Atsushiwon againstUENO Mitoshi
FUJIKURA Katsuyawon againstIO Hideo
MAEDA Masahirowon againstNAKAGAWA Ketsu
OKUDA Masashiwon againstYOSHIMURA Osamu
SUZUKI Shinichiwon againstFUJIKURA Katsuya
MIYAZAKI Toruwon againstDOI Masato
UENO Koheiwon againstWADA Masanori
UNO Toshihirowon againstSUZUKI Takao
TATSUMI Atsushiwon againstMAEDA Masahiro
IO Hideowon againstNAKAGAWA Ketsu
TARU Eiichiwon againstKODAMA Takashi