Ratings

Kinki Conference 2003 (Japan)
2003-06-29

Here are all results.

2003-06-29: Kinki Conference 2003(Japan)
FUNAKOSHI Shogowon againstKIMURA Keigo
YOSHIMURA Osamuwon againstAZUMA Kenichi
TAMENORI Hideshiwon againstMIYAZAKI Toru
SENTOKU Hidefumiwon againstUSHIMADO Yukihisa
IWATA Hiroyukiwon againstTAMAKI Suguru
KADO Naokiwon againstOKA Tsutomu
TSUCHIDA Daisukewon againstAKINO Yoshinori
IZUMO Kengowon againstWAZUKI Hiroyuki
MAENO Ken'Ichiwon againstICHIKAWA Yukinori
KOBAYASHI Ritsukowon againstYAMADA Minoru
HASHIMOTO Yoshiakiwon againstKASAI Yuta
MURAKAMI Tadayoshiwon againstNAGAI Shigehisa
UNO Toshihirowon againstYUSAKI Akihiro
TANINO Takumiwon againstSUZUKI Takao
ICHIKAWA Yukinoriwon againstUSHIMADO Yukihisa
FUNAKOSHI Shogowon againstYOSHIMURA Osamu
TAMENORI Hideshiwon againstKADO Naoki
MIYAZAKI Toruwon againstOKA Tsutomu
SUZUKI Takaowon againstAKINO Yoshinori
TSUCHIDA Daisukewon againstTANINO Takumi
TAMAKI Suguruwon againstYUSAKI Akihiro
WAZUKI Hiroyukiwon againstYAMADA Minoru
IZUMO Kengowon againstKOBAYASHI Ritsuko
KIMURA Keigowon againstAZUMA Kenichi
MAENO Ken'Ichiwon againstSENTOKU Hidefumi
MURAKAMI Tadayoshiwon againstHASHIMOTO Yoshiaki
UNO Toshihirowon againstIWATA Hiroyuki
KASAI Yutawon againstNAGAI Shigehisa
ICHIKAWA Yukinoriwon againstWAZUKI Hiroyuki
USHIMADO Yukihisawon againstOKA Tsutomu
MIYAZAKI Toruwon againstSENTOKU Hidefumi
SUZUKI Takaowon againstKOBAYASHI Ritsuko
KADO Naokiwon againstIWATA Hiroyuki
TSUCHIDA Daisukewon againstTAMENORI Hideshi
TAMAKI Suguruwon againstYOSHIMURA Osamu
YAMADA Minoruwon againstKASAI Yuta
IZUMO Kengowon againstFUNAKOSHI Shogo
MAENO Ken'Ichiwon againstMURAKAMI Tadayoshi
HASHIMOTO Yoshiakiwon againstUNO Toshihiro
YUSAKI Akihirowon againstAZUMA Kenichi
TANINO Takumiwon againstKIMURA Keigo
FUNAKOSHI Shogowon againstSUZUKI Takao
AZUMA Kenichiwon againstKASAI Yuta
USHIMADO Yukihisawon againstAKINO Yoshinori
SENTOKU Hidefumiwon againstYOSHIMURA Osamu
MIYAZAKI Toruwon againstTANINO Takumi
KADO Naokiwon againstHASHIMOTO Yoshiaki
WAZUKI Hiroyukiwon againstKOBAYASHI Ritsuko
YAMADA Minoruwon againstYUSAKI Akihiro
IZUMO Kengowon againstTAMENORI Hideshi
KIMURA Keigowon againstIWATA Hiroyuki
MAENO Ken'Ichiwon againstTSUCHIDA Daisuke
MURAKAMI Tadayoshiwon againstTAMAKI Suguru
UNO Toshihirowon againstICHIKAWA Yukinori
ICHIKAWA Yukinoriwon againstSUZUKI Takao
TAMENORI Hideshiwon againstYAMADA Minoru
USHIMADO Yukihisawon againstYUSAKI Akihiro
SENTOKU Hidefumiwon againstKIMURA Keigo
MIYAZAKI Toruwon againstMURAKAMI Tadayoshi
IWATA Hiroyukiwon againstAKINO Yoshinori
KADO Naokiwon againstFUNAKOSHI Shogo
WAZUKI Hiroyukiwon againstTAMAKI Suguru
MAENO Ken'Ichiwon againstIZUMO Kengo
KOBAYASHI Ritsukowon againstAZUMA Kenichi
OKA Tsutomuwon againstYOSHIMURA Osamu
UNO Toshihirowon againstTSUCHIDA Daisuke
TANINO Takumiwon againstHASHIMOTO Yoshiaki
FUNAKOSHI Shogowon againstMURAKAMI Tadayoshi
AZUMA Kenichiwon againstAKINO Yoshinori
TAMENORI Hideshiwon againstWAZUKI Hiroyuki
SENTOKU Hidefumiwon againstTANINO Takumi
IWATA Hiroyukiwon againstKOBAYASHI Ritsuko
SUZUKI Takaowon againstOKA Tsutomu
TSUCHIDA Daisukewon againstIZUMO Kengo
TAMAKI Suguruwon againstKIMURA Keigo
YAMADA Minoruwon againstUSHIMADO Yukihisa
MAENO Ken'Ichiwon againstMIYAZAKI Toru
HASHIMOTO Yoshiakiwon againstICHIKAWA Yukinori
YUSAKI Akihirowon againstKASAI Yuta
UNO Toshihirowon againstKADO Naoki