Ratings

Kana othello Open (Japan)
2005-07-03

Here are all results.

2005-07-03: Kana othello Open(Japan)
TOMINAGA Kentawon againstOGAWA Daisuke
TSUCHIDA Eijiwon againstSHUICHI Tsuda
YAMAKAWA Takashiwon againstWATANABE Satiko
NAGASAKI Hidekazuwon againstTAKEDA Kyoko
OKUDA Tsuyoshilost toENOMOTO Yasuhiro
SAKA Hiroshiwon againstKOSHINO Kazuhiko
YAMAGUCHI Yoshiakiwon againstMIYASHITA Naoto
FUNATSU Asukawon againstOHMORI Keita
ITAGAKI Kenichiwon againstYAMADA Daisuke
KASHIWAGI Mitsuyoshiwon againstSUZUKI Nobuyuki
TOKASUMI Tomohirolost toYASHIRO Miyabi
SANO Yokowon againstSUZUKI Kenichi
TOMINAGA Kentawon againstYAMAKAWA Takashi
TSUCHIDA Eijiwon againstSANO Yoko
NAGASAKI Hidekazuwon againstNOMARU Masa
OKUDA Tsuyoshiwon againstWATANABE Satiko
SAKA Hiroshilost toYAMAGUCHI Yoshiaki
FUNATSU Asukawon againstENOMOTO Yasuhiro
OGAWA Daisukelost toKOSHINO Kazuhiko
ITAGAKI Kenichiwon againstKASHIWAGI Mitsuyoshi
OHMORI Keitalost toSHUICHI Tsuda
MIYASHITA Naotowon againstYAMADA Daisuke
TOKASUMI Tomohirowon againstSUZUKI Nobuyuki
TAKEDA Kyokowon againstYASHIRO Miyabi
TOMINAGA Kentawon againstFUNATSU Asuka
TSUCHIDA Eijiwon againstITAGAKI Kenichi
YAMAKAWA Takashiwon againstENOMOTO Yasuhiro
NAGASAKI Hidekazuwon againstYAMAGUCHI Yoshiaki
OKUDA Tsuyoshiwon againstYASHIRO Miyabi
SAKA Hiroshiwon againstTOKASUMI Tomohiro
OGAWA Daisukewon againstSUZUKI Kenichi
KOSHINO Kazuhikolost toYAMADA Daisuke
OHMORI Keitawon againstWATANABE Satiko
NOMARU Masawon againstKASHIWAGI Mitsuyoshi
MIYASHITA Naotowon againstSHUICHI Tsuda
SANO Yokolost toTAKEDA Kyoko
TOMINAGA Kentawon againstTSUCHIDA Eiji
YAMAKAWA Takashiwon againstITAGAKI Kenichi
NAGASAKI Hidekazuwon againstSAKA Hiroshi
OKUDA Tsuyoshiwon againstFUNATSU Asuka
YAMAGUCHI Yoshiakiwon againstTAKEDA Kyoko
OGAWA Daisukewon againstOHMORI Keita
KOSHINO Kazuhikowon againstYASHIRO Miyabi
NOMARU Masawon againstMIYASHITA Naoto
KASHIWAGI Mitsuyoshilost toSANO Yoko
TOKASUMI Tomohiro32-32ENOMOTO Yasuhiro
YAMADA Daisukewon againstSHUICHI Tsuda
SUZUKI Nobuyukiwon againstSUZUKI Kenichi
TOMINAGA Kentalost toNAGASAKI Hidekazu
TSUCHIDA Eijiwon againstOKUDA Tsuyoshi
YAMAKAWA Takashiwon againstYAMAGUCHI Yoshiaki
SAKA Hiroshiwon againstYAMADA Daisuke
FUNATSU Asukawon againstTOKASUMI Tomohiro
OGAWA Daisukewon againstNOMARU Masa
ITAGAKI Kenichiwon againstSANO Yoko
KOSHINO Kazuhikowon againstTAKEDA Kyoko
OHMORI Keitawon againstENOMOTO Yasuhiro
WATANABE Satikowon againstSUZUKI Kenichi
KASHIWAGI Mitsuyoshiwon againstSHUICHI Tsuda
MIYASHITA Naotowon againstSUZUKI Nobuyuki
TOMINAGA Kentawon againstKOSHINO Kazuhiko
TSUCHIDA Eijiwon againstNAGASAKI Hidekazu
YAMAKAWA Takashiwon againstOGAWA Daisuke
OKUDA Tsuyoshiwon againstITAGAKI Kenichi
SAKA Hiroshiwon againstMIYASHITA Naoto
YAMAGUCHI Yoshiakiwon againstNOMARU Masa
FUNATSU Asukawon againstSANO Yoko
OHMORI Keitawon againstYAMADA Daisuke
WATANABE Satikowon againstSUZUKI Nobuyuki
KASHIWAGI Mitsuyoshiwon againstTAKEDA Kyoko
TOKASUMI Tomohirowon againstSUZUKI Kenichi
ENOMOTO Yasuhirowon againstYASHIRO Miyabi