Ratings

4th King State cup special 2007 (Japan)
2007-12-09

Here are all results.

2007-12-09: 4th King State cup special 2007(Japan)
TAMAKI Kyotarowon againstOHUCHI Yasuhiro
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTAKIGAWA Mitsuaki
WATANABE Hajimewon againstWATANABE Keiichi
NAGASAKI Hidekazu32-32KATO Taiji
WATAHIKI Kentawon againstKAWAGUCHI Yuuki
SAWADA Tomohirowon againstTANAKA Atsushi
NAKAMURA Yuyawon againstNAGASHIMA Kazuhito
MORI Takahirolost toSATAKE Yosuke
SEKIGUCHI Shinya32-32OHTAKE Kosuke
ITO Junyawon againstMATSUZAWA Atsushi
SATO Koichirowon againstGOTO Masahiro
TAKEISHI Takuyalost toOHNO Atsuko
KURAMOCHI Yutalost toWATANABE Hideaki
OHNAKA Kenichirowon againstISAKA Tomoaki
SUKO Masayukiwon againstTAKEDA Kyoko
KURACHI Takayukilost toISHIHARA Makoto
HAMADA Kikuelost toKOIDE Satoshi
SANO Yoko32-32TSUKAMOTO Kazuma
SATO Tetsuyalost toHAYAKAWA Shigeru
SUGISAKI Harumiwon againstKAWAGUCHI Genki
TAMAKI Kyotarowon againstOHNAKA Kenichiro
NAKAJIMA Tetsuyawon againstSUKO Masayuki
WATANABE Hajimelost toITO Junya
NAGASAKI Hidekazuwon againstMORI Takahiro
WATAHIKI Kentawon againstSUGISAKI Harumi
SAWADA Tomohirowon againstKOIDE Satoshi
NAKAMURA Yuyawon againstOHNO Atsuko
SEKIGUCHI Shinyawon againstSATAKE Yosuke
SATO Koichirowon againstHAYAKAWA Shigeru
TAKEISHI Takuyawon againstNAGASHIMA Kazuhito
KURAMOCHI Yutawon againstKURACHI Takayuki
KATO Taijiwon againstTSUKAMOTO Kazuma
WATANABE Hideakiwon againstISHIHARA Makoto
GOTO Masahirowon againstISAKA Tomoaki
OHUCHI Yasuhirowon againstSATO Tetsuya
TANAKA Atsushiwon againstHAMADA Kikue
OHTAKE Kosukelost toSANO Yoko
KAWAGUCHI Yuukiwon againstKAWAGUCHI Genki
MATSUZAWA Atsushiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
WATANABE Keiichiwon againstTAKEDA Kyoko
TAMAKI Kyotarowon againstNAKAMURA Yuya
NAKAJIMA Tetsuyawon againstITO Junya
WATANABE Hajimewon againstSUGISAKI Harumi
NAGASAKI Hidekazuwon againstTANAKA Atsushi
WATAHIKI Kentawon againstSAWADA Tomohiro
MORI Takahirowon againstOHTAKE Kosuke
SEKIGUCHI Shinyawon againstWATANABE Hideaki
SATO Koichirolost toKATO Taiji
TAKEISHI Takuyawon againstKAWAGUCHI Yuuki
KURAMOCHI Yutawon againstSATAKE Yosuke
OHNAKA Kenichirolost toSUKO Masayuki
NAGASHIMA Kazuhitowon againstKURACHI Takayuki
ISHIHARA Makotowon againstOHUCHI Yasuhiro
GOTO Masahirowon againstMATSUZAWA Atsushi
HAMADA Kikuewon againstKAWAGUCHI Genki
SANO Yokowon againstOHNO Atsuko
KOIDE Satoshilost toWATANABE Keiichi
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstTAKEDA Kyoko
TSUKAMOTO Kazumawon againstHAYAKAWA Shigeru
SATO Tetsuyawon againstISAKA Tomoaki
TAMAKI Kyotarowon againstWATAHIKI Kenta
NAKAJIMA Tetsuyawon againstKATO Taiji
WATANABE Hajimewon againstWATANABE Hideaki
NAGASAKI Hidekazuwon againstSATO Koichiro
SAWADA Tomohirowon againstSEKIGUCHI Shinya
NAKAMURA Yuyawon againstITO Junya
MORI Takahirowon againstMATSUZAWA Atsushi
TAKEISHI Takuyawon againstSANO Yoko
KURAMOCHI Yutawon againstTSUKAMOTO Kazuma
OHNAKA Kenichirowon againstSUGISAKI Harumi
SATAKE Yosukewon againstOHUCHI Yasuhiro
NAGASHIMA Kazuhito32-32KOIDE Satoshi
SUKO Masayukiwon againstWATANABE Keiichi
KURACHI Takayukiwon againstHAMADA Kikue
ISHIHARA Makotowon againstGOTO Masahiro
TANAKA Atsushiwon againstHAYAKAWA Shigeru
OHTAKE Kosukewon againstISAKA Tomoaki
KAWAGUCHI Yuukiwon againstOHNO Atsuko
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstSATO Tetsuya
TAKEDA Kyokowon againstKAWAGUCHI Genki
TAMAKI Kyotarowon againstNAKAJIMA Tetsuya
WATANABE Hajimewon againstNAKAMURA Yuya
NAGASAKI Hidekazuwon againstSAWADA Tomohiro
WATAHIKI Kentawon againstKATO Taiji
MORI Takahirowon againstKURAMOCHI Yuta
SEKIGUCHI Shinyawon againstISHIHARA Makoto
ITO Junyawon againstWATANABE Keiichi
SATO Koichirowon againstSANO Yoko
TAKEISHI Takuyawon againstSUKO Masayuki
OHNAKA Kenichirowon againstTAKIGAWA Mitsuaki
SATAKE Yosukewon againstWATANABE Hideaki
NAGASHIMA Kazuhito32-32GOTO Masahiro
KURACHI Takayuki32-32KOIDE Satoshi
OHUCHI Yasuhirowon againstSUGISAKI Harumi
TANAKA Atsushiwon againstTSUKAMOTO Kazuma
OHTAKE Kosukewon againstHAYAKAWA Shigeru
KAWAGUCHI Yuukiwon againstMATSUZAWA Atsushi
HAMADA Kikuewon againstTAKEDA Kyoko
SATO Tetsuyawon againstOHNO Atsuko
ISAKA Tomoakiwon againstKAWAGUCHI Genki
TAMAKI Kyotarowon againstNAGASAKI Hidekazu
NAKAJIMA Tetsuyawon againstWATAHIKI Kenta
WATANABE Hajimewon againstSEKIGUCHI Shinya
SAWADA Tomohirowon againstTAKEISHI Takuya
NAKAMURA Yuyawon againstSATAKE Yosuke
MORI Takahiro32-32KATO Taiji
ITO Junyawon againstISHIHARA Makoto
SATO Koichirowon againstSUKO Masayuki
KURAMOCHI Yutawon againstTANAKA Atsushi
OHNAKA Kenichirowon againstGOTO Masahiro
NAGASHIMA Kazuhitowon againstWATANABE Keiichi
WATANABE Hideakiwon againstMATSUZAWA Atsushi
KURACHI Takayukiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
OHUCHI Yasuhirowon againstSANO Yoko
OHTAKE Kosukewon againstTSUKAMOTO Kazuma
KAWAGUCHI Yuukiwon againstSATO Tetsuya
HAMADA Kikuewon againstSUGISAKI Harumi
KOIDE Satoshiwon againstISAKA Tomoaki
TAKEDA Kyokowon againstOHNO Atsuko
HAYAKAWA Shigerulost toKAWAGUCHI Genki