Ratings

36 Mito Jishi game (Japan)
2008-04-05

Here are all results.

2008-04-05: 36 Mito Jishi game(Japan)
SATO Takumawon againstOHUCHI Syou
KATO Keisukewon againstOHUCHI Rena
ISAKA Tomoakiwon againstOHUCHI Takeshi
KATO Tomihirowon againstOKANO Yama
KURAHASHI Satoshiwon againstOTSU Masafumi
SATO Yuriwon againstKUWANA Miki
SAKABA Shinwon againstAREOLA Gundam
FUNABASHI Ichiyalost toKINOSHITA Akio
FUNABASHI Naokilost toAKITA Miyu
SATO Takumawon againstFUNABASHI Ichiya
KINOSHITA Tsutomuwon againstOKOBU Hiromi
KATO Keisukewon againstSAKABA Shin
ISAKA Tomoakiwon againstKATO Tomihiro
KURAHASHI Satoshi32-32AKITA Miyu
OHUCHI Takeshilost toOKANO Yama
SATO Yurilost toKINOSHITA Akio
OHUCHI Syouwon againstKUWANA Miki
AREOLA Gundamwon againstOHUCHI Rena
KINOSHITA Takao32-32OKOBU Hirona
OTSU Masafumilost toFUNABASHI Naoki
SATO Takumawon againstKINOSHITA Akio
KINOSHITA Tsutomuwon againstKATO Tomihiro
KATO Keisukewon againstISAKA Tomoaki
OKOBU Hiromiwon againstTAKEI Kotaro
KURAHASHI Satoshiwon againstOHUCHI Syou
OHUCHI Takeshiwon againstOKOBU Hirona
SATO Yuriwon againstAKITA Miyu
SAKABA Shinwon againstOKANO Yama
AREOLA Gundamwon againstFUNABASHI Naoki
KINOSHITA Takaowon againstFUNABASHI Ichiya
KUWANA Mikiwon againstOHUCHI Rena
SATO Takuma32-32KATO Keisuke
KINOSHITA Tsutomuwon againstAKITA Miyu
OKOBU Hiromiwon againstFUNABASHI Naoki
ISAKA Tomoakilost toKURAHASHI Satoshi
KATO Tomihirowon againstOHUCHI Takeshi
SATO Yuriwon againstAREOLA Gundam
OHUCHI Syouwon againstKINOSHITA Takao
SAKABA Shinwon againstKINOSHITA Akio
OKANO Yamawon againstKUWANA Miki
OKOBU Hironawon againstOTSU Masafumi
FUNABASHI Ichiyawon againstTAKEI Kotaro
SATO Takumawon againstSATO Yuri
KINOSHITA Tsutomuwon againstSAKABA Shin
KATO Keisukewon againstKURAHASHI Satoshi
OKOBU Hiromiwon againstAREOLA Gundam
ISAKA Tomoakiwon againstOHUCHI Syou
KATO Tomihirowon againstAKITA Miyu
OHUCHI Takeshiwon againstKUWANA Miki
OKANO Yamawon againstKINOSHITA Takao
OKOBU Hironalost toFUNABASHI Ichiya
OTSU Masafumiwon againstOHUCHI Rena
SATO Takumawon againstKURAHASHI Satoshi
KINOSHITA Tsutomuwon againstKATO Keisuke
OKOBU Hiromiwon againstSATO Yuri
ISAKA Tomoakiwon againstSAKABA Shin
KATO Tomihirowon againstFUNABASHI Ichiya
OHUCHI Takeshiwon againstAKITA Miyu
OHUCHI Syouwon againstOKANO Yama
AREOLA Gundamwon againstOTSU Masafumi
KINOSHITA Takaowon againstFUNABASHI Naoki
OKOBU Hironawon againstOHUCHI Rena