Ratings

39th Mito young Jishi tournament (Japan)
2008-07-05

Here are all results.

2008-07-05: 39th Mito young Jishi tournament(Japan)
NAGASHIMA Toshiyukiwon againstOKOBU Hirona
SATO Takumawon againstOZAWA Hiroto
KUWANA Mikiwon againstSHINOHARA Kazuteru
KATO Tomihirowon againstAREOLA Gundam
OKOBU Hiromiwon againstNAGASHIMA Kodai
ISAKA Tomoakiwon againstFUNABASHI Naoki
EBISAWA Yoshiyukilost toNAKAI Kota
KUDOU Hiroshiwon againstAKITA Miyu
SAKABA Shinlost toFUNABASHI Ichiya
IWATA Kazuwon againstNONAKA Kiyotsugu
SHINOHARA Reikawon againstIIJIMA Mizuki
CHIME Mitsukilost toOKOBU Hiroyoshi
NAGASHIMA Toshiyukiwon againstOKOBU Hiromi
SATO Takumawon againstIWATA Kazu
KUWANA Mikilost toKATO Tomihiro
OZAWA Hirotowon againstSHINOHARA Kazuteru
ISAKA Tomoakiwon againstSHINOHARA Reika
SEKIYAMA Tetsuyukiwon againstTAKAHASHI Satayako
EBISAWA Yoshiyukiwon againstSAKABA Shin
KUDOU Hiroshiwon againstOKOBU Hiroyoshi
AKITA Miyuwon againstCHIME Mitsuki
NAKAI Kotalost toFUNABASHI Ichiya
AREOLA Gundamlost toNONAKA Kiyotsugu
NAGASHIMA Kodaiwon againstOKOBU Hirona
FUNABASHI Naokiwon againstIIJIMA Mizuki
NAGASHIMA Toshiyukiwon againstSATO Takuma
KUWANA Mikiwon againstFUNABASHI Naoki
KATO Tomihirowon againstFUNABASHI Ichiya
OZAWA Hirotowon againstSHINOHARA Reika
OKOBU Hiromilost toIWATA Kazu
ISAKA Tomoakiwon againstKUDOU Hiroshi
SEKIYAMA Tetsuyukiwon againstNONAKA Kiyotsugu
EBISAWA Yoshiyukilost toAKITA Miyu
SAKABA Shinwon againstNAGASHIMA Kodai
NAKAI Kotawon againstOKOBU Hiroyoshi
AREOLA Gundamwon againstCHIME Mitsuki
SHINOHARA Kazuteruwon againstIIJIMA Mizuki
OKOBU Hironawon againstTAKAHASHI Satayako
NAGASHIMA Toshiyukiwon againstKATO Tomihiro
SATO Takumawon againstISAKA Tomoaki
KUWANA Mikilost toKUDOU Hiroshi
OZAWA Hirotolost toFUNABASHI Ichiya
OKOBU Hiromiwon againstEBISAWA Yoshiyuki
SEKIYAMA Tetsuyukiwon againstAKITA Miyu
SAKABA Shinlost toSHINOHARA Kazuteru
NAKAI Kotawon againstIWATA Kazu
AREOLA Gundamwon againstSHINOHARA Reika
OTSU Masafumiwon againstTAKAHASHI Satayako
NAGASHIMA Kodaiwon againstCHIME Mitsuki
NONAKA Kiyotsuguwon againstOKOBU Hiroyoshi
FUNABASHI Naokiwon againstOKOBU Hirona
NAGASHIMA Toshiyukiwon againstKUDOU Hiroshi
SATO Takumawon againstKATO Tomihiro
KUWANA Mikiwon againstNONAKA Kiyotsugu
OZAWA Hirotowon againstAREOLA Gundam
OKOBU Hiromiwon againstFUNABASHI Naoki
ISAKA Tomoakiwon againstNAKAI Kota
SEKIYAMA Tetsuyukiwon againstFUNABASHI Ichiya
EBISAWA Yoshiyukiwon againstIIJIMA Mizuki
AKITA Miyuwon againstSHINOHARA Kazuteru
SAKABA Shinwon againstOKOBU Hirona
IWATA Kazulost toNAGASHIMA Kodai
OTSU Masafumiwon againstOKOBU Hiroyoshi
IIJIMA Jueiwon againstCHIME Mitsuki
NAGASHIMA Toshiyukiwon againstISAKA Tomoaki
SATO Takumawon againstSEKIYAMA Tetsuyuki
KUWANA Mikiwon againstAKITA Miyu
KATO Tomihirowon againstKUDOU Hiroshi
OZAWA Hirotowon againstNAKAI Kota
OKOBU Hiromiwon againstFUNABASHI Ichiya
EBISAWA Yoshiyukiwon againstNAGASHIMA Kodai
SAKABA Shinwon againstNONAKA Kiyotsugu
AREOLA Gundamwon againstSHINOHARA Kazuteru
IWATA Kazuwon againstFUNABASHI Naoki
OTSU Masafumiwon againstSHINOHARA Reika
OKOBU Hironawon againstIIJIMA Mizuki
IIJIMA Jueiwon againstOKOBU Hiroyoshi