Ratings

61_Kanagawa_Open_B (Japan)
2009-01-04

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5589, HIDEKAZU, nagasaki, J, 6.0, 263
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.5, 230
  5566, MATUZAWA, atsushi, J, 4.5, 228
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 4.5, 225
  5530, NODA, bintatsu, J, 4.5, 214
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 4.5, 173
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 235
  5560, TSUJI, shinji, J, 4.0, 220
 10401, KATO, jyou, J, 4.0, 218
  6890, SAITO, masaki, J, 4.0, 216
  5685, NARUYA, makoto, J, 4.0, 215
  5591, SATAKE, yousuke, J, 4.0, 206
  5680, WATANABE, hajime, J, 4.0, 200
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 4.0, 198
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.5, 184
  5569, OHMORI, keita, J, 3.0, 221
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 221
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 3.0, 214
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 212
  6838, YAMAGUCHI, yosiaka, J, 3.0, 210
  5527, GOTO, masahiro, J, 3.0, 201
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 194
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 3.0, 189
  6862, KORE, ayati, J, 3.0, 186
  6846, KOYAMA, yasuyuki, J, 3.0, 186
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 3.0, 180
  5500, FURUSAKI, yoko, J, 3.0, 178
  5656, NISHIYAMA, momoko , J, 2.5, 185
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 2.5, 169
  6813, YAMAZAKI, atsuyuki, J, 2.0, 206
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 189
  5616, TANAKA, atsushi, J, 2.0, 182
  6815, TANIGUTI, yukiyoshi, J, 2.0, 169
   600, TAKETA, kiyouko , J, 2.0, 168
  5551, SUGISAKI, nemoto, J, 2.0, 155
  6847, TOSAKA, hideki, J, 2.0, 152
  6851, YASHIRO, masa, J, 2.0, 130
  5535, IIJIMA, takamune, J, 2.0, 75
  5517, WATANABE, hideaki, J, 1.0, 171
  5547, HINO, atsuko, J, 1.0, 159
  6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 1.0, 100
  6944, YAMABE, yun, J, 0.5, 127
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 0.5, 116
 10416, MUNAKATA, tadaki, J, 0.0, 58

 

Here are all results.

2009-01-04: 61_Kanagawa_Open_B(Japan)
KATO Yuzuru35-29SUZUKI Yuta
KOMAGATA Masayuki33-31WATANABE Hideaki
FURUSAKI Yoko38-26TAKEDA Kyoko
SATAKE Yosuke36-28HISHIYAMA Yuichi
SATO Tetsuya42-22IKEDA Atsuhiko
SAITO Riki40-24MIYAZAKI Yuji
MITSUYA Nobuaki52-12MUNAKATA Tadaaki
YAMAGUCHI Yoshiaki42-22YAMABE Yun
YAMAZAKI Nobuyuki64-00SAWAKI Yusuke
MATSUYA Shinpei50-14IWATA Hiroyuki
NARIYA Makoto35-29TANAKA Atsushi
MURAKAMI Takeshi47-17SANO Yoko
OHMORI Keita47-17KOYAMA Yasuyuki
TANIGUCHI Yukiyoshi54-10MATSUZAWA Atsushi
NAGASAKI Hidekazu42-22OHTAKE Kosuke
TSUJI Shinji40-24OHNO Atsuko
WATANABE Hajime44-20NISHIYAMA Momoko
ITAGAKI Kenichi33-31GOTO Masahiro
IIJIMA Takamune40-24TOKI Yugo
NODA Bintatsu32-32KOSHINO Kazuhiko
YASHIRO Miyabi33-31SUGISAKI Harumi
KATO Yuzuru47-17SATAKE Yosuke
IWATA Hiroyuki54-10MUNAKATA Tadaaki
MIYAZAKI Yuji36-28OHNO Atsuko
KOMAGATA Masayuki37-27ITAGAKI Kenichi
GOTO Masahiro38-26TANAKA Atsushi
KOSHINO Kazuhiko39-25TOSAKA Hideki
SAWAKI Yusuke32-32MATSUZAWA Atsushi
YAMAZAKI Nobuyuki43-21TANIGUCHI Yukiyoshi
YAMABE Yun32-32IKEDA Atsuhiko
KOYAMA Yasuyuki45-19SANO Yoko
MATSUYA Shinpei37-27MITSUYA Nobuaki
SUGISAKI Harumi33-31WATANABE Hideaki
NARIYA Makoto51-13YASHIRO Miyabi
MURAKAMI Takeshi40-24OHMORI Keita
OHTAKE Kosuke49-15NISHIYAMA Momoko
TAKEDA Kyoko54-10TOKI Yugo
NAGASAKI Hidekazu37-27YAMAGUCHI Yoshiaki
TSUJI Shinji51-13FURUSAKI Yoko
WATANABE Hajime33-31SATO Tetsuya
IIJIMA Takamune35-29SAITO Riki
NODA Bintatsu49-15NAKAYAMA Takahiro
SUZUKI Yuta53-11HISHIYAMA Yuichi
IWATA Hiroyuki53-11YAMAGUCHI Yoshiaki
MIYAZAKI Yuji52-12ITAGAKI Kenichi
SATAKE Yosuke51-13FURUSAKI Yoko
SAWAKI Yusuke36-28WATANABE Hideaki
SAITO Riki36-28GOTO Masahiro
MITSUYA Nobuaki56-08TAKEDA Kyoko
TOKI Yugo44-20NISHIYAMA Momoko
KOYAMA Yasuyuki48-16SUGISAKI Harumi
MATSUYA Shinpei34-30MURAKAMI Takeshi
MATSUZAWA Atsushi49-15IKEDA Atsuhiko
NARIYA Makoto37-27KATO Yuzuru
OHMORI Keita56-08OHTAKE Kosuke
TANIGUCHI Yukiyoshi34-30SATO Tetsuya
NAKAYAMA Takahiro36-28OHNO Atsuko
NAGASAKI Hidekazu40-24WATANABE Hajime
TSUJI Shinji52-12YAMAZAKI Nobuyuki
TANAKA Atsushi42-22TOSAKA Hideki
HISHIYAMA Yuichi54-10SANO Yoko
NODA Bintatsu40-24KOMAGATA Masayuki
YASHIRO Miyabi36-28YAMABE Yun
SUZUKI Yuta49-15KOSHINO Kazuhiko
IWATA Hiroyuki34-30YAMAZAKI Nobuyuki
MIYAZAKI Yuji48-16MURAKAMI Takeshi
KOMAGATA Masayuki59-05YASHIRO Miyabi
FURUSAKI Yoko53-11MUNAKATA Tadaaki
GOTO Masahiro44-20TAKEDA Kyoko
SATAKE Yosuke35-29WATANABE Hajime
SAWAKI Yusuke36-28KOSHINO Kazuhiko
SAITO Riki48-16KATO Yuzuru
TOKI Yugo39-25ITAGAKI Kenichi
KOYAMA Yasuyuki36-28TANIGUCHI Yukiyoshi
MATSUYA Shinpei38-26NARIYA Makoto
MATSUZAWA Atsushi51-13SATO Tetsuya
SUGISAKI Harumi41-23NAKAYAMA Takahiro
NISHIYAMA Momoko32-32SANO Yoko
OHTAKE Kosuke34-30YAMAGUCHI Yoshiaki
OHNO Atsuko38-26IKEDA Atsuhiko
NAGASAKI Hidekazu43-21TSUJI Shinji
TANAKA Atsushi35-29HISHIYAMA Yuichi
TOSAKA Hideki36-28WATANABE Hideaki
NODA Bintatsu44-20MITSUYA Nobuaki
SUZUKI Yuta35-29OHMORI Keita
KATO Yuzuru56-08SUGISAKI Harumi
IWATA Hiroyuki43-21TSUJI Shinji
MIYAZAKI Yuji33-31KOMAGATA Masayuki
GOTO Masahiro33-31YAMAZAKI Nobuyuki
KOSHINO Kazuhiko36-28YAMABE Yun
SANO Yoko43-21IKEDA Atsuhiko
SAWAKI Yusuke36-28SATAKE Yosuke
YAMAGUCHI Yoshiaki56-08TAKEDA Kyoko
TOKI Yugo41-23FURUSAKI Yoko
MATSUZAWA Atsushi49-15KOYAMA Yasuyuki
NARIYA Makoto35-29SAITO Riki
NISHIYAMA Momoko51-13MUNAKATA Tadaaki
MURAKAMI Takeshi54-10TANIGUCHI Yukiyoshi
OHMORI Keita36-28MITSUYA Nobuaki
OHTAKE Kosuke37-27YASHIRO Miyabi
NAGASAKI Hidekazu52-12MATSUYA Shinpei
WATANABE Hajime34-30TANAKA Atsushi
TOSAKA Hideki43-21SATO Tetsuya
ITAGAKI Kenichi50-14NAKAYAMA Takahiro
HISHIYAMA Yuichi34-30OHNO Atsuko
NODA Bintatsu34-30SUZUKI Yuta
KATO Yuzuru37-27GOTO Masahiro
MIYAZAKI Yuji32-32IWATA Hiroyuki
FURUSAKI Yoko38-26SUGISAKI Harumi
KOSHINO Kazuhiko34-30OHTAKE Kosuke
SATAKE Yosuke39-25KOYAMA Yasuyuki
SATO Tetsuya52-12NAKAYAMA Takahiro
SANO Yoko48-16YASHIRO Miyabi
SAWAKI Yusuke33-31NARIYA Makoto
SAITO Riki34-30KOMAGATA Masayuki
MITSUYA Nobuaki38-26YAMAZAKI Nobuyuki
YAMAGUCHI Yoshiaki44-20TANAKA Atsushi
MATSUZAWA Atsushi37-27MATSUYA Shinpei
NISHIYAMA Momoko47-17YAMABE Yun
MURAKAMI Takeshi48-16SUZUKI Yuta
TAKEDA Kyoko52-12MUNAKATA Tadaaki
NAGASAKI Hidekazu49-15NODA Bintatsu
TSUJI Shinji35-29OHMORI Keita
WATANABE Hajime36-28TOKI Yugo
WATANABE Hideaki53-11OHNO Atsuko
ITAGAKI Kenichi42-22TANIGUCHI Yukiyoshi
HISHIYAMA Yuichi38-26TOSAKA Hideki