Ratings

40_All_Japan_Tokyo_prelim_2 (Japan)
2012-06-24

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  7077, ISHIZAKI, hikaru, J, 5.0, 221
  698, SUEKUNI, makoto, J, 5.0, 213
  5549, CYNTHIA, yasuto, J, 5.0, 212
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 4.0, 211
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 4.0, 209
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 4.0, 206
  6863, SATO, yutaka, J, 4.0, 202
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 202
  5529, AZUMA, hideki, J, 4.0, 200
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 4.0, 193
 10820, ASOU, daisuke, J, 4.0, 137
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 205
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 3.0, 202
 12505, MABUCHI, yuta, J, 3.0, 196
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 3.0, 194
 11520, KANEKO, takahiro, J, 3.0, 188
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 187
  5542, KOIDE, satoshi, J, 3.0, 183
  5660, KUDOU, keita, J, 3.0, 182
  603, KANEDA, shigeru, J, 2.0, 192
 11584, TASAKA, kanichiro, J, 2.0, 186
 10889, SHINAGAWA, yukinobu, J, 2.0, 183
 12543, MARI, ukyo, J, 2.0, 182
  5667, SATO, ryu, J, 2.0, 181
  5640, SHINOHARA, jun, J, 2.0, 174
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 2.0, 150
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 1.0, 183
  5668, SHINOHARA, chiaki, J, 1.0, 165
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 1.0, 142
 11708, HASHIKAWA, techine, J, 1.0, 140
 12462, KATO, yudai, J, 1.0, 135

 

Here are all results.

2012-06-24: 40_All_Japan_Tokyo_prelim_2(Japan)
ISHIZAKI Hikaruwon againstTAKAHASHI Hisashi
SHIROTA Yasuto37-27SHINAGAWA Yukinobu
SUEKUNI Makoto36-28SHIMONOSONO Kozo
KOZUKA Katsuhiko37-27SHINOHARA Chiaki
AZUMA Hideki39-25SHINOHARA Jun
HISHIYAMA Yuichi36-28KANEKO Kodai
OHUCHI Yasuhiro34-29SHINOHARA Ryo
KOSHINO Kazuhiko34-30KUDOU Keita
NAGAMATSU Ryota43-21SATO Ryu
KAMIKURA Daisuke35-29KATO Yudai
KOIDE Satoshi33-31MABUCHI Yuta
ISHIKAWA Akira34-30HASHIKAWA Techine
KANEDA Shigeru37-27SATO Yutaka
TASAKA Kanichiro33-31IWATA Hiroyuki
SHIRAI Ukyo35-29ASAHINA Satoshi
ASOU Daisuke36-28ISHIZAKI Hikaru
SHIROTA Yasuto38-25SHIRAI Ukyo
SUEKUNI Makoto39-25TASAKA Kanichiro
KOZUKA Katsuhiko40-24KOSHINO Kazuhiko
AZUMA Hideki36-28OHUCHI Yasuhiro
ASAHINA Satoshi43-21HASHIKAWA Techine
SATO Yutaka39-25KATO Yudai
NAGAMATSU Ryota36-28HISHIYAMA Yuichi
IWATA Hiroyuki40-24KUDOU Keita
KOIDE Satoshi37-27ISHIKAWA Akira
MABUCHI Yuta34-30SHINOHARA Ryo
KANEKO Kodai43-20SHINOHARA Chiaki
KANEDA Shigeru37-27KAMIKURA Daisuke
SHINOHARA Jun43-21SHIMONOSONO Kozo
SATO Ryu37-27SHINAGAWA Yukinobu
ASOU Daisuke35-29KANEDA Shigeru
ISHIZAKI Hikaru43-21SHINOHARA Jun
SHIROTA Yasuto34-30SUEKUNI Makoto
KOZUKA Katsuhiko38-26KOIDE Satoshi
HISHIYAMA Yuichi35-29SATO Ryu
ASAHINA Satoshi38-26TASAKA Kanichiro
SATO Yutakawon againstKOSHINO Kazuhiko
OHUCHI Yasuhiro33-31MABUCHI Yuta
NAGAMATSU Ryota36-28AZUMA Hideki
IWATA Hiroyuki40-24TAKAHASHI Hisashi
KAMIKURA Daisuke38-26KANEKO Kodai
ISHIKAWA Akira33-31SHIRAI Ukyo
KUDOU Keita36-28SHIMONOSONO Kozo
SHINOHARA Ryo43-21KATO Yudai
SHINOHARA Chiaki34-30SHINAGAWA Yukinobu
ASOU Daisuke33-31SHIROTA Yasuto
ISHIZAKI Hikaru44-20OHUCHI Yasuhiro
SUEKUNI Makoto39-25KOIDE Satoshi
KOZUKA Katsuhiko35-29NAGAMATSU Ryota
AZUMA Hideki33-31HISHIYAMA Yuichi
ASAHINA Satoshi33-31KANEDA Shigeru
KOSHINO Kazuhiko40-24SHINOHARA Chiaki
KAMIKURA Daisuke37-27IWATA Hiroyuki
ISHIKAWA Akira37-27SATO Yutaka
TAKAHASHI Hisashi38-26KUDOU Keita
MABUCHI Yuta35-29SATO Ryu
KANEKO Kodai36-28SHIRAI Ukyo
SHINOHARA Jun33-30TASAKA Kanichiro
SHINAGAWA Yukinobu37-27KATO Yudai
HASHIKAWA Techine36-28SHINOHARA Ryo
ASOU Daisuke33-31KOZUKA Katsuhiko
ISHIZAKI Hikaru33-31NAGAMATSU Ryota
SHIROTA Yasuto36-28AZUMA Hideki
SUEKUNI Makoto35-29KAMIKURA Daisuke
HISHIYAMA Yuichi40-24SHINOHARA Jun
ASAHINA Satoshi40-24ISHIKAWA Akira
SATO Yutaka42-22KOIDE Satoshi
OHUCHI Yasuhiro46-18KANEKO Kodai
KOSHINO Kazuhiko35-29HASHIKAWA Techine
IWATA Hiroyuki35-29MABUCHI Yuta
TAKAHASHI Hisashi33-31KANEDA Shigeru
KUDOU Keitawon againstTASAKA Kanichiro
SHIRAI Ukyo39-25SHINOHARA Ryo
SATO Ryu35-29SHINOHARA Chiaki
SHINAGAWA Yukinobu35-29SHIMONOSONO Kozo
ISHIZAKI Hikaru41-23ASAHINA Satoshi
SHIROTA Yasuto36-28KOZUKA Katsuhiko
SUEKUNI Makoto34-30NAGAMATSU Ryota
AZUMA Hideki36-28KAMIKURA Daisuke
HISHIYAMA Yuichi41-23TAKAHASHI Hisashi
SATO Yutaka35-29IWATA Hiroyuki
OHUCHI Yasuhirowon againstISHIKAWA Akira
KOSHINO Kazuhiko37-27KANEDA Shigeru
KOIDE Satoshi40-24SHIRAI Ukyo
MABUCHI Yuta36-28SHINOHARA Jun
KANEKO Kodai37-27SHINAGAWA Yukinobu
KUDOU Keita34-30SATO Ryu
TASAKA Kanichiro40-24HASHIKAWA Techine
SHIMONOSONO Kozo36-28SHINOHARA Ryo
KATO Yudai33-31SHINOHARA Chiaki