Ratings

40_All_Japan_open_champ (Japan)
2012-07-18

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  7048, KANDA, yoshihiro, J, 6.0, 192
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 5.0, 192
 11067, KANOU, keisuke, J, 5.0, 192
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 5.0, 192
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 5.0, 192
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 5.0, 192
  655, TAKIZAWA, nobuyuki, J, 5.0, 192
  5527, GOTO, masahiro, J, 4.0, 192
  5582, TAKENOBU, kosuke, J, 4.0, 192
 12166, HAISHIMA, kazuya, J, 4.0, 192
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 192
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 4.0, 192
 10289, KAWAKAMI, yoshihiro, J, 4.0, 192
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 4.0, 192
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 4.0, 192
  6980, MATSUMOTO, kazunori, J, 4.0, 192
 12258, KIMURA, yuto, J, 4.0, 192
 11709, IKEDA, yuki, J, 4.0, 192
 11246, OSHIMA, yusuke, J, 4.0, 192
  6977, OKAMURA, hiroaki, J, 4.0, 192
  6952, SANO, hirotaka, J, 4.0, 192
  5529, AZUMA, hideki, J, 3.0, 192
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 192
  603, KANEDA, shigeru, J, 3.0, 192
 10459, KANASAWA, kouta, J, 3.0, 192
 12461, DEMACHI, koichiro, J, 3.0, 192
  5563, KURACHI, takayuki, J, 3.0, 192
  6863, SATO, yutaka, J, 3.0, 192
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 3.0, 192
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 192
  7034, YOSHIDA, taisaku, J, 3.0, 192
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 3.0, 192
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 3.0, 192
  5609, MORI, takahiro, J, 3.0, 192
 10870, NAKAMURA, keiko, J, 3.0, 192
  5699, YOSHIYUKI, suganuma, J, 3.0, 192
  6807, WAKU, you, J, 3.0, 192
 10225, IMAMURA, yuuki, J, 3.0, 192
  7018, OKABAYASHI, noguchi, J, 3.0, 192
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 3.0, 192
 10109, EBIHARA, yusuke, J, 3.0, 192
 10392, ICHIKAWA, yukinori, J, 2.0, 192
  6982, KUMATSU, umehara, J, 2.0, 192
 10256, URUSHIHARA, kazuhiro, J, 2.0, 192
 10184, KASAI, yuta, J, 2.0, 192
 11249, OHTSUBO, hidetaka, J, 2.0, 192
  6845, NISHIYAMA, yuki, J, 2.0, 192
 10086, YOSHIKAWA, chiaki, J, 2.0, 192
 10222, NISHIMURA, akihiro, J, 2.0, 192
  6996, SHIROGANE, tetsuya, J, 2.0, 192
 12614, MATSUMOTO, makoto, J, 2.0, 192
 12497, SUGUWARA, kiyoshi, J, 2.0, 192
  7088, SANO, hidekazu, J, 2.0, 192
 12642, SHIBATA, kenichirou, J, 2.0, 192
  6959, SUZUKI, takahiro, J, 2.0, 192
  888, SUGIYAMA, mitsuaki, J, 1.0, 192
  5572, DOJUN, makiko, J, 1.0, 192
 10406, SAITO, shigehiro, J, 1.0, 192
  6854, OZAKI, yoshito, J, 1.0, 192
  6929, IO, hideo, J, 1.0, 192
  6961, HASEGAWA, toshi, J, 1.0, 192
 12643, KIKUCHI, aoi, J, 0.0, 192

 

Here are all results.

2012-07-18: 40_All_Japan_open_champ(Japan)
KANDA Yoshihirowon againstSUZUKI Takahiro
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstEBIHARA Yusuke
MITSUYA Nobuakiwon againstSHIBATA Kenichirou
IKEDA Yukiwon againstWAKU You
IWATA Hiroyukiwon againstHASEGAWA Toshi
ASAHINA Satoshiwon againstKAWAGUCHI Hayato
KANOU Eishiwon againstIO Hideo
ITAGAKI Kenichiwon againstMORI Takahiro
KIMURA Yutowon againstMATSUMOTO Makoto
TAKENOBU Kosukewon againstHISHIYAMA Yuichi
OSHIMA Yusukewon againstSATO Yutaka
HAIJIMA Mitsuyawon againstNAGAMATSU Ryota
OKAMURA Hiroakiwon againstNISHIYAMA Yuki
SANO Hirotakawon againstOHTSUBO Hidetaka
NARUMI Hisatoshiwon againstKANEDA Shigeru
MATSUMOTO Kazunoriwon againstYOSHIKAWA Chiaki
GOTO Masahirowon againstKIKUCHI Aoi
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstYAMAZAKI Nobuyuki
MATSUYA Shinpeiwon againstKOSHINO Kazuhiko
OKABAYASHI Noguchiwon againstDOJUN Makiko
YOSHIYUKI Suganumawon againstSUGUWARA Kiyoshi
DEMACHI Koichirowon againstKAWAKAMI Yoshihiro
OHUCHI Yasuhirowon againstSUGIYAMA Mitsuaki
KOZUKA Katsuhikowon againstOZAKI Yoshito
NAKAMURA Keikowon againstKUMATSU Umehara
IMAMURA Yuukiwon againstKURACHI Takayuki
YOSHIDA Taisakuwon againstURUSHIHARA Kazuhiro
SHIROGANE Tetsuyawon againstKANAZAWA Kota
ICHIKAWA Yukinoriwon againstKASAI Yuta
SANO Hidekazuwon againstNISHIMURA Akihiro
SAITO Shigehirowon againstAZUMA Hideki
KANDA Yoshihirowon againstSANO Hirotaka
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstHASEGAWA Toshi
MITSUYA Nobuakiwon againstOKABAYASHI Noguchi
IKEDA Yukiwon againstMATSUMOTO Kazunori
IWATA Hiroyukiwon againstASAHINA Satoshi
KANOU Eishiwon againstYOSHIYUKI Suganuma
KAWAGUCHI Hayatowon againstEBIHARA Yusuke
ITAGAKI Kenichiwon againstHAIJIMA Mitsuya
KIMURA Yutowon againstKOZUKA Katsuhiko
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstNISHIMURA Akihiro
TAKENOBU Kosukewon againstOHUCHI Yasuhiro
OSHIMA Yusukewon againstMATSUYA Shinpei
NAGAMATSU Ryotawon againstMORI Takahiro
OKAMURA Hiroakiwon againstNAKAMURA Keiko
KAWAKAMI Yoshihirowon againstURUSHIHARA Kazuhiro
NARUMI Hisatoshiwon againstSAITO Shigehiro
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstSANO Hidekazu
SATO Yutakawon againstKOSHINO Kazuhiko
KANEDA Shigeruwon againstAZUMA Hideki
IMAMURA Yuukiwon againstICHIKAWA Yukinori
YOSHIDA Taisakuwon againstDEMACHI Koichiro
KURACHI Takayukiwon againstKASAI Yuta
HISHIYAMA Yuichiwon againstSUGIYAMA Mitsuaki
KANAZAWA Kotawon againstKIKUCHI Aoi
SHIROGANE Tetsuyawon againstGOTO Masahiro
OHTSUBO Hidetakawon againstSUZUKI Takahiro
SHIBATA Kenichirouwon againstDOJUN Makiko
YOSHIKAWA Chiakiwon againstWAKU You
MATSUMOTO Makotowon againstOZAKI Yoshito
NISHIYAMA Yukiwon againstKUMATSU Umehara
SUGUWARA Kiyoshiwon againstIO Hideo
KANDA Yoshihirowon againstOKAMURA Hiroaki
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
MITSUYA Nobuakiwon againstIMAMURA Yuuki
IKEDA Yukiwon againstNARUMI Hisatoshi
IWATA Hiroyukiwon againstKANOU Eishi
ASAHINA Satoshiwon againstSANO Hidekazu
KAWAGUCHI Hayatowon againstSUGUWARA Kiyoshi
ITAGAKI Kenichiwon againstTAKENOBU Kosuke
KIMURA Yutowon againstSHIROGANE Tetsuya
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstYOSHIYUKI Suganuma
OSHIMA Yusukewon againstYOSHIDA Taisaku
NAGAMATSU Ryotawon againstMATSUMOTO Kazunori
HAIJIMA Mitsuyawon againstYOSHIKAWA Chiaki
KAWAKAMI Yoshihirowon againstSANO Hirotaka
GOTO Masahirowon againstMATSUMOTO Makoto
MATSUYA Shinpeiwon againstNISHIYAMA Yuki
OKABAYASHI Noguchiwon againstKURACHI Takayuki
EBIHARA Yusukewon againstIO Hideo
OHUCHI Yasuhirowon againstKANEDA Shigeru
NAKAMURA Keikowon againstSATO Yutaka
MORI Takahirowon againstAZUMA Hideki
HISHIYAMA Yuichiwon againstSAITO Shigehiro
KANAZAWA Kotawon againstKOZUKA Katsuhiko
OHTSUBO Hidetakawon againstDEMACHI Koichiro
SUZUKI Takahirowon againstKOSHINO Kazuhiko
SHIBATA Kenichirouwon againstICHIKAWA Yukinori
KUMATSU Umeharawon againstURUSHIHARA Kazuhiro
KASAI Yutawon againstDOJUN Makiko
NISHIMURA Akihirowon againstHASEGAWA Toshi
SUGIYAMA Mitsuakiwon againstWAKU You
OZAKI Yoshitowon againstKIKUCHI Aoi
KANDA Yoshihirowon againstOSHIMA Yusuke
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstIWATA Hiroyuki
MITSUYA Nobuakiwon againstKIMURA Yuto
IKEDA Yukiwon againstITAGAKI Kenichi
ASAHINA Satoshiwon againstNAGAMATSU Ryota
KANOU Eishiwon againstNAKAMURA Keiko
KAWAGUCHI Hayatowon againstIMAMURA Yuuki
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstYOSHIDA Taisaku
TAKENOBU Kosukewon againstOZAKI Yoshito
HAIJIMA Mitsuyawon againstHISHIYAMA Yuichi
OKAMURA Hiroakiwon againstOHTSUBO Hidetaka
SANO Hirotakawon againstKASAI Yuta
KAWAKAMI Yoshihirowon againstSHIROGANE Tetsuya
MATSUMOTO Kazunoriwon againstKUMATSU Umehara
GOTO Masahirowon againstNARUMI Hisatoshi
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstKANAZAWA Kota
MATSUYA Shinpeiwon againstOHUCHI Yasuhiro
OKABAYASHI Noguchiwon againstSHIBATA Kenichirou
EBIHARA Yusukewon againstMATSUMOTO Makoto
SATO Yutakawon againstSAITO Shigehiro
YOSHIYUKI Suganumawon againstYOSHIKAWA Chiaki
KANEDA Shigeruwon againstSANO Hidekazu
DEMACHI Koichirowon againstNISHIMURA Akihiro
KOZUKA Katsuhikowon againstSUGIYAMA Mitsuaki
MORI Takahirowon againstICHIKAWA Yukinori
KURACHI Takayukiwon againstSUGUWARA Kiyoshi
AZUMA Hidekiwon againstHASEGAWA Toshi
KOSHINO Kazuhikowon againstKIKUCHI Aoi
WAKU Youwon againstDOJUN Makiko
SUZUKI Takahirowon againstNISHIYAMA Yuki
URUSHIHARA Kazuhirowon againstIO Hideo
KANDA Yoshihirowon againstIKEDA Yuki
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstMITSUYA Nobuaki
IWATA Hiroyukiwon againstKAWAKAMI Yoshihiro
ASAHINA Satoshiwon againstHAIJIMA Mitsuya
KANOU Eishiwon againstOSHIMA Yusuke
KAWAGUCHI Hayatowon againstTAKIGAWA Mitsuaki
ITAGAKI Kenichiwon againstGOTO Masahiro
KIMURA Yutowon againstMATSUYA Shinpei
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstOKAMURA Hiroaki
TAKENOBU Kosukewon againstOKABAYASHI Noguchi
NAGAMATSU Ryotawon againstKURACHI Takayuki
SANO Hirotakawon againstKANAZAWA Kota
NARUMI Hisatoshiwon againstMORI Takahiro
MATSUMOTO Kazunoriwon againstNAKAMURA Keiko
EBIHARA Yusukewon againstOHTSUBO Hidetaka
SATO Yutakawon againstIMAMURA Yuuki
YOSHIYUKI Suganumawon againstSHIBATA Kenichirou
KANEDA Shigeruwon againstSHIROGANE Tetsuya
DEMACHI Koichirowon againstHISHIYAMA Yuichi
OHUCHI Yasuhirowon againstSUZUKI Takahiro
KOZUKA Katsuhikowon againstYOSHIDA Taisaku
AZUMA Hidekiwon againstNISHIYAMA Yuki
KOSHINO Kazuhikowon againstYOSHIKAWA Chiaki
WAKU Youwon againstMATSUMOTO Makoto
KUMATSU Umeharawon againstSUGUWARA Kiyoshi
URUSHIHARA Kazuhirowon againstSANO Hidekazu
ICHIKAWA Yukinoriwon againstOZAKI Yoshito
KASAI Yutawon againstSAITO Shigehiro
NISHIMURA Akihirowon againstSUGIYAMA Mitsuaki
IO Hideowon againstHASEGAWA Toshi
DOJUN Makikowon againstKIKUCHI Aoi
KANDA Yoshihirowon againstTAKIZAWA Nobuyuki
MITSUYA Nobuakiwon againstIKEDA Yuki
IWATA Hiroyukiwon againstYAMAZAKI Nobuyuki
ASAHINA Satoshiwon againstTAKENOBU Kosuke
KANOU Eishiwon againstITAGAKI Kenichi
KAWAGUCHI Hayatowon againstKIMURA Yuto
OSHIMA Yusukewon againstKOZUKA Katsuhiko
NAGAMATSU Ryotawon againstEBIHARA Yusuke
HAIJIMA Mitsuyawon againstSATO Yutaka
OKAMURA Hiroakiwon againstDEMACHI Koichiro
SANO Hirotakawon againstMATSUYA Shinpei
KAWAKAMI Yoshihirowon againstKANEDA Shigeru
NARUMI Hisatoshiwon againstOHUCHI Yasuhiro
MATSUMOTO Kazunoriwon againstOKABAYASHI Noguchi
GOTO Masahirowon againstYOSHIYUKI Suganuma
NAKAMURA Keikowon againstURUSHIHARA Kazuhiro
MORI Takahirowon againstKUMATSU Umehara
IMAMURA Yuukiwon againstKASAI Yuta
YOSHIDA Taisakuwon againstNISHIMURA Akihiro
KURACHI Takayukiwon againstSHIBATA Kenichirou
HISHIYAMA Yuichiwon againstSUZUKI Takahiro
KANAZAWA Kotawon againstICHIKAWA Yukinori
AZUMA Hidekiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
KOSHINO Kazuhikowon againstOHTSUBO Hidetaka
WAKU Youwon againstSHIROGANE Tetsuya
YOSHIKAWA Chiakiwon againstDOJUN Makiko
MATSUMOTO Makotowon againstSUGIYAMA Mitsuaki
SANO Hidekazuwon againstIO Hideo
NISHIYAMA Yukiwon againstOZAKI Yoshito
SUGUWARA Kiyoshiwon againstSAITO Shigehiro
HASEGAWA Toshiwon againstKIKUCHI Aoi