Ratings

2nd Kanayama open (Japan)
2008-03-01

Here are all results.

2008-03-01: 2nd Kanayama open(Japan)
KIBA Kentawon againstYAMADA Takeo
TSUJI Shinjiwon againstTOKUSHIMA Akira
SAKA Hiroshiwon againstSUGIYAMA Toshio
SYUGAME Junkiwon againstOKAMOTO Shinya
OHNO Daisukelost toTSUCHIDA Daisuke
YOSHIYUKI Suganumawon againstMIURA Hideki
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstSHIROKI Hideyuki
ESAKI Yutalost toKOICHI Yato
OKAMOTO Harumilost toNISHIYAMA Yuki
GOTO Hirotowon againstNAKANISHI Rikako
TSUKAMOTO Hiroakiwon againstKASON Takeshi
KIBA Kentawon againstGOTO Hiroto
TSUJI Shinjiwon againstTSUCHIDA Daisuke
SAKA Hiroshilost toMATSUMOTO Hiroyuki
SYUGAME Junkiwon againstNISHIYAMA Yuki
OHNO Daisukewon againstKOICHI Yato
YOSHIYUKI Suganumawon againstTSUKAMOTO Hiroaki
ESAKI Yutawon againstTOKUSHIMA Akira
YAMADA Takeowon againstNAKANISHI Rikako
OKAMOTO Harumiwon againstOKAMOTO Shinya
MIURA Hidekiwon againstKASON Takeshi
SUGIYAMA Toshiolost toSHIROKI Hideyuki
KIBA Kentawon againstTSUJI Shinji
SAKA Hiroshiwon againstESAKI Yuta
SYUGAME Junkilost toYOSHIYUKI Suganuma
OHNO Daisukewon againstTSUKAMOTO Hiroaki
MATSUMOTO Hiroyukilost toOKAMOTO Harumi
YAMADA Takeowon againstSHIROKI Hideyuki
NISHIYAMA Yukiwon againstGOTO Hiroto
TSUCHIDA Daisukewon againstTOKUSHIMA Akira
MIURA Hidekiwon againstKOICHI Yato
SUGIYAMA Toshiolost toKASON Takeshi
NAKANISHI Rikakowon againstOKAMOTO Shinya
KIBA Kentawon againstYOSHIYUKI Suganuma
TSUJI Shinjiwon againstYAMADA Takeo
SAKA Hiroshiwon againstMIURA Hideki
SYUGAME Junkiwon againstOKAMOTO Harumi
OHNO Daisukewon againstNISHIYAMA Yuki
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstTSUCHIDA Daisuke
ESAKI Yutawon againstKASON Takeshi
SUGIYAMA Toshiowon againstOKAMOTO Shinya
KOICHI Yatowon againstGOTO Hiroto
SHIROKI Hideyukilost toTSUKAMOTO Hiroaki
TOKUSHIMA Akirawon againstNAKANISHI Rikako
KIBA Kentawon againstSYUGAME Junki
TSUJI Shinjiwon againstYOSHIYUKI Suganuma
SAKA Hiroshilost toOHNO Daisuke
MATSUMOTO Hiroyukilost toESAKI Yuta
YAMADA Takeolost toOKAMOTO Harumi
NISHIYAMA Yukiwon againstTSUKAMOTO Hiroaki
TSUCHIDA Daisukewon againstMIURA Hideki
SUGIYAMA Toshiowon againstTOKUSHIMA Akira
KOICHI Yatowon againstSHIROKI Hideyuki
GOTO Hirotowon againstOKAMOTO Shinya
KASON Takeshiwon againstNAKANISHI Rikako
KIBA Kentawon againstOHNO Daisuke
TSUJI Shinjiwon againstESAKI Yuta
SAKA Hiroshiwon againstNISHIYAMA Yuki
SYUGAME Junkiwon againstTSUCHIDA Daisuke
YOSHIYUKI Suganumawon againstOKAMOTO Harumi
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstKOICHI Yato
YAMADA Takeowon againstGOTO Hiroto
MIURA Hidekiwon againstNAKANISHI Rikako
SUGIYAMA Toshiowon againstTSUKAMOTO Hiroaki
SHIROKI Hideyukiwon againstKASON Takeshi
TOKUSHIMA Akirawon againstOKAMOTO Shinya