Ratings

37_Japan_Open_Champ (Japan)
2009-07-19

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 10104, HAGIKURA, joe, J, 6.0, 192
  6911, KIBA, kenta, J, 5.0, 192
 10069, KAMIO, mori, J, 5.0, 192
  5546, NAGANO, yasushi, J, 5.0, 192
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 5.0, 192
  601, KOZUKA, katsuhiko , J, 5.0, 192
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 192
  6847, TOSAKA, hideki, J, 4.0, 192
  6952, SANO, hirotaka, J, 4.0, 192
 10112, ARAI, eboshi, J, 4.0, 192
  5580, AKITA, takuma, J, 4.0, 192
  5591, SATAKE, yousuke, J, 4.0, 192
 10191, ETO, junichi, J, 4.0, 192
  5661, KURAHASHI, tetsushi, J, 4.0, 192
  5526, UNO, toshihiro, J, 4.0, 192
  6982, KUMATSU, umehara, J, 4.0, 192
  6801, KOUKAWA, satoshi, J, 4.0, 192
  5569, OHMORI, keita, J, 4.0, 192
  6917, OKAMOTO, harumi, J, 4.0, 192
  7077, ISHIZAKI, hikaru, J, 4.0, 192
  5626, SATO, naohiro, J, 4.0, 192
 10616, SATOHISA, kazu, J, 4.0, 160
  5574, TAKASHIMA, ryoji, J, 3.0, 192
  5528, TOJYO, atsushi, J, 3.0, 192
  6959, SUZUKI, takahiro, J, 3.0, 192
 10723, KOTA, akinori, J, 3.0, 192
  5563, KURACHI, takayuki, J, 3.0, 192
  6824, KORUDA, takuji, J, 3.0, 192
  5609, MORI, takahiro, J, 3.0, 192
  7050, HARII, mitsu, J, 3.0, 192
  5594, MASAYUKI, suko, J, 3.0, 192
  5656, NISHIYAMA, momoko , J, 3.0, 192
  5699, SUGANUMA, yoshiyuki, J, 3.0, 192
  5588, KOBAYASHI, yuko, J, 3.0, 192
 10736, YANAGIHARA, shigemi, J, 3.0, 192
 10751, TANAKA, irie, J, 3.0, 192
  5566, MATUZAWA, atsushi, J, 3.0, 192
 10007, NAKAMURA, yuki, J, 3.0, 192
  7044, HOSHI, ryuichi, J, 3.0, 192
  6991, OHUCHI, syou, J, 2.0, 192
  6931, OBAMA, satomi, J, 2.0, 192
 10392, ICHIKAWA, yukinori, J, 2.0, 192
  6930, NISHIMINE, satoru, J, 2.0, 192
  7018, OKABAYASHI, noguchi, J, 2.0, 192
  6974, HIRABAYASI, eiji, J, 2.0, 192
  6813, YAMAZAKI, atsuyuki, J, 2.0, 192
 10331, MATSUI, takashi, J, 2.0, 192
 10244, SANO, etoshisho, J, 2.0, 192
  6842, MORINAGA, syou, J, 2.0, 192
  6954, OGURI, takeshi, J, 2.0, 192
  5653, KAWABATA, seiji, J, 2.0, 192
  6962, MUKAI, daisuke, J, 2.0, 192
 10394, UENO, kakuya, J, 2.0, 192
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 1.0, 192
 10618, SAWAHATA, toshimatsu, J, 1.0, 192
 10228, URUSHIHARA, yoshihisa, J, 1.0, 192
 10406, SAITO, shigehiro, J, 1.0, 192
 10144, TANAKA, mitiko, J, 1.0, 192
  5637, SANO, matsuda, J, 0.0, 192
 10614, SATO, reiji, J, 0.0, 160

 

Here are all results.

2009-07-19: 37_Japan_Open_Champ(Japan)
HAGIKURA Yutakawon againstHOSHI Ryuichi
SATO Hisakazuwon againstUENO Kakuya
KOZUKA Katsuhikowon againstMUKAI Daisuke
ISHIZAKI Hikaruwon againstTANAKA Michiko
ITAGAKI Kenichiwon againstSAITO Shigehiro
NAGANO Yasushiwon againstOGURI Kenji
KIBA Kentawon againstAKITA Takuma
KURAHASHI Satoshiwon againstSANO Erika
KOUKAWA Satoshiwon againstMATSUI Takashi
SATO Naohirowon againstMORI Takahiro
SATAKE Yosukewon againstYAMAZAKI Nobuyuki
OHMORI Keitawon againstKAMIO Mamoru
UNO Toshihirowon againstYANAGIHARA Shigemi
KUMATSU Umeharawon againstSUZUKI Takahiro
OKAMOTO Harumiwon againstICHIKAWA Yukinori
TOSAKA Hidekiwon againstOBAMA Satomi
ETO Junichiwon againstNISHIYAMA Momoko
NAGAMATSU Ryotawon againstMORINAGA Syou
ARAI Eboshiwon againstSANO Matsuda
TANAKA Iriewon againstNISHIMINE Satoru
SUKO Masayukiwon againstSATO Reiji
TAKASHIMA Ryojiwon againstKOTA Akinori
TOJO Atsushiwon againstURUSHIHARA Yoshihisa
KURODA Takujiwon againstSANO Hirotaka
MATSUZAWA Atsushiwon againstOKABAYASHI Noguchi
NAKAMURA Yukiwon againstHARII Mitsu
YOSHIYUKI Suganumawon againstOHUCHI Syou
KURACHI Takayukiwon againstSAWAHATA Toshimatsu
HIRABAYASHI Eijiwon againstKOBAYASHI Ritsuko
KAWABATA Seijiwon againstIKEDA Atsuhiko
HAGIKURA Yutakawon againstNAKAMURA Yuki
SATO Hisakazuwon againstOKAMOTO Harumi
KOZUKA Katsuhikowon againstKAWABATA Seiji
ISHIZAKI Hikaruwon againstKUMATSU Umehara
ITAGAKI Kenichiwon againstNAGANO Yasushi
KAMIO Mamoruwon againstKOBAYASHI Ritsuko
KIBA Kentawon againstARAI Eboshi
KURAHASHI Satoshiwon againstSAITO Shigehiro
KOUKAWA Satoshiwon againstYOSHIYUKI Suganuma
SATO Naohirowon againstKURODA Takuji
SATAKE Yosukewon againstTOSAKA Hideki
OHMORI Keitawon againstHIRABAYASHI Eiji
UNO Toshihirowon againstNAGAMATSU Ryota
AKITA Takumawon againstSANO Matsuda
SANO Hirotakawon againstMORI Takahiro
NISHIYAMA Momokowon againstUENO Kakuya
SUZUKI Takahirowon againstTANAKA Michiko
TANAKA Iriewon againstSUKO Masayuki
HARII Mitsuwon againstHOSHI Ryuichi
KOTA Akinoriwon againstOKABAYASHI Noguchi
MATSUZAWA Atsushiwon againstTAKASHIMA Ryoji
KURACHI Takayukiwon againstTOJO Atsushi
ICHIKAWA Yukinoriwon againstETO Junichi
MORINAGA Syouwon againstYANAGIHARA Shigemi
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstOBAMA Satomi
OGURI Kenjiwon againstSANO Erika
MUKAI Daisukewon againstIKEDA Atsuhiko
MATSUI Takashiwon againstOHUCHI Syou
NISHIMINE Satoruwon againstSATO Reiji
SAWAHATA Toshimatsuwon againstURUSHIHARA Yoshihisa
HAGIKURA Yutakawon againstMATSUZAWA Atsushi
SATO Hisakazuwon againstTANAKA Irie
KOZUKA Katsuhikowon againstOHMORI Keita
ISHIZAKI Hikaruwon againstUNO Toshihiro
NAGANO Yasushiwon againstMORINAGA Syou
KAMIO Mamoruwon againstKAWABATA Seiji
KURAHASHI Satoshiwon againstITAGAKI Kenichi
KOUKAWA Satoshiwon againstSATAKE Yosuke
SATO Naohirowon againstKURACHI Takayuki
KUMATSU Umeharawon againstOGURI Kenji
OKAMOTO Harumiwon againstSATO Reiji
TOSAKA Hidekiwon againstMATSUI Takashi
ETO Junichiwon againstAKITA Takuma
SANO Hirotakawon againstNAKAMURA Yuki
ARAI Eboshiwon againstNISHIMINE Satoru
NISHIYAMA Momokowon againstKIBA Kenta
SUZUKI Takahirowon againstNAGAMATSU Ryota
MORI Takahirowon againstURUSHIHARA Yoshihisa
HARII Mitsuwon againstKURODA Takuji
KOTA Akinoriwon againstTOJO Atsushi
SUKO Masayukiwon againstICHIKAWA Yukinori
TAKASHIMA Ryojiwon againstSAWAHATA Toshimatsu
HOSHI Ryuichiwon againstOKABAYASHI Noguchi
YOSHIYUKI Suganumawon againstYAMAZAKI Nobuyuki
YANAGIHARA Shigemiwon againstTANAKA Michiko
KOBAYASHI Ritsukowon againstIKEDA Atsuhiko
HIRABAYASHI Eijiwon againstMUKAI Daisuke
SANO Erikawon againstSAITO Shigehiro
OHUCHI Syouwon againstOBAMA Satomi
UENO Kakuyawon againstSANO Matsuda
HAGIKURA Yutakawon againstSATO Naohiro
KOZUKA Katsuhikowon againstKOUKAWA Satoshi
ISHIZAKI Hikaruwon againstKURAHASHI Satoshi
ITAGAKI Kenichiwon againstYANAGIHARA Shigemi
NAGANO Yasushiwon againstKUMATSU Umehara
KAMIO Mamoruwon againstYOSHIYUKI Suganuma
KIBA Kentawon againstSUKO Masayuki
SATAKE Yosukewon againstHIRABAYASHI Eiji
OHMORI Keitawon againstTOSAKA Hideki
UNO Toshihirowon againstSUZUKI Takahiro
AKITA Takumawon againstNISHIMINE Satoru
ETO Junichiwon againstOKAMOTO Harumi
SANO Hirotakawon againstMATSUZAWA Atsushi
NAGAMATSU Ryotawon againstSANO Erika
NISHIYAMA Momokowon againstARAI Eboshi
TANAKA Iriewon againstUENO Kakuya
MORI Takahirowon againstNAKAMURA Yuki
HARII Mitsuwon againstTAKASHIMA Ryoji
KOTA Akinoriwon againstKURACHI Takayuki
TOJO Atsushiwon againstSAWAHATA Toshimatsu
HOSHI Ryuichiwon againstKURODA Takuji
KOBAYASHI Ritsukowon againstMATSUI Takashi
ICHIKAWA Yukinoriwon againstSANO Matsuda
MORINAGA Syouwon againstOGURI Kenji
KAWABATA Seijiwon againstYAMAZAKI Nobuyuki
OKABAYASHI Noguchiwon againstURUSHIHARA Yoshihisa
MUKAI Daisukewon againstOHUCHI Syou
IKEDA Atsuhikowon againstOBAMA Satomi
TANAKA Michikowon againstSAITO Shigehiro
HAGIKURA Yutakawon againstISHIZAKI Hikaru
SATO Hisakazuwon againstKOZUKA Katsuhiko
ITAGAKI Kenichiwon againstETO Junichi
NAGANO Yasushiwon againstOHMORI Keita
KAMIO Mamoruwon againstNISHIYAMA Momoko
KIBA Kentawon againstTANAKA Irie
KURAHASHI Satoshiwon againstHARII Mitsu
KOUKAWA Satoshiwon againstSANO Hirotaka
SATO Naohirowon againstKOTA Akinori
SATAKE Yosukewon againstUNO Toshihiro
KUMATSU Umeharawon againstMORINAGA Syou
AKITA Takumawon againstKURACHI Takayuki
OKAMOTO Harumiwon againstTANAKA Michiko
TOSAKA Hidekiwon againstHOSHI Ryuichi
NAGAMATSU Ryotawon againstYOSHIYUKI Suganuma
ARAI Eboshiwon againstICHIKAWA Yukinori
SUZUKI Takahirowon againstKAWABATA Seiji
MORI Takahirowon againstHIRABAYASHI Eiji
SUKO Masayukiwon againstKOBAYASHI Ritsuko
TAKASHIMA Ryojiwon againstMUKAI Daisuke
TOJO Atsushiwon againstMATSUZAWA Atsushi
KURODA Takujiwon againstIKEDA Atsuhiko
NAKAMURA Yukiwon againstSATO Reiji
YANAGIHARA Shigemiwon againstOHUCHI Syou
OKABAYASHI Noguchiwon againstUENO Kakuya
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstMATSUI Takashi
OGURI Kenjiwon againstSAWAHATA Toshimatsu
SANO Erikawon againstNISHIMINE Satoru
OBAMA Satomiwon againstSANO Matsuda
SAITO Shigehirowon againstURUSHIHARA Yoshihisa
HAGIKURA Yutakawon againstSATO Hisakazu
KOZUKA Katsuhikowon againstISHIZAKI Hikaru
ITAGAKI Kenichiwon againstSATAKE Yosuke
NAGANO Yasushiwon againstSATO Naohiro
KAMIO Mamoruwon againstKURAHASHI Satoshi
KIBA Kentawon againstKOUKAWA Satoshi
OHMORI Keitawon againstOKABAYASHI Noguchi
UNO Toshihirowon againstTOJO Atsushi
KUMATSU Umeharawon againstMORI Takahiro
AKITA Takumawon againstNISHIYAMA Momoko
OKAMOTO Harumiwon againstSUZUKI Takahiro
TOSAKA Hidekiwon againstKOTA Akinori
ETO Junichiwon againstTAKASHIMA Ryoji
SANO Hirotakawon againstSUKO Masayuki
NAGAMATSU Ryotawon againstHARII Mitsu
ARAI Eboshiwon againstTANAKA Irie
KURODA Takujiwon againstKAWABATA Seiji
MATSUZAWA Atsushiwon againstYAMAZAKI Nobuyuki
HOSHI Ryuichiwon againstOGURI Kenji
NAKAMURA Yukiwon againstMORINAGA Syou
YOSHIYUKI Suganumawon againstHIRABAYASHI Eiji
KURACHI Takayukiwon againstSANO Erika
YANAGIHARA Shigemiwon againstICHIKAWA Yukinori
KOBAYASHI Ritsukowon againstMUKAI Daisuke
MATSUI Takashiwon againstSATO Reiji
OHUCHI Syouwon againstIKEDA Atsuhiko
NISHIMINE Satoruwon againstSAITO Shigehiro
UENO Kakuyawon againstSAWAHATA Toshimatsu
OBAMA Satomiwon againstTANAKA Michiko
URUSHIHARA Yoshihisawon againstSANO Matsuda