Ratings

CH_Japan (Japan)
2010-07-18

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6840, TANAKA, siyuntaro, J, 5.0, 192
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 5.0, 192
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 5.0, 192
  5616, TANAKA, atsushi, J, 5.0, 192
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 5.0, 160
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 4.0, 192
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 4.0, 192
  7012, YOSHIDA, ryota, J, 4.0, 192
 10083, AIBARA, shigero, J, 4.0, 192
 11558, NAMIKI, kazuya, J, 4.0, 192
 10754, HANEDA, kenichirou, J, 4.0, 192
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 4.0, 192
 10855, KIYONOBU, kenta, J, 4.0, 192
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 4.0, 192
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 4.0, 192
  5502, GOTO, hiroshi, J, 4.0, 192
 10820, ASO, daisuke, J, 4.0, 192
  6824, KURODA, takuji, J, 4.0, 192
 10727, AKASHI, tomone, J, 4.0, 192
 10256, URUSHIHARA, kazuhiro, J, 4.0, 160
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 192
  7050, HARII, mitsu, J, 3.0, 192
  5609, MORI, takahiro, J, 3.0, 192
  6987, KINOSHITA, tsutomu, J, 3.0, 192
  7092, KASIWAGI, mitsuyoshi, J, 3.0, 192
  6955, IWASAKI, masaaki, J, 3.0, 192
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 192
  6876, KODAMA, satoshi, J, 3.0, 192
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 3.0, 192
  6930, NISHIMINE, satoru, J, 3.0, 192
  6803, HAGA, kazutoshi, J, 3.0, 192
 10154, YAMADA, goro, J, 3.0, 192
  5563, KURACHI, takayuki, J, 3.0, 192
  7018, OKABAYASHI, noguchi, J, 3.0, 192
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 192
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 3.0, 192
 10401, KATO, jyou, J, 3.0, 192
  5661, KURAHASHI, tetsushi, J, 2.0, 192
  5621, HANEDA, jun, J, 2.0, 192
  6952, SANO, hirotaka, J, 2.0, 192
 10229, IDE, akiko, J, 2.0, 192
  6826, ISHII, kiyotaka, J, 2.0, 192
  5591, SATAKE, yosuke, J, 2.0, 192
 10406, SAITO, shigehiro, J, 2.0, 192
  7088, SANO, hidekazu, J, 2.0, 192
  6974, HIRABAYASI, eiji, J, 2.0, 192
  5525, URA, satoru, J, 2.0, 192
  6916, MIZUNO, keigo, J, 2.0, 192
 10753, KAGOTANI, hiroto, J, 2.0, 192
  5526, UNO, toshihiro, J, 2.0, 192
  6957, MAESHIMA, tomiko, J, 1.0, 192
  5677, SHIYOKO, miyasato, J, 1.0, 192
  6996, SHIROGANE, tetsuya, J, 1.0, 192
  7034, YOSHIDA, taisaku, J, 1.0, 192
 10007, NAKAMURA, yuki, J, 1.0, 192
  6967, KOBAYASHI, tome, J, 0.0, 192

 

Here are all results.

2010-07-18: CH_Japan(Japan)
MITSUYA Nobuakiwon againstKATO Yuzuru
URUSHIHARA Kazuhirowon againstUNO Toshihiro
TANAKA Atsushiwon againstOHTAKE Kosuke
KURODA Takujiwon againstNAGAMATSU Ryota
TANAKA Shuntarowon againstYAMADA Goro
IWATA Hiroyukiwon againstNAKAMURA Yuki
KIYONOBU Kentawon againstSHIROGANE Tetsuya
GOTO Hiroshiwon againstKASHIWAGI Mitsuyoshi
ASOU Daisukewon againstSANO Hidekazu
TSUCHIYA Keishirowon againstSAITO Shigehiro
AKASHI Tomonewon againstYOSHIDA Ryota
NAMIKI Kazuyawon againstOKUDA Tsuyoshi
SAWAKI Yusukewon againstKURACHI Takayuki
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstIWASAKI Masaaki
OKABAYASHI Noguchiwon againstMORI Takahiro
HAGA Kazutoshiwon againstAIHARA Shigeaki
KODAMA Satoshiwon againstHANEDA Kenichirou
ISHIKAWA Akirawon againstKOBAYASHI Tome
KOZUKA Katsuhikowon againstHADA Jun
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstKURAHASHI Satoshi
NISHIMINE Satoruwon againstYOSHIDA Taisaku
KINOSHITA Tsutomuwon againstISHII Kiyotaka
WATANABE Keiichiwon againstSATAKE Yosuke
KOSHINO Kazuhikowon againstHARII Mitsu
URA Satoruwon againstMIYASATO Shiyoko
MIZUNO Keigowon againstIDE Akiko
KAGOTANI Hirotowon againstMAEZIMA Tomiko
SANO Hirotakawon againstHIRABAYASHI Eiji
MITSUYA Nobuakiwon againstAKASHI Tomone
URUSHIHARA Kazuhirowon againstASOU Daisuke
TANAKA Atsushiwon againstISHIKAWA Akira
KURODA Takujiwon againstNAKAMURA Yuki
NAGAMATSU Ryotawon againstYOSHIDA Taisaku
TANAKA Shuntarowon againstHAGA Kazutoshi
IWATA Hiroyukiwon againstNISHIMINE Satoru
YOSHIDA Ryotawon againstKATO Yuzuru
KIYONOBU Kentawon againstSAWAKI Yusuke
AIHARA Shigeakiwon againstURA Satoru
HANEDA Kenichirouwon againstHIRABAYASHI Eiji
GOTO Hiroshiwon againstYAMAZAKI Nobuyuki
TSUCHIYA Keishirowon againstKINOSHITA Tsutomu
NAMIKI Kazuyawon againstISHII Kiyotaka
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstSANO Hirotaka
OKUDA Tsuyoshiwon againstSAITO Shigehiro
OHTAKE Kosukewon againstKOBAYASHI Tome
OKABAYASHI Noguchiwon againstKAGOTANI Hiroto
KOZUKA Katsuhikowon againstWATANABE Keiichi
IWASAKI Masaakiwon againstKODAMA Satoshi
KASHIWAGI Mitsuyoshiwon againstKURAHASHI Satoshi
KURACHI Takayukiwon againstSHIROGANE Tetsuya
YAMADA Gorowon againstMIYASATO Shiyoko
MORI Takahirowon againstMAEZIMA Tomiko
SATAKE Yosukewon againstHADA Jun
MIZUNO Keigowon againstKOSHINO Kazuhiko
IDE Akikowon againstHARII Mitsu
UNO Toshihirowon againstSANO Hidekazu
MITSUYA Nobuakiwon againstKOZUKA Katsuhiko
URUSHIHARA Kazuhirowon againstGOTO Hiroshi
TANAKA Atsushiwon againstTSUCHIYA Keishiro
KURODA Takujiwon againstIWATA Hiroyuki
NAGAMATSU Ryotawon againstKURACHI Takayuki
YOSHIDA Ryotawon againstTANAKA Shuntaro
KIYONOBU Kentawon againstMIZUNO Keigo
AIHARA Shigeakiwon againstWATANABE Keiichi
HANEDA Kenichirouwon againstMATSUMOTO Hiroyuki
ASOU Daisukewon againstKASHIWAGI Mitsuyoshi
AKASHI Tomonewon againstSATAKE Yosuke
SAWAKI Yusukewon againstIDE Akiko
OKUDA Tsuyoshiwon againstKINOSHITA Tsutomu
OKABAYASHI Noguchiwon againstNAMIKI Kazuya
HAGA Kazutoshiwon againstMIYASATO Shiyoko
KODAMA Satoshiwon againstSANO Hidekazu
ISHIKAWA Akirawon againstMORI Takahiro
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstUNO Toshihiro
IWASAKI Masaakiwon againstSANO Hirotaka
KATO Yuzuruwon againstHADA Jun
NISHIMINE Satoruwon againstKOSHINO Kazuhiko
HARII Mitsuwon againstNAKAMURA Yuki
URA Satoruwon againstYAMADA Goro
SAITO Shigehirowon againstMAEZIMA Tomiko
KAGOTANI Hirotowon againstOHTAKE Kosuke
ISHII Kiyotakawon againstKOBAYASHI Tome
KURAHASHI Satoshiwon againstHIRABAYASHI Eiji
YOSHIDA Taisakuwon againstSHIROGANE Tetsuya
TANAKA Atsushiwon againstOKABAYASHI Noguchi
KURODA Takujiwon againstKIYONOBU Kenta
NAGAMATSU Ryotawon againstSAWAKI Yusuke
TANAKA Shuntarowon againstKAGOTANI Hiroto
IWATA Hiroyukiwon againstYAMAZAKI Nobuyuki
YOSHIDA Ryotawon againstKODAMA Satoshi
AIHARA Shigeakiwon againstIWASAKI Masaaki
HANEDA Kenichirouwon againstMIZUNO Keigo
GOTO Hiroshiwon againstOKUDA Tsuyoshi
ASOU Daisukewon againstKOZUKA Katsuhiko
TSUCHIYA Keishirowon againstISHIKAWA Akira
NAMIKI Kazuyawon againstURA Satoru
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstNISHIMINE Satoru
OHTAKE Kosukewon againstSANO Hirotaka
HAGA Kazutoshiwon againstAKASHI Tomone
KATO Yuzuruwon againstUNO Toshihiro
KASHIWAGI Mitsuyoshiwon againstYOSHIDA Taisaku
KURACHI Takayukiwon againstYAMADA Goro
WATANABE Keiichiwon againstKURAHASHI Satoshi
HARII Mitsuwon againstKINOSHITA Tsutomu
SATAKE Yosukewon againstMORI Takahiro
SAITO Shigehirowon againstKOSHINO Kazuhiko
ISHII Kiyotakawon againstIDE Akiko
HIRABAYASHI Eijiwon againstSHIROGANE Tetsuya
SANO Hidekazuwon againstMAEZIMA Tomiko
NAKAMURA Yukiwon againstHADA Jun
MIYASATO Shiyokowon againstKOBAYASHI Tome
MITSUYA Nobuakiwon againstKURODA Takuji
URUSHIHARA Kazuhirowon againstTANAKA Atsushi
NAGAMATSU Ryotawon againstASOU Daisuke
TANAKA Shuntarowon againstTSUCHIYA Keishiro
IWATA Hiroyukiwon againstNAMIKI Kazuya
YOSHIDA Ryotawon againstHAGA Kazutoshi
KIYONOBU Kentawon againstMATSUMOTO Hiroyuki
AIHARA Shigeakiwon againstGOTO Hiroshi
HANEDA Kenichirouwon againstOKABAYASHI Noguchi
AKASHI Tomonewon againstHIRABAYASHI Eiji
SAWAKI Yusukewon againstSATAKE Yosuke
OKUDA Tsuyoshiwon againstKURACHI Takayuki
OHTAKE Kosukewon againstURA Satoru
KODAMA Satoshiwon againstHARII Mitsu
ISHIKAWA Akirawon againstNISHIMINE Satoru
KOZUKA Katsuhikowon againstISHII Kiyotaka
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstWATANABE Keiichi
IWASAKI Masaakiwon againstSAITO Shigehiro
KATO Yuzuruwon againstMIZUNO Keigo
KASHIWAGI Mitsuyoshiwon againstKAGOTANI Hiroto
KINOSHITA Tsutomuwon againstMIYASATO Shiyoko
YAMADA Gorowon againstYOSHIDA Taisaku
KOSHINO Kazuhikowon againstNAKAMURA Yuki
MORI Takahirowon againstUNO Toshihiro
SANO Hirotakawon againstKURAHASHI Satoshi
IDE Akikowon againstSANO Hidekazu
HADA Junwon againstSHIROGANE Tetsuya
MAEZIMA Tomikowon againstKOBAYASHI Tome
MITSUYA Nobuakiwon againstURUSHIHARA Kazuhiro
TANAKA Atsushiwon againstKURODA Takuji
NAGAMATSU Ryotawon againstKIYONOBU Kenta
TANAKA Shuntarowon againstHANEDA Kenichirou
IWATA Hiroyukiwon againstAIHARA Shigeaki
GOTO Hiroshiwon againstISHIKAWA Akira
ASOU Daisukewon againstYAMAZAKI Nobuyuki
TSUCHIYA Keishirowon againstKOZUKA Katsuhiko
AKASHI Tomonewon againstIWASAKI Masaaki
NAMIKI Kazuyawon againstKATO Yuzuru
SAWAKI Yusukewon againstKODAMA Satoshi
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstKASHIWAGI Mitsuyoshi
OKUDA Tsuyoshiwon againstOKABAYASHI Noguchi
OHTAKE Kosukewon againstYOSHIDA Ryota
KURACHI Takayukiwon againstISHII Kiyotaka
NISHIMINE Satoruwon againstSANO Hirotaka
KINOSHITA Tsutomuwon againstSAITO Shigehiro
WATANABE Keiichiwon againstIDE Akiko
HARII Mitsuwon againstSATAKE Yosuke
YAMADA Gorowon againstHAGA Kazutoshi
KOSHINO Kazuhikowon againstURA Satoru
MORI Takahirowon againstMIZUNO Keigo
UNO Toshihirowon againstMAEZIMA Tomiko
KURAHASHI Satoshiwon againstMIYASATO Shiyoko
HIRABAYASHI Eijiwon againstNAKAMURA Yuki
SANO Hidekazuwon againstYOSHIDA Taisaku
HADA Junwon againstKAGOTANI Hiroto
SHIROGANE Tetsuyawon againstKOBAYASHI Tome