Ratings

11_Saitama_open (Japan)
2011-09-19

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5682, TODA, tomoya, J, 6.0, 264
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 5.0, 264
  5502, GOTO, hiroshi, J, 5.0, 258
  5527, GOTO, masahiro, J, 5.0, 234
  5533, SATO, kouichiro, J, 5.0, 229
  5538, ITO, junya, J, 4.5, 256
  5569, OHMORI, keita, J, 4.0, 246
  5584, OSHIMIZU, tadanori, J, 4.0, 234
 10746, ASAKAWA, takuya, J, 4.0, 215
 12200, KANEKO, takahiro, J, 4.0, 198
 11334, TAMAYA, gun, J, 4.0, 197
  5593, YAMAMOTO, kunisuke, J, 4.0, 193
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 4.0, 183
 11652, YOSHIDA, miki, J, 3.5, 218
 11584, TASAKA, kanichiro, J, 3.5, 192
 12279, MORIGUCHI, shota, J, 3.0, 225
  5653, KAWABATA, seiji, J, 3.0, 220
  5563, KURACHI, takayuki, J, 3.0, 218
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 3.0, 208
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 206
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 205
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 3.0, 203
 11712, ISHIDA, kazuaki, J, 3.0, 202
 12210, HONMA, yosuke, J, 3.0, 194
 11708, HASHIKAWA, techine, J, 3.0, 194
  5564, FUNATSU, asuka, J, 3.0, 192
 10441, FUJITA, kousuke, J, 3.0, 191
 10706, ABE, ryuji, J, 3.0, 190
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 2.5, 179
 12132, TERASAWA, fuji, J, 2.5, 178
  5656, NISHIYAMA, momoko, J, 2.0, 187
 10831, HAYASAKA, toshie, J, 2.0, 180
 11752, YAMAMOTO, tetsuro, J, 2.0, 179
 12258, KIMURA, yuto, J, 2.0, 177
 11666, SHIKUMI, kenji, J, 2.0, 165
 12315, SUGIMURA, kazuhiko, J, 2.0, 156
 11490, AKAIKE, hide, J, 2.0, 146
 12290, NISHIO, hakudo, J, 2.0, 111
 12221, ABE, yura, J, 1.5, 163
 12267, KURIHARA, takashi, J, 1.0, 156
 12273, MITSUISHI, harumi, J, 1.0, 138
 12321, TAKAHASHI, keigo, J, 1.0, 108
 12251, KASAHARA, shoji, J, 1.0, 101
 12239, IGARASHI, touya, J, 1.0, 95

 

Here are all results.

2011-09-19: 11_Saitama_open(Japan)
TODA Tomoya56-08TAKAHASHI Keigo
IWATA Hiroyuki53-11KANEKO Takahiro
GOTO Hiroshi55-09IGARASHI Touya
GOTO Masahiro45-19HASHIKAWA Techine
SATO Koichiro52-12SUGIMURA Kazuhiko
ITO Junya47-17HAYASAKA Toshie
OHMORI Keita58-06ABE Ryuji
OSHIMIZU Takanori55-09TERASAWA Fuji
ASAKAWA Takuya50-14IWAKURA Hiroaki
YAMAMOTO Kunihiro43-21KAMIKURA Daisuke
TASAKA Kanichiro45-19YOSHIDA Miki
KAWABATA Seiji59-05NISHIO Hakudo
OHUCHI Yasuhiro38-26YAMAMOTO Tetsuro
NARUMI Hisatoshi42-22ABE Yura
KOSHINO Kazuhiko34-30MORIGUCHI Shota
ISHIDA Kazuaki59-05KASAHARA Shoji
HONMA Yosuke43-21KIMURA Yuto
FUNATSU Asuka46-18MITSUISHI Harumi
FUJITA Kousuke53-11TAKAHASHI Shiu
SHIKUMI Kenji34-30KURACHI Takayuki
AKAIKE Hide37-27TAYAMA Tsubasa
KURIHARA Aru34-30NISHIYAMA Momoko
TODA Tomoya50-14SHIKUMI Kenji
IWATA Hiroyuki46-18FUNATSU Asuka
GOTO Hiroshi52-12AKAIKE Hide
GOTO Masahiro36-28HONMA Yosuke
SATO Koichiro41-23KURIHARA Aru
OHMORI Keita41-23KAWABATA Seiji
OSHIMIZU Takanori50-14FUJITA Kousuke
ASAKAWA Takuya43-21TAYAMA Tsubasa
KANEKO Takahiro38-26IWAKURA Hiroaki
YAMAMOTO Kunihiro40-24YAMAMOTO Tetsuro
KAMIKURA Daisuke33-31TERASAWA Fuji
YOSHIDA Miki50-14MITSUISHI Harumi
TASAKA Kanichiro32-32ITO Junya
KURACHI Takayuki51-13TAKAHASHI Keigo
NARUMI Hisatoshi44-20OHUCHI Yasuhiro
ISHIDA Kazuaki38-26KOSHINO Kazuhiko
HASHIKAWA Techine39-25SUGIMURA Kazuhiko
ABE Ryuji34-30MORIGUCHI Shota
NISHIYAMA Momoko58-06NISHIO Hakudo
HAYASAKA Toshie56-08KASAHARA Shoji
KIMURA Yuto45-19TAKAHASHI Shiu
ABE Yura64-00IGARASHI Touya
TODA Tomoya40-24NARUMI Hisatoshi
IWATA Hiroyuki48-16OHMORI Keita
GOTO Hiroshi44-20YAMAMOTO Kunihiro
GOTO Masahiro45-19ISHIDA Kazuaki
SATO Koichiro41-23ASAKAWA Takuya
ITO Junya62-02ABE Yura
OSHIMIZU Takanori54-10TASAKA Kanichiro
KANEKO Takahiro43-21AKAIKE Hide
TAYAMA Tsubasa45-19YAMAMOTO Tetsuro
KAMIKURA Daisuke35-29KURIHARA Aru
MORIGUCHI Shota59-05SUGIMURA Kazuhiko
KAWABATA Seiji49-15YOSHIDA Miki
OHUCHI Yasuhiro55-09HASHIKAWA Techine
KOSHINO Kazuhiko39-25FUJITA Kousuke
HONMA Yosuke35-29KURACHI Takayuki
FUNATSU Asuka43-21KIMURA Yuto
ABE Ryuji58-06SHIKUMI Kenji
TAKAHASHI Shiu55-09MITSUISHI Harumi
TERASAWA Fuji33-31IWAKURA Hiroaki
HAYASAKA Toshie50-14NISHIYAMA Momoko
NISHIO Hakudo42-22IGARASHI Touya
TAKAHASHI Keigo47-17KASAHARA Shoji
TODA Tomoya36-28IWATA Hiroyuki
GOTO Hiroshi40-24OSHIMIZU Takanori
SATO Koichiro40-24GOTO Masahiro
ITO Junya49-15KAWABATA Seiji
ASAKAWA Takuya33-31OHMORI Keita
KANEKO Takahiro43-21ABE Ryuji
TAYAMA Tsubasa37-27NISHIYAMA Momoko
YAMAMOTO Kunihiro33-31KOSHINO Kazuhiko
YOSHIDA Miki32-32TAKAHASHI Shiu
TASAKA Kanichiro51-13KAMIKURA Daisuke
MORIGUCHI Shota40-24KURACHI Takayuki
NARUMI Hisatoshi46-18FUNATSU Asuka
IWAKURA Hiroaki59-05YAMAMOTO Tetsuro
ISHIDA Kazuaki42-22HAYASAKA Toshie
HONMA Yosuke34-30OHUCHI Yasuhiro
HASHIKAWA Techine53-11TAKAHASHI Keigo
FUJITA Kousuke49-15ABE Yura
KIMURA Yuto37-27KURIHARA Aru
AKAIKE Hide39-25TERASAWA Fuji
NISHIO Hakudo33-31SHIKUMI Kenji
MITSUISHI Harumi56-08KASAHARA Shoji
IGARASHI Touya38-26SUGIMURA Kazuhiko
TODA Tomoya35-29GOTO Hiroshi
IWATA Hiroyuki53-11OSHIMIZU Takanori
GOTO Masahiro43-21TASAKA Kanichiro
ITO Junya49-15SATO Koichiro
OHMORI Keita45-19HAYASAKA Toshie
ASAKAWA Takuya40-24NARUMI Hisatoshi
KANEKO Takahiro39-25ISHIDA Kazuaki
TAYAMA Tsubasa33-31KIMURA Yuto
YAMAMOTO Kunihiro34-30HONMA Yosuke
KAMIKURA Daisuke43-21AKAIKE Hide
YOSHIDA Miki57-07NISHIO Hakudo
MORIGUCHI Shota38-26KAWABATA Seiji
KURACHI Takayuki38-26TAKAHASHI Shiu
IWAKURA Hiroaki37-27KURIHARA Aru
FUNATSU Asuka37-27KOSHINO Kazuhiko
FUJITA Kousuke41-23OHUCHI Yasuhiro
ABE Ryuji40-24HASHIKAWA Techine
NISHIYAMA Momoko44-20MITSUISHI Harumi
YAMAMOTO Tetsuro62-02IGARASHI Touya
SHIKUMI Kenji52-12TAKAHASHI Keigo
SUGIMURA Kazuhiko41-23KASAHARA Shoji
ABE Yura32-32TERASAWA Fuji
TODA Tomoya47-17ITO Junya
IWATA Hiroyuki36-28MORIGUCHI Shota
GOTO Hiroshi38-26ASAKAWA Takuya
GOTO Masahiro41-23YAMAMOTO Kunihiro
SATO Koichiro40-24KANEKO Takahiro
OHMORI Keita55-09FUJITA Kousuke
OSHIMIZU Takanori40-24HONMA Yosuke
TAYAMA Tsubasa34-30FUNATSU Asuka
KAMIKURA Daisuke38-26NARUMI Hisatoshi
YOSHIDA Miki45-19ISHIDA Kazuaki
TASAKA Kanichiro33-31ABE Ryuji
KAWABATA Seiji48-16AKAIKE Hide
KURACHI Takayuki46-18NISHIO Hakudo
OHUCHI Yasuhiro42-22KIMURA Yuto
KOSHINO Kazuhiko48-16HAYASAKA Toshie
IWAKURA Hiroaki36-28SHIKUMI Kenji
HASHIKAWA Techine50-14NISHIYAMA Momoko
TAKAHASHI Shiu36-28ABE Yura
TERASAWA Fuji48-16KURIHARA Aru
YAMAMOTO Tetsuro43-21MITSUISHI Harumi
SUGIMURA Kazuhiko47-17TAKAHASHI Keigo
KASAHARA Shoji40-24IGARASHI Touya