Ratings

38 blue sky conference (Japan)
2008-04-27

Here are all results.

2008-04-27: 38 blue sky conference(Japan)
TOKUDA Naoyawon againstMIKAGE Noriko
KURITA Shigenariwon againstMIKAGE Hiro
ESAKI Yutawon againstIZUMI Shinichi
OHMORI Keitawon againstKAWAMURA Toyoto
YOSHIYUKI Suganumawon againstMURAI Miyo
YUKA Takaakiwon againstSUZUKI Kisa
NAKAMORI Chiakiwon againstMUKAI Daisuke
NAGAO Hirotowon againstYOSHIKAWA Chiaki
FUJITA Takeshiwon againstMIZUNO Keigo
SUZUKI Yutawon againstSHINJI Takashi
KAWAMURA Yoshihirowon againstSATO Genji
TANAKA Atsushiwon againstTERADA Junya
OZAKI Yoshitowon againstHASEGAWA Toshi
MIYASATO Shiyokowon againstOTA You
SATO Endowon againstYAMADA Yuto
TOKUDA Naoyawon againstMIYASATO Shiyoko
KURITA Shigenariwon againstYAMADA Yuto
ESAKI Yutawon againstKAWAMURA Yoshihiro
OHMORI Keitawon againstTANAKA Atsushi
YOSHIYUKI Suganumawon againstFUJITA Takeshi
YUKA Takaakiwon againstSUZUKI Yuta
NAKAMORI Chiakilost toOZAKI Yoshito
NAGAO Hirotowon againstSATO Endo
MIZUNO Keigowon againstSHINJI Takashi
SATO Genjilost toOTA Tokiko
TERADA Junyawon againstKAWAMURA Toyoto
YOSHIKAWA Chiakiwon againstMURAI Miyo
MUKAI Daisukewon againstHASEGAWA Toshi
SUZUKI Kisawon againstMIKAGE Hiro
MIKAGE Norikowon againstOTA You
TOKUDA Naoyawon againstYUKA Takaaki
KURITA Shigenariwon againstESAKI Yuta
OHMORI Keitawon againstOZAKI Yoshito
YOSHIYUKI Suganumawon againstNAGAO Hiroto
NAKAMORI Chiakiwon againstKAWAMURA Yoshihiro
FUJITA Takeshiwon againstTERADA Junya
SUZUKI Yutawon againstSATO Endo
TANAKA Atsushiwon againstMUKAI Daisuke
MIZUNO Keigowon againstOTA Tokiko
IZUMI Shinichiwon againstHASEGAWA Toshi
YOSHIKAWA Chiakilost toMIYASATO Shiyoko
KAWAMURA Toyotowon againstOTA You
SHINJI Takashiwon againstMURAI Miyo
SUZUKI Kisawon againstMIKAGE Noriko
MIKAGE Hirowon againstYAMADA Yuto
TOKUDA Naoyawon againstKURITA Shigenari
ESAKI Yutawon againstSUZUKI Yuta
OHMORI Keitawon againstYOSHIYUKI Suganuma
YUKA Takaakiwon againstIZUMI Shinichi
NAKAMORI Chiakilost toNAGAO Hiroto
FUJITA Takeshilost toTANAKA Atsushi
KAWAMURA Yoshihirowon againstSATO Endo
MIZUNO Keigowon againstMIYASATO Shiyoko
OZAKI Yoshitowon againstSUZUKI Kisa
SATO Genjiwon againstOTA You
TERADA Junyawon againstYOSHIKAWA Chiaki
KAWAMURA Toyotowon againstMIKAGE Hiro
MUKAI Daisukewon againstSHINJI Takashi
OTA Tokikowon againstMIKAGE Noriko
HASEGAWA Toshiwon againstYAMADA Yuto
TOKUDA Naoyawon againstOHMORI Keita
KURITA Shigenariwon againstMIZUNO Keigo
ESAKI Yutawon againstNAGAO Hiroto
YOSHIYUKI Suganumawon againstTANAKA Atsushi
YUKA Takaakiwon againstOZAKI Yoshito
NAKAMORI Chiakiwon againstTERADA Junya
FUJITA Takeshiwon againstKAWAMURA Toyoto
SUZUKI Yutawon againstMUKAI Daisuke
KAWAMURA Yoshihirowon againstOTA Tokiko
IZUMI Shinichiwon againstMIYASATO Shiyoko
SATO Genjiwon againstSUZUKI Kisa
YOSHIKAWA Chiakiwon againstHASEGAWA Toshi
SATO Endowon againstMIKAGE Noriko
SHINJI Takashiwon againstMIKAGE Hiro
MURAI Miyowon againstOTA You