Ratings

39th Shinagawa seaside tournament (Japan)
2007-09-02

Here are all results.

2007-09-02: 39th Shinagawa seaside tournament(Japan)
NAKAJIMA Tetsuyawon againstSHIROTA Yasuto
TOMINAGA Kentawon againstITO Junya
WATAHIKI Kentawon againstTAKIGAWA Mitsuaki
TANIDA Kunihikowon againstSUGIMOTO Yuki
MURAKAMI Takeshilost toSATO Koichiro
ENOMOTO Yasuhirolost toKOSHINO Kazuhiko
NAGASHIMA Kazuhitowon againstIIJIMA Takamune
SAKURAI Yoshinariwon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOMAGATA Masayukilost toSANO Yoko
TAKANASHI Yusukelost toKOZUKA Katsuhiko
ISHIKAWA Akiralost toWATANABE Hideaki
NAKANO Jowon againstNAGANO Yasushi
KOIDE Satoshiwon againstSATO Tetsuya
SHIMONOSONO Kozowon againstOHNO Atsuko
WATANABE Keiichilost toKOBAYASHI Manabu
TANAKA Kazuolost toOKUDA Tsuyoshi
NAKANO Masarulost toSUGISAKI Harumi
SAKURAI Takeuchiwon againstHAMADA Kikue
ISHIWATA Yoshikazuwon againstNAGAMATSU Ryota
NAKAJIMA Tetsuyawon againstSAKURAI Yoshinari
TOMINAGA Kentawon againstSATO Koichiro
WATAHIKI Kentawon againstWATANABE Hideaki
TANIDA Kunihikowon againstKOSHINO Kazuhiko
MURAKAMI Takeshiwon againstNAGAMATSU Ryota
ENOMOTO Yasuhirowon againstISHIKAWA Akira
NAGASHIMA Kazuhitolost toSHIMONOSONO Kozo
IIJIMA Takamunewon againstTANAKA Kazuo
KOMAGATA Masayukiwon againstSUGIMOTO Yuki
TAKANASHI Yusukelost toWATANABE Keiichi
ITO Junyawon againstSATO Tetsuya
KOZUKA Katsuhikowon againstOKUDA Tsuyoshi
YAMAKAWA Takashiwon againstKOIDE Satoshi
NAKANO Jolost toSANO Yoko
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstHAMADA Kikue
KOBAYASHI Manabuwon againstISHIWATA Yoshikazu
NAGANO Yasushiwon againstSHIROTA Yasuto
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstNAKANO Masaru
SUGISAKI Harumiwon againstSAKURAI Takeuchi
NAKAJIMA Tetsuyawon againstSHIMONOSONO Kozo
TOMINAGA Kentawon againstMURAKAMI Takeshi
WATAHIKI Kentawon againstSANO Yoko
TANIDA Kunihikowon againstKOBAYASHI Manabu
ENOMOTO Yasuhirowon againstNAGANO Yasushi
SATO Koichirowon againstWATANABE Hideaki
NAGASHIMA Kazuhitolost toNAKANO Jo
IIJIMA Takamunewon againstWATANABE Keiichi
SAKURAI Yoshinariwon againstISHIWATA Yoshikazu
KOMAGATA Masayukiwon againstSAKURAI Takeuchi
TAKANASHI Yusukewon againstSATO Tetsuya
ISHIKAWA Akirawon againstHAMADA Kikue
ITO Junyawon againstKOSHINO Kazuhiko
KOZUKA Katsuhikowon againstSUGISAKI Harumi
YAMAKAWA Takashiwon againstOKUDA Tsuyoshi
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstTAKIGAWA Mitsuaki
KOIDE Satoshiwon againstOHNO Atsuko
TANAKA Kazuowon againstSUGIMOTO Yuki
SHIROTA Yasutowon againstNAKANO Masaru
NAKAJIMA Tetsuyawon againstKOZUKA Katsuhiko
TOMINAGA Kentawon againstWATAHIKI Kenta
TANIDA Kunihikowon againstSANO Yoko
MURAKAMI Takeshiwon againstKOSHINO Kazuhiko
ENOMOTO Yasuhirowon againstSHIMONOSONO Kozo
SATO Koichirolost toITO Junya
NAGASHIMA Kazuhitowon againstSUGISAKI Harumi
IIJIMA Takamunelost toKOBAYASHI Manabu
SAKURAI Yoshinariwon againstKOIDE Satoshi
KOMAGATA Masayukiwon againstYAMAKAWA Takashi
TAKANASHI Yusukewon againstOKUDA Tsuyoshi
ISHIKAWA Akirawon againstSAKURAI Takeuchi
NAKANO Jolost toTATSUMI-IIJIMA Yukiko
WATANABE Hideakiwon againstISHIWATA Yoshikazu
WATANABE Keiichilost toTANAKA Kazuo
NAGANO Yasushiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
OHNO Atsukolost toSATO Tetsuya
SHIROTA Yasutowon againstNAGAMATSU Ryota
NAKANO Masaruwon againstHAMADA Kikue
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTANIDA Kunihiko
TOMINAGA Kentawon againstKOZUKA Katsuhiko
WATAHIKI Kentawon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
MURAKAMI Takeshiwon againstKOBAYASHI Manabu
ENOMOTO Yasuhirowon againstSAKURAI Yoshinari
SATO Koichirowon againstSANO Yoko
NAGASHIMA Kazuhitowon againstKOIDE Satoshi
IIJIMA Takamunewon againstWATANABE Hideaki
KOMAGATA Masayukiwon againstITO Junya
TAKANASHI Yusukewon againstYAMAKAWA Takashi
ISHIKAWA Akirawon againstSUGISAKI Harumi
NAKANO Jowon againstSHIROTA Yasuto
SHIMONOSONO Kozo32-32NAGANO Yasushi
WATANABE Keiichiwon againstOKUDA Tsuyoshi
TANAKA Kazuolost toTAKIGAWA Mitsuaki
OHNO Atsukowon againstNAGAMATSU Ryota
KOSHINO Kazuhikowon againstSATO Tetsuya
NAKANO Masaruwon againstSUGIMOTO Yuki
SAKURAI Takeuchiwon againstISHIWATA Yoshikazu
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTOMINAGA Kenta
WATAHIKI Kentawon againstENOMOTO Yasuhiro
TANIDA Kunihikowon againstKOMAGATA Masayuki
MURAKAMI Takeshiwon againstITO Junya
SATO Koichirowon againstKOZUKA Katsuhiko
NAGASHIMA Kazuhitowon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
IIJIMA Takamunewon againstNAKANO Jo
SAKURAI Yoshinariwon againstSHIMONOSONO Kozo
TAKANASHI Yusukewon againstKOBAYASHI Manabu
ISHIKAWA Akirawon againstSANO Yoko
YAMAKAWA Takashiwon againstSHIROTA Yasuto
KOIDE Satoshiwon againstKOSHINO Kazuhiko
WATANABE Hideakiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
WATANABE Keiichiwon againstNAKANO Masaru
TANAKA Kazuowon againstSAKURAI Takeuchi
NAGANO Yasushiwon againstSUGISAKI Harumi
OHNO Atsukowon againstISHIWATA Yoshikazu
HAMADA Kikuewon againstSATO Tetsuya
SUGIMOTO Yukiwon againstNAGAMATSU Ryota