Ratings

106th Kyoto Meeting (Japan)
1996-06-09

Here are all results.

1996-06-09: 106th Kyoto Meeting(Japan)
TATSUMI Atsushiwon againstSONOZAKI Kyoko
OKUDA Masashiwon againstSUZUKI Shinichi
FUJIKURA Katsuyawon againstIKEBE Yasunobu
HARA Shuichiwon againstWADA Masanori
ITOI Kojiwon againstMIYAZAKI Toru
MATSUBARA Tadaowon againstIKEBE Takeo
KIKUCHI Ryuichiwon againstUENO Mitoshi
UENO Koheiwon againstHIRAI Toshimitsu
SONOZAKI Hiromichiwon againstIO Hideo
UNO Toshihirowon againstYOSHIMURA Osamu
MAEDA Masahirowon againstKITAOKA Takeshi
TAKAHASHI Manabuwon againstSUZUKI Takao
YOKOYAMA Chiakiwon againstKURODA Takuji
SONOZAKI Yutsukawon againstHAMASAKI Taeko
URUSHIHARA Yoshihisawon againstASAWA Masakazu
SUEMATSU Takayukiwon againstHIRAI Rinko
TATSUMI Atsushiwon againstUNO Toshihiro
ASAWA Masakazuwon againstIO Hideo
WADA Masanoriwon againstSUZUKI Shinichi
FUJIKURA Katsuyawon againstURUSHIHARA Yoshihisa
HARA Shuichiwon againstOKUDA Masashi
MATSUBARA Tadaowon againstSUZUKI Takao
KIKUCHI Ryuichiwon againstITOI Koji
IKEBE Yasunobuwon againstHAMASAKI Taeko
UENO Koheiwon againstYOKOYAMA Chiaki
YOSHIMURA Osamuwon againstSONOZAKI Kyoko
SONOZAKI Hiromichiwon againstMAEDA Masahiro
MIYAZAKI Toruwon againstUENO Mitoshi
KURODA Takujiwon againstHIRAI Toshimitsu
IKEBE Takeowon againstTAKAHASHI Manabu
SONOZAKI Yutsukawon againstSUEMATSU Takayuki
HIRAI Rinkowon againstKITAOKA Takeshi
TATSUMI Atsushiwon againstSONOZAKI Yutsuka
ASAWA Masakazuwon againstSUEMATSU Takayuki
OKUDA Masashiwon againstKIKUCHI Ryuichi
WADA Masanoriwon againstTAKAHASHI Manabu
FUJIKURA Katsuyawon againstSONOZAKI Hiromichi
HARA Shuichiwon againstUENO Kohei
ITOI Kojiwon againstIKEBE Takeo
MATSUBARA Tadaowon againstHIRAI Rinko
IKEBE Yasunobuwon againstYOKOYAMA Chiaki
YOSHIMURA Osamuwon againstKURODA Takuji
UNO Toshihirowon againstMIYAZAKI Toru
MAEDA Masahirowon againstURUSHIHARA Yoshihisa
HAMASAKI Taekowon againstUENO Mitoshi
SUZUKI Shinichiwon againstSUZUKI Takao
IO Hideowon againstKITAOKA Takeshi
HIRAI Toshimitsuwon againstSONOZAKI Kyoko
ASAWA Masakazuwon againstSONOZAKI Yutsuka
OKUDA Masashiwon againstIKEBE Yasunobu
WADA Masanoriwon againstSONOZAKI Hiromichi
HARA Shuichiwon againstTATSUMI Atsushi
ITOI Kojiwon againstFUJIKURA Katsuya
UNO Toshihirowon againstMATSUBARA Tadao
MAEDA Masahirowon againstUENO Kohei
MIYAZAKI Toruwon againstSUEMATSU Takayuki
HAMASAKI Taekowon againstYOKOYAMA Chiaki
TAKAHASHI Manabuwon againstHIRAI Toshimitsu
SUZUKI Takaowon againstSONOZAKI Kyoko
SUZUKI Shinichiwon againstKIKUCHI Ryuichi
IKEBE Takeowon againstYOSHIMURA Osamu
IO Hideowon againstKURODA Takuji
URUSHIHARA Yoshihisawon againstHIRAI Rinko
UENO Mitoshiwon againstKITAOKA Takeshi
TATSUMI Atsushiwon againstMAEDA Masahiro
ASAWA Masakazuwon againstSUZUKI Shinichi
OKUDA Masashiwon againstUNO Toshihiro
WADA Masanoriwon againstIKEBE Takeo
FUJIKURA Katsuyawon againstSONOZAKI Yutsuka
ITOI Kojiwon againstHARA Shuichi
KIKUCHI Ryuichiwon againstSUEMATSU Takayuki
IKEBE Yasunobuwon againstIO Hideo
UENO Koheiwon againstURUSHIHARA Yoshihisa
YOSHIMURA Osamuwon againstHAMASAKI Taeko
SONOZAKI Hiromichiwon againstTAKAHASHI Manabu
MIYAZAKI Toruwon againstMATSUBARA Tadao
YOKOYAMA Chiakiwon againstHIRAI Toshimitsu
SUZUKI Takaowon againstUENO Mitoshi
KURODA Takujiwon againstHIRAI Rinko
SONOZAKI Kyokowon againstKITAOKA Takeshi