Ratings

39_Japan_Champ (Japan)
2011-07-17

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6824, KURODA, takuji, J, 5.0, 192
 10459, KANASAWA, kouta, J, 5.0, 192
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 5.0, 192
  5699, YOSHIYUKI, suganuma, J, 5.0, 192
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 5.0, 192
  5570, OHIKE, yoshinori, J, 5.0, 160
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 4.0, 192
  7018, OKABAYASHI, noguchi, J, 4.0, 192
 11067, KANOU, keisuke, J, 4.0, 192
 11672, MATSUDA, shoma, J, 4.0, 192
  5527, GOTO, masahiro, J, 4.0, 192
 10221, TAKAGI, osato, J, 4.0, 192
  6986, IZUMI, takashi, J, 4.0, 192
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 4.0, 192
  5653, KAWABATA, seiji, J, 4.0, 192
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 4.0, 192
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 4.0, 192
  6959, SUZUKI, takahiro, J, 4.0, 192
  6972, MIYAZAKI, toru, J, 4.0, 192
 10741, ENOMOTO, hiroyuki, J, 4.0, 192
  5668, SHINOHARA, chiaki, J, 3.0, 192
  6977, OKAMURA, hiroaki, J, 3.0, 192
 11648, OIKAWA, shinichi, J, 3.0, 192
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 3.0, 192
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 3.0, 192
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 3.0, 192
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 3.0, 192
  5649, TOKUSHIMA, akira, J, 3.0, 192
 10079, SHIMIZU, ryusei, J, 3.0, 192
  5698, SUGIYAMA, tomoyuki, J, 3.0, 192
  7088, SANO, hidekazu, J, 3.0, 192
  6982, KUMATSU, umehara, J, 3.0, 192
 10751, TANAKA, irie, J, 3.0, 192
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 3.0, 192
  6951, FUJITA, takeshi, J, 3.0, 192
 10820, ASOU, daisuke, J, 3.0, 192
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 3.0, 192
 10887, SHIMAMURA, yoshihide, J, 3.0, 192
  7034, YOSHIDA, taisaku, J, 3.0, 192
 10071, NAKANISHI, toshiaki, J, 3.0, 192
  578, SAKAGUCHI, kazuhiro, J, 3.0, 160
 10372, YASUJIMA, yuji, J, 2.0, 192
  6987, KINOSHITA, tsutomu, J, 2.0, 192
 10184, KASAI, yuta, J, 2.0, 192
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 2.0, 192
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 192
  7002, KAGAWA, youichi, J, 2.0, 192
  6872, NOZAKI, jyunetsu, J, 2.0, 192
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 192
  6962, MUKAI, daisuke, J, 2.0, 192
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 2.0, 192
 10408, NAKAI, kota, J, 2.0, 192
  5572, DOJUN, makiko, J, 2.0, 192
 10144, TANAKA, michiko, J, 1.0, 192
  6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 1.0, 192
 10290, FUJIWARA, toyoshima, J, 1.0, 192
  6980, MATSUMOTO, kazunori, J, 1.0, 192
  5609, MORI, takahiro, J, 1.0, 160
  6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 0.0, 192
 10333, FUJII, koichi, J, 0.0, 160

 

Here are all results.

2011-07-17: 39_Japan_Champ(Japan)
OHIKE Yoshinoriwon againstENOMOTO Hiroyuki
YOSHIYUKI Suganumawon againstKOZUKA Katsuhiko
NAGAMATSU Ryotawon againstDOJUN Makiko
KURODA Takujiwon againstMITSUYA Nobuaki
IZUMI Takashiwon againstFUJII Koichi
OKUDA Tsuyoshiwon againstASAHINA Satoshi
GOTO Masahirowon againstSHIMIZU Ryusei
KAWABATA Seijiwon againstKANOU Eishi
SUZUKI Takahirowon againstTAKAGI Osato
MATSUDA Shomawon againstOKABAYASHI Noguchi
MIYAZAKI Toruwon againstMUKAI Daisuke
OHTAKE Kosukewon againstWATANABE Keiichi
SHIMAMURA Yoshihidewon againstYOSHIDA Shigenobu
ITAGAKI Kenichiwon againstKANAZAWA Kota
FUJITA Takeshiwon againstNARUMI Hisatoshi
NAKANISHI Toshiakiwon againstKASAI Yuta
TOKUSHIMA Akirawon againstOIKAWA Shinichi
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstOKAMURA Hiroaki
YOSHIDA Taisakuwon againstIWAKURA Hiroaki
KUMATSU Umeharawon againstKAGAWA Yoichi
KAWAGUCHI Hayatowon againstYASUJIMA Yuji
TANAKA Iriewon againstISHIKAWA Akira
TAKAHASHI Hisashiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
ASOU Daisukewon againstTANAKA Michiko
NAKAI Kotawon againstFUJIWARA Toyoshima
KINOSHITA Tsutomuwon againstSANO Hidekazu
NOZAKI Jyunetsuwon againstMATSUYA Shinpei
KOSHINO Kazuhikowon againstNAKAYAMA Takahiro
MATSUMOTO Kazunoriwon againstSHINOHARA Chiaki
OHIKE Yoshinoriwon againstMIYAZAKI Toru
YOSHIYUKI Suganumawon againstOHTAKE Kosuke
NAGAMATSU Ryotawon againstYOSHIDA Taisaku
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstIZUMI Takashi
ISHIKAWA Akirawon againstTAKAGI Osato
KANAZAWA Kotawon againstFUJII Koichi
KURODA Takujiwon againstMATSUMOTO Kazunori
ENOMOTO Hiroyukiwon againstMUKAI Daisuke
OKUDA Tsuyoshiwon againstSUGIYAMA Tomoyuki
GOTO Masahirowon againstKOSHINO Kazuhiko
KAWABATA Seijiwon againstNOZAKI Jyunetsu
SUZUKI Takahirowon againstKAWAGUCHI Hayato
MATSUDA Shomawon againstTAKAHASHI Hisashi
KOZUKA Katsuhikowon againstWATANABE Keiichi
OKABAYASHI Noguchiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
NARUMI Hisatoshiwon againstYOSHIDA Shigenobu
SHIMAMURA Yoshihidewon againstFUJITA Takeshi
ITAGAKI Kenichiwon againstMORI Takahiro
NAKANISHI Toshiakiwon againstKUMATSU Umehara
TOKUSHIMA Akirawon againstKINOSHITA Tsutomu
ASAHINA Satoshiwon againstOKAMURA Hiroaki
SHIMIZU Ryuseiwon againstNAKAYAMA Takahiro
MATSUYA Shinpeiwon againstKANOU Eishi
SANO Hidekazuwon againstOIKAWA Shinichi
IWAKURA Hiroakiwon againstDOJUN Makiko
NAKAI Kotawon againstASOU Daisuke
MITSUYA Nobuakiwon againstSHINOHARA Chiaki
KAGAWA Yoichiwon againstKASAI Yuta
YASUJIMA Yujiwon againstTANAKA Irie
FUJIWARA Toyoshimawon againstTANAKA Michiko
OHIKE Yoshinoriwon againstSUZUKI Takahiro
YOSHIYUKI Suganumawon againstNAKANISHI Toshiaki
NAGAMATSU Ryotawon againstOKUDA Tsuyoshi
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstNAKAI Kota
ISHIKAWA Akirawon againstGOTO Masahiro
KANAZAWA Kotawon againstASOU Daisuke
ENOMOTO Hiroyukiwon againstTANAKA Irie
IZUMI Takashiwon againstSANO Hidekazu
KAWABATA Seijiwon againstMATSUDA Shoma
MIYAZAKI Toruwon againstKOSHINO Kazuhiko
KOZUKA Katsuhikowon againstTAKAHASHI Hisashi
OKABAYASHI Noguchiwon againstOHTAKE Kosuke
KANOU Eishiwon againstWATANABE Keiichi
TAKAGI Osatowon againstNAKAYAMA Takahiro
NARUMI Hisatoshiwon againstYOSHIDA Taisaku
SHIMAMURA Yoshihidewon againstKURODA Takuji
ITAGAKI Kenichiwon againstTOKUSHIMA Akira
FUJITA Takeshiwon againstIWAKURA Hiroaki
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstMITSUYA Nobuaki
ASAHINA Satoshiwon againstMATSUMOTO Kazunori
KUMATSU Umeharawon againstMATSUYA Shinpei
SHIMIZU Ryuseiwon againstYASUJIMA Yuji
OKAMURA Hiroakiwon againstYOSHIDA Shigenobu
KINOSHITA Tsutomuwon againstFUJII Koichi
MUKAI Daisukewon againstKAWAGUCHI Hayato
KAGAWA Yoichiwon againstNOZAKI Jyunetsu
MORI Takahirowon againstFUJIWARA Toyoshima
DOJUN Makikowon againstSHINOHARA Chiaki
KASAI Yutawon againstTAKIGAWA Mitsuaki
TANAKA Michikowon againstOIKAWA Shinichi
YOSHIYUKI Suganumawon againstKAWABATA Seiji
NAGAMATSU Ryotawon againstSHIMAMURA Yoshihide
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstITAGAKI Kenichi
ISHIKAWA Akirawon againstNAKAI Kota
KANAZAWA Kotawon againstFUJITA Takeshi
KURODA Takujiwon againstASAHINA Satoshi
ENOMOTO Hiroyukiwon againstKOZUKA Katsuhiko
IZUMI Takashiwon againstMIYAZAKI Toru
OKUDA Tsuyoshiwon againstSHIMIZU Ryusei
GOTO Masahirowon againstSUGIYAMA Tomoyuki
SUZUKI Takahirowon againstKAGAWA Yoichi
MATSUDA Shomawon againstNARUMI Hisatoshi
OHTAKE Kosukewon againstKASAI Yuta
KANOU Eishiwon againstASOU Daisuke
TAKAGI Osatowon againstFUJIWARA Toyoshima
NAKANISHI Toshiakiwon againstKINOSHITA Tsutomu
TOKUSHIMA Akirawon againstOKABAYASHI Noguchi
YOSHIDA Taisakuwon againstDOJUN Makiko
KUMATSU Umeharawon againstMORI Takahiro
KAWAGUCHI Hayatowon againstMATSUMOTO Kazunori
TANAKA Iriewon againstOKAMURA Hiroaki
MATSUYA Shinpeiwon againstYASUJIMA Yuji
TAKAHASHI Hisashiwon againstMUKAI Daisuke
SANO Hidekazuwon againstKOSHINO Kazuhiko
IWAKURA Hiroakiwon againstMITSUYA Nobuaki
SHINOHARA Chiakiwon againstYOSHIDA Shigenobu
OIKAWA Shinichiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
NOZAKI Jyunetsuwon againstTANAKA Michiko
WATANABE Keiichiwon againstNAKAYAMA Takahiro
OHIKE Yoshinoriwon againstNAGAMATSU Ryota
YOSHIYUKI Suganumawon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
ISHIKAWA Akirawon againstSUZUKI Takahiro
KANAZAWA Kotawon againstKAWABATA Seiji
KURODA Takujiwon againstNAKANISHI Toshiaki
ENOMOTO Hiroyukiwon againstKUMATSU Umehara
IZUMI Takashiwon againstMATSUDA Shoma
OKUDA Tsuyoshiwon againstTOKUSHIMA Akira
GOTO Masahirowon againstSHIMAMURA Yoshihide
MIYAZAKI Toruwon againstMATSUYA Shinpei
KOZUKA Katsuhikowon againstIWAKURA Hiroaki
OKABAYASHI Noguchiwon againstSANO Hidekazu
OHTAKE Kosukewon againstKINOSHITA Tsutomu
KANOU Eishiwon againstKAGAWA Yoichi
TAKAGI Osatowon againstNAKAI Kota
NARUMI Hisatoshiwon againstSHIMIZU Ryusei
FUJITA Takeshiwon againstTAKAHASHI Hisashi
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstTANAKA Irie
YOSHIDA Taisakuwon againstMORI Takahiro
ASAHINA Satoshiwon againstNOZAKI Jyunetsu
KAWAGUCHI Hayatowon againstITAGAKI Kenichi
OKAMURA Hiroakiwon againstFUJIWARA Toyoshima
ASOU Daisukewon againstFUJII Koichi
SHINOHARA Chiakiwon againstYASUJIMA Yuji
OIKAWA Shinichiwon againstDOJUN Makiko
MITSUYA Nobuakiwon againstTANAKA Michiko
MUKAI Daisukewon againstNAKAYAMA Takahiro
KOSHINO Kazuhikowon againstKASAI Yuta
WATANABE Keiichiwon againstMATSUMOTO Kazunori
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstYOSHIDA Shigenobu
OHIKE Yoshinoriwon againstYOSHIYUKI Suganuma
NAGAMATSU Ryotawon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
ISHIKAWA Akirawon againstIZUMI Takashi
KANAZAWA Kotawon againstOKUDA Tsuyoshi
KURODA Takujiwon againstGOTO Masahiro
KAWABATA Seijiwon againstKAWAGUCHI Hayato
SUZUKI Takahirowon againstYOSHIDA Taisaku
MATSUDA Shomawon againstASAHINA Satoshi
MIYAZAKI Toruwon againstFUJITA Takeshi
KOZUKA Katsuhikowon againstSUGIYAMA Tomoyuki
OKABAYASHI Noguchiwon againstKUMATSU Umehara
OHTAKE Kosukewon againstNAKANISHI Toshiaki
KANOU Eishiwon againstENOMOTO Hiroyuki
TAKAGI Osatowon againstITAGAKI Kenichi
NARUMI Hisatoshiwon againstTOKUSHIMA Akira
TANAKA Iriewon againstKOSHINO Kazuhiko
SHIMIZU Ryuseiwon againstNOZAKI Jyunetsu
MATSUYA Shinpeiwon againstWATANABE Keiichi
TAKAHASHI Hisashiwon againstMITSUYA Nobuaki
SANO Hidekazuwon againstMORI Takahiro
IWAKURA Hiroakiwon againstMUKAI Daisuke
OKAMURA Hiroakiwon againstKAGAWA Yoichi
ASOU Daisukewon againstKINOSHITA Tsutomu
SHINOHARA Chiakiwon againstSHIMAMURA Yoshihide
OIKAWA Shinichiwon againstNAKAI Kota
DOJUN Makikowon againstFUJII Koichi
YASUJIMA Yujiwon againstTANAKA Michiko
KASAI Yutawon againstFUJIWARA Toyoshima
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstMATSUMOTO Kazunori
YOSHIDA Shigenobuwon againstNAKAYAMA Takahiro