Ratings

2_Ouza_sen (Japan)
2007-09-16

Here are all results.

2007-09-16: 2_Ouza_sen(Japan)
NAKAJIMA Tetsuyawon againstKURACHI Takayuki
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstWATAHIKI Kenta
TOMINAGA Kentalost toMATSUMOTO Hiroyuki
TSUCHIDA Eijiwon againstOHNO Tomohiro
NAGASHIMA Kazuhitolost toNAGAYAMA Hironari
KUNOU Masakadowon againstNAGAO Hiroto
MATSUMOTO Hiroshiwon againstGOTO Masahiro
MURAKAMI Takeshiwon againstKAWARADA Yuichi
TAMENORI Hideshilost toESAKI Yuta
TANIDA Kunihikowon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
TAMAKI Kyotarolost toGOTO Hiroshi
TAKANASHI Yusukewon againstFUNATSU Asuka
ROSE Brianwon againstMIYAOKA Yuki
ENOMOTO Yasuhirolost toTSUCHIDA Daisuke
TSUJI Shinji32-32OKAMOTO Kazuki
ARAKI Yasuyukiwon againstOHMORI Keita
YAMAKAWA Takashilost toKITAJIMA Hideki
HOSHINO Yoshihirolost toURA Satoru
OHNAKA Kenichirowon againstTOJO Atsushi
MATSUZAWA Atsushiwon againstOSHIMIZU Takanori
MITSUYA Nobuakiwon againstKINOSHITA Akio
MIYAOKA Tamaki32-32TAKASHIMA Ryoji
OHIKE Yoshinorilost toUNO Toshihiro
YAMANAKA Mamiwon againstHATA Hayato
TAKAHASHI Yoshikowon againstOHNO Atsuko
KURITA Seiyawon againstDOJUN Makiko
URASHIMA Meiwon againstKOBAYASHI Ritsuko
HATA Hayatolost toTAKENOBU Kosuke
TAKAHASHI Satomiwon againstGOTO Hiroto
TAMAKI Suguruwon againstKOZUKA Katsuhiko
SANO Yokowon againstYASUDA Kenji
NAKAJIMA Tetsuyawon againstKURITA Seiya
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstMITSUYA Nobuaki
TOMINAGA Kentawon againstDOJUN Makiko
TSUCHIDA Eijiwon againstURA Satoru
NAGASHIMA Kazuhitowon againstOHMORI Keita
KUNOU Masakadowon againstTSUCHIDA Daisuke
MATSUMOTO Hiroshiwon againstARAKI Yasuyuki
MURAKAMI Takeshiwon againstKITAJIMA Hideki
TAMENORI Hideshiwon againstKOBAYASHI Ritsuko
TANIDA Kunihikowon againstURASHIMA Mei
TAMAKI Kyotarowon againstGOTO Masahiro
TAKANASHI Yusukewon againstTAKASHIMA Ryoji
KAWARADA Yuichiwon againstWATAHIKI Kenta
ROSE Brianwon againstNAGAYAMA Hironari
ENOMOTO Yasuhirowon againstYAMAKAWA Takashi
TSUJI Shinjiwon againstTOJO Atsushi
GOTO Hiroshiwon againstESAKI Yuta
HOSHINO Yoshihirowon againstKURACHI Takayuki
NAGAO Hirotowon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
FUNATSU Asukawon againstHATA Hayato
OHNAKA Kenichirowon againstTAKAHASHI Yoshiko
MATSUZAWA Atsushiwon againstYAMANAKA Mami
OKAMOTO Kazukiwon againstMIYAOKA Tamaki
OHIKE Yoshinoriwon againstMIYAOKA Yuki
MATSUMOTO Hiroyukiwon againstTAKAHASHI Satomi
OHNO Tomohirowon againstKINOSHITA Akio
UNO Toshihirowon againstSANO Yoko
HATA Hayatolost toOSHIMIZU Takanori
TAKENOBU Kosuke32-32TAMAKI Suguru
KOZUKA Katsuhikowon againstOHNO Atsuko
YASUDA Kenjiwon againstGOTO Hiroto
NAKAJIMA Tetsuyawon againstUNO Toshihiro
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstOHNAKA Kenichiro
TOMINAGA Kentawon againstARAKI Yasuyuki
TSUCHIDA Eijiwon againstROSE Brian
NAGASHIMA Kazuhitowon againstKOZUKA Katsuhiko
KUNOU Masakadowon againstTANIDA Kunihiko
MATSUMOTO Hiroshiwon againstGOTO Hiroshi
MURAKAMI Takeshilost toTAKANASHI Yusuke
TAMENORI Hideshiwon againstTAKAHASHI Satomi
TAMAKI Kyotarowon againstNAGAO Hiroto
KAWARADA Yuichilost toMIYAOKA Tamaki
ENOMOTO Yasuhirowon againstURA Satoru
TSUJI Shinjiwon againstTAKENOBU Kosuke
TSUCHIDA Daisukewon againstESAKI Yuta
YAMAKAWA Takashiwon againstTOJO Atsushi
HOSHINO Yoshihirowon againstNAGAYAMA Hironari
KITAJIMA Hidekiwon againstMITSUYA Nobuaki
KURACHI Takayukilost toTAKASHIMA Ryoji
FUNATSU Asukalost toOHNO Tomohiro
MATSUZAWA Atsushilost toMATSUMOTO Hiroyuki
OKAMOTO Kazukilost toTAMAKI Suguru
OHIKE Yoshinorilost toURASHIMA Mei
OHMORI Keitawon againstDOJUN Makiko
WATAHIKI Kentawon againstKOBAYASHI Ritsuko
YAMANAKA Mamiwon againstYASUDA Kenji
TAKAHASHI Yoshikowon againstOSHIMIZU Takanori
KURITA Seiyawon againstSANO Yoko
HATA Hayatowon againstHATA Hayato
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstGOTO Masahiro
MIYAOKA Yukilost toGOTO Hiroto
OHNO Atsukolost toKINOSHITA Akio
NAKAJIMA Tetsuyawon againstMATSUMOTO Hiroshi
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstMATSUMOTO Hiroyuki
TOMINAGA Kentawon againstOHNO Tomohiro
TSUCHIDA Eijiwon againstKUNOU Masakado
NAGASHIMA Kazuhitowon againstUNO Toshihiro
MURAKAMI Takeshilost toTAMAKI Kyotaro
TAMENORI Hideshiwon againstENOMOTO Yasuhiro
TANIDA Kunihikowon againstKITAJIMA Hideki
TAKANASHI Yusukewon againstTAMAKI Suguru
KAWARADA Yuichiwon againstHATA Hayato
ROSE Brian32-32TAKASHIMA Ryoji
TSUJI Shinjiwon againstURASHIMA Mei
GOTO Hiroshiwon againstTAKAHASHI Yoshiko
TSUCHIDA Daisukewon againstMATSUZAWA Atsushi
ARAKI Yasuyukiwon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
YAMAKAWA Takashiwon againstKOZUKA Katsuhiko
HOSHINO Yoshihirowon againstYAMANAKA Mami
NAGAO Hirotowon againstYASUDA Kenji
KURACHI Takayukiwon againstKOBAYASHI Ritsuko
FUNATSU Asukalost toWATAHIKI Kenta
URA Satoruwon againstKINOSHITA Akio
OHNAKA Kenichirowon againstKURITA Seiya
MITSUYA Nobuaki32-32OHMORI Keita
OKAMOTO Kazukilost toNAGAYAMA Hironari
MIYAOKA Tamakilost toTAKENOBU Kosuke
OHIKE Yoshinoriwon againstGOTO Hiroto
ESAKI Yutawon againstOSHIMIZU Takanori
HATA Hayatowon againstDOJUN Makiko
TAKAHASHI Satomilost toSANO Yoko
GOTO Masahirowon againstTOJO Atsushi
MIYAOKA Yukiwon againstOHNO Atsuko
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTAKANASHI Yusuke
SAKAGUCHI Kazuhirolost toTSUCHIDA Eiji
TOMINAGA Kentawon againstOHNAKA Kenichiro
NAGASHIMA Kazuhitowon againstMATSUMOTO Hiroshi
KUNOU Masakadowon againstMATSUMOTO Hiroyuki
MURAKAMI Takeshiwon againstKURITA Seiya
TAMENORI Hideshiwon againstTSUJI Shinji
TANIDA Kunihikowon againstTAKENOBU Kosuke
TAMAKI Kyotarowon againstTSUCHIDA Daisuke
KAWARADA Yuichiwon againstSANO Yoko
ROSE Brianwon againstTAMAKI Suguru
ENOMOTO Yasuhiro32-32OHIKE Yoshinori
GOTO Hiroshiwon againstHOSHINO Yoshihiro
ARAKI Yasuyukiwon againstMATSUZAWA Atsushi
YAMAKAWA Takashiwon againstTAKAHASHI Yoshiko
NAGAO Hirotowon againstKITAJIMA Hideki
KURACHI Takayukiwon againstGOTO Hiroto
FUNATSU Asukawon againstMIYAOKA Yuki
URA Satorulost toYAMANAKA Mami
MITSUYA Nobuakiwon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
OKAMOTO Kazukiwon againstURASHIMA Mei
MIYAOKA Tamakiwon againstOHMORI Keita
WATAHIKI Kentawon againstTAKASHIMA Ryoji
OHNO Tomohirolost toESAKI Yuta
NAGAYAMA Hironarilost toUNO Toshihiro
HATA Hayatowon againstKOZUKA Katsuhiko
HATA Hayatolost toGOTO Masahiro
TAKAHASHI Satomilost toYASUDA Kenji
OSHIMIZU Takanoriwon againstKINOSHITA Akio
TOJO Atsushiwon againstOHNO Atsuko
KOBAYASHI Ritsukowon againstDOJUN Makiko
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTSUCHIDA Eiji
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstROSE Brian
TOMINAGA Kentawon againstGOTO Hiroshi
NAGASHIMA Kazuhitowon againstTAMAKI Kyotaro
KUNOU Masakadowon againstTAMENORI Hideshi
MATSUMOTO Hiroshiwon againstNAGAO Hiroto
MURAKAMI Takeshiwon againstESAKI Yuta
TANIDA Kunihikowon againstTAKANASHI Yusuke
KAWARADA Yuichiwon againstYAMANAKA Mami
ENOMOTO Yasuhirowon againstMIYAOKA Tamaki
TSUJI Shinjilost toYAMAKAWA Takashi
TSUCHIDA Daisukewon againstMATSUMOTO Hiroyuki
ARAKI Yasuyukilost toHOSHINO Yoshihiro
KITAJIMA Hidekiwon againstHATA Hayato
KURACHI Takayukiwon againstGOTO Masahiro
FUNATSU Asukawon againstYASUDA Kenji
URA Satoruwon againstURASHIMA Mei
OHNAKA Kenichirowon againstUNO Toshihiro
MATSUZAWA Atsushiwon againstOHNO Tomohiro
MITSUYA Nobuakiwon againstWATAHIKI Kenta
OKAMOTO Kazukiwon againstTAKENOBU Kosuke
OHMORI Keitawon againstTOJO Atsushi
OHIKE Yoshinoriwon againstTAMAKI Suguru
NAGAYAMA Hironarilost toTAKASHIMA Ryoji
TAKAHASHI Yoshikowon againstSANO Yoko
KURITA Seiyawon againstOSHIMIZU Takanori
HATA Hayatowon againstGOTO Hiroto
TAKAHASHI Satomiwon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOZUKA Katsuhikowon againstKOBAYASHI Ritsuko
MIYAOKA Yukiwon againstKINOSHITA Akio
OHNO Atsukowon againstDOJUN Makiko
NAKAJIMA Tetsuyalost toSAKAGUCHI Kazuhiro
TOMINAGA Kentawon againstTANIDA Kunihiko
TSUCHIDA Eiji32-32NAGASHIMA Kazuhito
KUNOU Masakadolost toMURAKAMI Takeshi
MATSUMOTO Hiroshiwon againstOHNAKA Kenichiro
TAMENORI Hideshiwon againstTSUCHIDA Daisuke
TAMAKI Kyotarowon againstHOSHINO Yoshihiro
TAKANASHI Yusukewon againstGOTO Hiroshi
KAWARADA Yuichiwon againstYAMAKAWA Takashi
ROSE Brianwon againstOKAMOTO Kazuki
ENOMOTO Yasuhirowon againstMITSUYA Nobuaki
TSUJI Shinjiwon againstOHIKE Yoshinori
ARAKI Yasuyukiwon againstTAKASHIMA Ryoji
NAGAO Hirotowon againstUNO Toshihiro
KITAJIMA Hidekiwon againstYAMANAKA Mami
KURACHI Takayukiwon againstWATAHIKI Kenta
FUNATSU Asukawon againstTAKAHASHI Yoshiko
URA Satoruwon againstMATSUMOTO Hiroyuki
MATSUZAWA Atsushiwon againstESAKI Yuta
MIYAOKA Tamakiwon againstTAMAKI Suguru
OHMORI Keitawon againstKURITA Seiya
HATA Hayatowon againstYASUDA Kenji
OHNO Tomohirolost toOSHIMIZU Takanori
NAGAYAMA Hironariwon againstTAKENOBU Kosuke
URASHIMA Meiwon againstKOZUKA Katsuhiko
HATA Hayatowon againstSANO Yoko
TAKAHASHI Satomiwon againstGOTO Masahiro
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstMIYAOKA Yuki
TOJO Atsushiwon againstDOJUN Makiko
GOTO Hirotowon againstKINOSHITA Akio
OHNO Atsukowon againstKOBAYASHI Ritsuko