Ratings

37_Japan_Champ (Japan)
2009-07-19

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  488, TAKIZAWA, masaki, J, 6.0, 192
  6890, SAITO, masaki, J, 5.0, 192
  5575, EZAKI, yuuta, J, 5.0, 192
  6919, HUKUNAGA, kobachi, J, 5.0, 192
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 192
  5590, NAKAMURA, yuya, J, 5.0, 192
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 5.0, 192
  5680, WATANABE, hajime, J, 4.0, 192
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 4.0, 192
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 4.0, 192
  6868, SASAKI, sohei, J, 4.0, 192
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 4.0, 192
  5509, TSUKASA, imaoka, J, 4.0, 192
  5537, TAKANASHI, yuusuke, J, 4.0, 192
  6820, OKAWA, kun, J, 4.0, 192
 10467, KIUTI, daichi, J, 4.0, 192
  5577, KURITA, seiya, J, 4.0, 192
  5685, NARUYA, makoto, J, 4.0, 192
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 192
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 4.0, 192
  5560, TSUJI, shinji, J, 4.0, 192
  6972, MIYAZAKI, thoru, J, 4.0, 192
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 192
  5524, NAGAO, hiroto, J, 3.0, 192
 10192, HAMADA, naoki, J, 3.0, 192
  5522, TSUCHIDA, eiji, J, 3.0, 192
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 3.0, 192
 10045, KAMEDA, okata, J, 3.0, 192
 10289, KAWAKAMI, yoshitai, J, 3.0, 192
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 3.0, 192
 10315, TERADA, siyouzi, J, 3.0, 192
  6955, IWASAKI, masaki, J, 3.0, 192
  5502, GOTO, hiroshi, J, 3.0, 192
  655, TAKIZAWA, nobuyuki, J, 3.0, 192
  5582, TAKENOBU, kousuke, J, 3.0, 192
  7047, UMEZAWA, ogata, J, 3.0, 192
  5512, OHNO, tomohiro, J, 3.0, 192
  4011, MIYAOKA, tamaki, J, 3.0, 192
  5570, OHIKE, yoshinori, J, 3.0, 192
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 3.0, 192
  5655, NAGANO, yasushi, J, 3.0, 192
  5534, NAGASHIMA, kazuhito , J, 3.0, 192
  7090, OGAWA, daisuke , J, 2.0, 192
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 2.0, 192
  5584, OSHIMIZU, takanori, J, 2.0, 192
 10741, ENOMOTO, hiroyuki, J, 2.0, 192
  7027, ABE, ryuuta, J, 2.0, 192
  5682, TODA, tomoya, J, 2.0, 192
 10325, OKAMOTO, junya, J, 2.0, 192
  5698, SUGIYAMA, tomoyuki, J, 2.0, 192
 10070, KAMEMOTO, siu, J, 2.0, 192
  5646, WAKIMOTO, naoyuki, J, 2.0, 192
  6923, KIMURA, keigo, J, 2.0, 192
  578, SAKAGUCHI, kazuhiro, J, 2.0, 192
  6816, ASAHINA, ron, J, 2.0, 192
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 2.0, 192
 10225, IMAMURA, yuuki, J, 2.0, 192
  6977, OKAMURA, hiroaki, J, 1.0, 192
  7078, HURUMOTO, yuuki, J, 1.0, 192
 10342, TOMOTA, yusuke, J, 1.0, 192
  5644, IZUMI, shinichi, J, 1.0, 192
  5538, ITO, jyunya, J, 1.0, 192
  7088, SANO, kazuhiro, J, 1.0, 192
 10333, FUJII, koichi, J, 0.0, 192

List of players

64 players

 

Here are all results.

2009-07-19: 37_Japan_Champ(Japan)
TAKIZAWA Masakiwon againstIMAMURA Yuuki
NAKAMURA Yuyawon againstKOMAGATA Masayuki
YAMAKAWA Takashiwon againstMATSUMOTO Hiroshi
KURITA Seiyawon againstWATAHIKI Kenta
NAKAJIMA Tetsuyawon againstOHNO Tomohiro
SAITO Rikiwon againstKIMURA Keigo
IIJIMA Takamunewon againstIWASAKI Masaaki
TSUJI Shinjiwon againstTSUCHIYA Keishiro
SASAKI Soheiwon againstKAMEMOTO Osamu
NAKAMORI Hirokiwon againstSANO Hidekazu
MIYAZAKI Toruwon againstABE Ryuuta
IMAOKA Tsukasawon againstIZUMI Shinichi
WATANABE Hajimewon againstENOMOTO Hiroyuki
NARIYA Makotowon againstTODA Tomoya
KIUCHI Hideyukiwon againstNAGAO Hiroto
TAKANASHI Yusukewon againstHAMADA Naoki
OKAWA Akirawon againstMITSUYA Nobuaki
TANIDA Kunihikowon againstSUZUKI Yuta
TSUCHIDA Eijiwon againstOGAWA Daisuke
GOTO Hiroshiwon againstMURAKAMI Takeshi
KAMEDA Ryotawon againstTOMOTA Yusuke
MIYAOKA Tamakiwon againstESAKI Yuta
OHIKE Yoshinoriwon againstFUJII Koichi
TAKENOBU Kosukewon againstMIYAZAKI Yuji
NAGASHIMA Kazuhitowon againstFUKUNAGA Kohachi
SATANI Tetsuwon againstOKAMOTO Junya
UMEZAWA Yoshinoriwon againstTAKIZAWA Nobuyuki
TERADA Shiyouziwon againstOKAMURA Hiroaki
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstASAHINA Satoshi
WAKIMOTO Naoyukiwon againstFURUMOTO Yuki
OSHIMIZU Takanoriwon againstKAWAKAMI Yoshihiro
ITO Junyawon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
TAKIZAWA Masakiwon againstNAGASHIMA Kazuhito
NAKAMURA Yuyawon againstSATANI Tetsu
YAMAKAWA Takashiwon againstKIUCHI Hideyuki
KURITA Seiyawon againstTAKANASHI Yusuke
FUKUNAGA Kohachiwon againstIMAMURA Yuuki
NAKAJIMA Tetsuyawon againstUMEZAWA Yoshinori
ESAKI Yutawon againstSANO Hidekazu
IIJIMA Takamunewon againstWAKIMOTO Naoyuki
TSUJI Shinjiwon againstITO Junya
KOMAGATA Masayukiwon againstOKAMOTO Junya
MIYAZAKI Toruwon againstSUGIYAMA Tomoyuki
WATANABE Hajimewon againstGOTO Hiroshi
NARIYA Makotowon againstIMAOKA Tsukasa
MIYAZAKI Yujiwon againstTOMOTA Yusuke
OKAWA Akirawon againstOSHIMIZU Takanori
TANIDA Kunihikowon againstSASAKI Sohei
MURAKAMI Takeshiwon againstENOMOTO Hiroyuki
MATSUMOTO Hiroshiwon againstNAGAO Hiroto
KAWAKAMI Yoshihirowon againstMITSUYA Nobuaki
MIYAOKA Tamakiwon againstNAKAMORI Hiroki
OHIKE Yoshinoriwon againstSAITO Riki
TAKENOBU Kosukewon againstKAMEDA Ryota
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstOHNO Tomohiro
HAMADA Naokiwon againstWATAHIKI Kenta
IWASAKI Masaakiwon againstFURUMOTO Yuki
TERADA Shiyouziwon againstTSUCHIDA Eiji
OGAWA Daisukewon againstOKAMURA Hiroaki
ASAHINA Satoshiwon againstABE Ryuuta
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstTSUCHIYA Keishiro
TODA Tomoyawon againstIZUMI Shinichi
SUZUKI Yutawon againstKAMEMOTO Osamu
KIMURA Keigowon againstFUJII Koichi
TAKIZAWA Masakiwon againstMIYAZAKI Toru
NAKAMURA Yuyawon againstIIJIMA Takamune
YAMAKAWA Takashiwon againstOKAWA Akira
KURITA Seiyawon againstNAKAJIMA Tetsuya
FUKUNAGA Kohachiwon againstASAHINA Satoshi
ESAKI Yutawon againstMIYAZAKI Yuji
SAITO Rikiwon againstGOTO Hiroshi
TSUJI Shinjiwon againstTANIDA Kunihiko
SASAKI Soheiwon againstITO Junya
KOMAGATA Masayukiwon againstIWASAKI Masaaki
NAKAMORI Hirokiwon againstKAMEDA Ryota
IMAOKA Tsukasawon againstTSUCHIDA Eiji
NARIYA Makotowon againstTERADA Shiyouzi
KIUCHI Hideyukiwon againstOSHIMIZU Takanori
TAKANASHI Yusukewon againstUMEZAWA Yoshinori
MURAKAMI Takeshiwon againstKIMURA Keigo
KAWAKAMI Yoshihirowon againstMATSUMOTO Hiroshi
MIYAOKA Tamakiwon againstTAKENOBU Kosuke
OHIKE Yoshinoriwon againstWATANABE Hajime
OHNO Tomohirowon againstWATAHIKI Kenta
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstHAMADA Naoki
TSUCHIYA Keishirowon againstKAMEMOTO Osamu
MITSUYA Nobuakiwon againstNAGAO Hiroto
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstSUZUKI Yuta
TODA Tomoyawon againstOGAWA Daisuke
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstNAGASHIMA Kazuhito
WAKIMOTO Naoyukiwon againstSATANI Tetsu
IMAMURA Yuukiwon againstABE Ryuuta
OKAMOTO Junyawon againstFURUMOTO Yuki
ENOMOTO Hiroyukiwon againstFUJII Koichi
TOMOTA Yusukewon againstSANO Hidekazu
IZUMI Shinichiwon againstOKAMURA Hiroaki
TAKIZAWA Masakiwon againstTSUJI Shinji
NAKAMURA Yuyawon againstNARIYA Makoto
YAMAKAWA Takashiwon againstOHIKE Yoshinori
KURITA Seiyawon againstMIYAOKA Tamaki
FUKUNAGA Kohachiwon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTAKENOBU Kosuke
ESAKI Yutawon againstTAKIZAWA Nobuyuki
SAITO Rikiwon againstKIUCHI Hideyuki
IIJIMA Takamunewon againstTERADA Shiyouzi
SASAKI Soheiwon againstSUGIYAMA Tomoyuki
KOMAGATA Masayukiwon againstTODA Tomoya
NAKAMORI Hirokiwon againstTAKANASHI Yusuke
MIYAZAKI Toruwon againstTANIDA Kunihiko
IMAOKA Tsukasawon againstWAKIMOTO Naoyuki
WATANABE Hajimewon againstOKAWA Akira
MIYAZAKI Yujiwon againstHAMADA Naoki
TSUCHIDA Eijiwon againstSATANI Tetsu
GOTO Hiroshiwon againstOSHIMIZU Takanori
KAMEDA Ryotawon againstUMEZAWA Yoshinori
MATSUMOTO Hiroshiwon againstKIMURA Keigo
KAWAKAMI Yoshihirowon againstMURAKAMI Takeshi
OHNO Tomohirowon againstTOMOTA Yusuke
NAGASHIMA Kazuhitowon againstITO Junya
NAGAO Hirotowon againstFUJII Koichi
IWASAKI Masaakiwon againstOGAWA Daisuke
MITSUYA Nobuakiwon againstENOMOTO Hiroyuki
SUZUKI Yutawon againstASAHINA Satoshi
KAMEMOTO Osamuwon againstABE Ryuuta
IMAMURA Yuukiwon againstTSUCHIYA Keishiro
OKAMOTO Junyawon againstIZUMI Shinichi
WATAHIKI Kentawon againstSANO Hidekazu
FURUMOTO Yukiwon againstOKAMURA Hiroaki
TAKIZAWA Masakiwon againstYAMAKAWA Takashi
NAKAMURA Yuyawon againstKURITA Seiya
FUKUNAGA Kohachiwon againstOHIKE Yoshinori
NAKAJIMA Tetsuyawon againstIMAOKA Tsukasa
ESAKI Yutawon againstNARIYA Makoto
SAITO Rikiwon againstMIYAZAKI Toru
IIJIMA Takamunewon againstNAKAMORI Hiroki
TSUJI Shinjiwon againstKAWAKAMI Yoshihiro
SASAKI Soheiwon againstWATANABE Hajime
KOMAGATA Masayukiwon againstMIYAOKA Tamaki
MIYAZAKI Yujiwon againstWAKIMOTO Naoyuki
KIUCHI Hideyukiwon againstSUZUKI Yuta
TAKANASHI Yusukewon againstIWASAKI Masaaki
OKAWA Akirawon againstIMAMURA Yuuki
TANIDA Kunihikowon againstMITSUYA Nobuaki
MURAKAMI Takeshiwon againstNAGASHIMA Kazuhito
TSUCHIDA Eijiwon againstTAKIZAWA Nobuyuki
GOTO Hiroshiwon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
KAMEDA Ryotawon againstTODA Tomoya
MATSUMOTO Hiroshiwon againstSUGIYAMA Tomoyuki
OHNO Tomohirowon againstTERADA Shiyouzi
TAKENOBU Kosukewon againstOKAMOTO Junya
HAMADA Naokiwon againstIZUMI Shinichi
TSUCHIYA Keishirowon againstKIMURA Keigo
SATANI Tetsuwon againstWATAHIKI Kenta
NAGAO Hirotowon againstITO Junya
UMEZAWA Yoshinoriwon againstFURUMOTO Yuki
OGAWA Daisukewon againstTOMOTA Yusuke
ASAHINA Satoshiwon againstENOMOTO Hiroyuki
KAMEMOTO Osamuwon againstOSHIMIZU Takanori
ABE Ryuutawon againstFUJII Koichi
OKAMURA Hiroakiwon againstSANO Hidekazu
TAKIZAWA Masakiwon againstNAKAMURA Yuya
YAMAKAWA Takashiwon againstKURITA Seiya
FUKUNAGA Kohachiwon againstIIJIMA Takamune
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTSUJI Shinji
ESAKI Yutawon againstSASAKI Sohei
SAITO Rikiwon againstKOMAGATA Masayuki
NAKAMORI Hirokiwon againstMURAKAMI Takeshi
MIYAZAKI Toruwon againstTSUCHIDA Eiji
IMAOKA Tsukasawon againstGOTO Hiroshi
WATANABE Hajimewon againstKAMEDA Ryota
NARIYA Makotowon againstMATSUMOTO Hiroshi
MIYAZAKI Yujiwon againstKAWAKAMI Yoshihiro
KIUCHI Hideyukiwon againstMIYAOKA Tamaki
TAKANASHI Yusukewon againstOHIKE Yoshinori
OKAWA Akirawon againstOHNO Tomohiro
TANIDA Kunihikowon againstTAKENOBU Kosuke
NAGASHIMA Kazuhitowon againstOGAWA Daisuke
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstASAHINA Satoshi
HAMADA Naokiwon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
TSUCHIYA Keishirowon againstTODA Tomoya
SATANI Tetsuwon againstSUGIYAMA Tomoyuki
NAGAO Hirotowon againstWAKIMOTO Naoyuki
UMEZAWA Yoshinoriwon againstSUZUKI Yuta
IWASAKI Masaakiwon againstKAMEMOTO Osamu
TERADA Shiyouziwon againstIMAMURA Yuuki
MITSUYA Nobuakiwon againstOKAMOTO Junya
ABE Ryuutawon againstTOMOTA Yusuke
ENOMOTO Hiroyukiwon againstOKAMURA Hiroaki
OSHIMIZU Takanoriwon againstIZUMI Shinichi
KIMURA Keigowon againstFURUMOTO Yuki
WATAHIKI Kentawon againstITO Junya
SANO Hidekazuwon againstFUJII Koichi