Ratings

38_Japan_Open_Champ (Japan)
2010-07-18

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6868, SASAKI, sohei, J, 6.0, 192
 10045, KAMEDA, ryouta, J, 5.0, 192
  4011, MIYAOKA, kazunori, J, 5.0, 192
  5577, KURITA, seiya, J, 5.0, 192
 10104, HAGIKURA, yutaka, J, 5.0, 192
  7077, ISHIZAKI, hikaru, J, 5.0, 192
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 5.0, 192
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 4.0, 192
  5568, OKAMOTO, kazuki, J, 4.0, 192
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 192
  5560, TSUJI, shinji, J, 4.0, 192
  603, KANEDA, shigeru, J, 4.0, 192
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 4.0, 192
  5630, TANAKA, syu, J, 4.0, 192
  5512, OHNO, tomohiro, J, 4.0, 192
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 4.0, 192
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 4.0, 192
  5569, OHMORI, keita, J, 4.0, 192
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 4.0, 192
  6910, NAKAMORI, tomoaki, J, 4.0, 192
 10225, IMAMURA, yuuki, J, 4.0, 192
  5655, SATANI, tetsu, J, 4.0, 192
 10315, TERADA, siyouzi, J, 3.0, 192
 10467, KIUTI, daichi, J, 3.0, 192
  5524, NAGAO, hiroto, J, 3.0, 192
  5682, TODA, tomoya, J, 3.0, 192
  7004, MASSA, nao, J, 3.0, 192
  6805, SAKA, hiroshi, J, 3.0, 192
  488, TAKIZAWA, masaki, J, 3.0, 192
  5685, MAKOTO, naruya, J, 3.0, 192
  5514, WATAHIKI, kenta, J, 3.0, 192
  6919, FUKUNAGA, kohachi, J, 3.0, 192
  5684, SHUKAME, sumiki, J, 3.0, 192
  5699, YOSHIYUKI, suganuma, J, 3.0, 192
  7024, NUNOME, naoya, J, 3.0, 192
 10342, TOMOTA, yusuke, J, 3.0, 192
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 3.0, 192
  5546, NAGANO, yasushi, J, 3.0, 192
  5582, TAKENOBU, kosuke, J, 3.0, 192
 10692, MAEHIRA, yusuke, J, 3.0, 192
 10070, KAMEMOTO, osamu, J, 3.0, 192
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 3.0, 192
  5646, WAKIMOTO, naoyuki, J, 2.0, 192
  5584, OSHIMIZU, takanori, J, 2.0, 192
  5654, KANOU, eisuke, J, 2.0, 192
 10289, KAWAKAMI, yoshitai, J, 2.0, 192
  5605, OZAWA, takumi, J, 2.0, 192
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 2.0, 192
  5535, IIJIMA, takamune, J, 2.0, 192
  5575, ESAKI, yuta, J, 2.0, 192
  5523, ARAKI, yasuyuki, J, 2.0, 192
 10040, ISHIBASHI, takuya, J, 2.0, 192
  6924, HONDA, naoto, J, 2.0, 192
  6890, SAITO, masaki, J, 2.0, 192
  6816, ASAHINA, ron, J, 2.0, 192
  578, SAKAGUCHI, kazuhiro, J, 2.0, 192
  5698, TOMOYUKI, sugiyama, J, 2.0, 192
  5528, TOJO, masaru, J, 1.0, 192
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 1.0, 192
  6959, SUZUKI, takahiro, J, 1.0, 192
 10649, TATEISHI, katsuhiro, J, 1.0, 192
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 1.0, 192
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 1.0, 192
  7048, KANDA, yoshihiro, J, 0.0, 192

List of players

64 players

 

Here are all results.

2010-07-18: 38_Japan_Open_Champ(Japan)
SASAKI Soheiwon againstNAGASHIMA Kazuhito
HAGIKURA Yutakawon againstKAMEMOTO Osamu
KURITA Seiyawon againstSUGIYAMA Tomoyuki
SATANI Tetsuwon againstASAHINA Satoshi
MIYAOKA Tamakiwon againstNAGANO Yasushi
ISHIZAKI Hikaruwon againstTOMOTA Yusuke
KAMEDA Ryotawon againstKANDA Yoshihiro
YAMAKAWA Takashiwon againstOHUCHI Yasuhiro
KOMAGATA Masayukiwon againstTSUJI Shinji
ENOMOTO Yasuhirowon againstWATAHIKI Kenta
NAKAJIMA Tetsuyawon againstSUZUKI Takahiro
OKAMOTO Kazukiwon againstMURAKAMI Takeshi
NAKAMORI Chiakiwon againstESAKI Yuta
OHMORI Keitawon againstSAKA Hiroshi
SUZUKI Yutawon againstARAKI Yasuyuki
MATSUMOTO Hiroshiwon againstNARIYA Makoto
IMAMURA Yuukiwon againstTERADA Shiyouzi
TAKENOBU Kosukewon againstOZAWA Kou
YOSHIYUKI Suganumawon againstFUKUNAGA Kohachi
JINUSHI Naowon againstTAKANASHI Yusuke
TAKIZAWA Masakiwon againstTATEISHI Katsuhiro
NUNOME Naoyawon againstOHNO Tomohiro
MAEHIRA Yusukewon againstTOJO Atsushi
KIUCHI Hideyukiwon againstWAKIMOTO Naoyuki
NAGASAKI Hidekazuwon againstOSHIMIZU Takanori
NAGAO Hirotowon againstISHIBASHI Takuya
NAKAMORI Hirokiwon againstKANEDA Shigeru
TODA Tomoyawon againstITAGAKI Kenichi
SAITO Rikiwon againstKANOU Yuki
IIJIMA Takamunewon againstTANAKA Amane
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstKAWAKAMI Yoshihiro
HONDA Naotowon againstSYUGAME Junki
SASAKI Soheiwon againstNAGASAKI Hidekazu
HAGIKURA Yutakawon againstMAEHIRA Yusuke
KURITA Seiyawon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
SATANI Tetsuwon againstSAITO Riki
MIYAOKA Tamakiwon againstKOMAGATA Masayuki
ISHIZAKI Hikaruwon againstKAMEDA Ryota
YAMAKAWA Takashiwon againstYOSHIYUKI Suganuma
OHNO Tomohirowon againstSYUGAME Junki
ENOMOTO Yasuhirowon againstNAKAJIMA Tetsuya
KANEDA Shigeruwon againstTATEISHI Katsuhiro
TANAKA Amanewon againstISHIBASHI Takuya
NAKAMORI Chiakiwon againstJINUSHI Nao
OHMORI Keitawon againstOKAMOTO Kazuki
IMAMURA Yuukiwon againstKIUCHI Hideyuki
TAKENOBU Kosukewon againstSUZUKI Yuta
WATAHIKI Kentawon againstSUZUKI Takahiro
NARIYA Makotowon againstITAGAKI Kenichi
SAKA Hiroshiwon againstMURAKAMI Takeshi
FUKUNAGA Kohachiwon againstOHUCHI Yasuhiro
NUNOME Naoyawon againstHONDA Naoto
TOMOTA Yusukewon againstKANDA Yoshihiro
KAMEMOTO Osamuwon againstTOJO Atsushi
NAGANO Yasushiwon againstTSUJI Shinji
TERADA Shiyouziwon againstWAKIMOTO Naoyuki
NAKAMORI Hirokiwon againstTAKIZAWA Masaki
TODA Tomoyawon againstMATSUMOTO Hiroshi
ARAKI Yasuyukiwon againstOZAWA Kou
KAWAKAMI Yoshihirowon againstSUGIYAMA Tomoyuki
ESAKI Yutawon againstTAKANASHI Yusuke
KANOU Yukiwon againstASAHINA Satoshi
OSHIMIZU Takanoriwon againstNAGASHIMA Kazuhito
IIJIMA Takamunewon againstNAGAO Hiroto
SASAKI Soheiwon againstYAMAKAWA Takashi
HAGIKURA Yutakawon againstIMAMURA Yuuki
KURITA Seiyawon againstMIYAOKA Tamaki
SATANI Tetsuwon againstOHMORI Keita
ISHIZAKI Hikaruwon againstNUNOME Naoya
KAMEDA Ryotawon againstHONDA Naoto
OHNO Tomohirowon againstTOMOTA Yusuke
KOMAGATA Masayukiwon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
ENOMOTO Yasuhirowon againstNAKAMORI Hiroki
KANEDA Shigeruwon againstWATAHIKI Kenta
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTAKIZAWA Masaki
TANAKA Amanewon againstARAKI Yasuyuki
OKAMOTO Kazukiwon againstSAITO Riki
NAKAMORI Chiakiwon againstTODA Tomoya
SUZUKI Yutawon againstNAGAO Hiroto
MATSUMOTO Hiroshiwon againstJINUSHI Nao
TAKANASHI Yusukewon againstITAGAKI Kenichi
TSUJI Shinjiwon againstSUGIYAMA Tomoyuki
TAKENOBU Kosukewon againstIIJIMA Takamune
NARIYA Makotowon againstESAKI Yuta
YOSHIYUKI Suganumawon againstNAGASAKI Hidekazu
SAKA Hiroshiwon againstKANOU Yuki
FUKUNAGA Kohachiwon againstOSHIMIZU Takanori
SYUGAME Junkiwon againstKANDA Yoshihiro
KIUCHI Hideyukiwon againstMAEHIRA Yusuke
NAGANO Yasushiwon againstKAWAKAMI Yoshihiro
TERADA Shiyouziwon againstKAMEMOTO Osamu
OZAWA Kouwon againstISHIBASHI Takuya
SUZUKI Takahirowon againstTATEISHI Katsuhiro
MURAKAMI Takeshiwon againstASAHINA Satoshi
NAGASHIMA Kazuhitowon againstOHUCHI Yasuhiro
TOJO Atsushiwon againstWAKIMOTO Naoyuki
SASAKI Soheiwon againstISHIZAKI Hikaru
HAGIKURA Yutakawon againstNAKAMORI Chiaki
KURITA Seiyawon againstENOMOTO Yasuhiro
SATANI Tetsuwon againstTAKENOBU Kosuke
MIYAOKA Tamakiwon againstNAKAMORI Hiroki
KAMEDA Ryotawon againstYOSHIYUKI Suganuma
YAMAKAWA Takashiwon againstNUNOME Naoya
OHNO Tomohirowon againstFUKUNAGA Kohachi
KOMAGATA Masayukiwon againstNAKAJIMA Tetsuya
KANEDA Shigeruwon againstNAGANO Yasushi
TANAKA Amanewon againstSAKA Hiroshi
OHMORI Keitawon againstIIJIMA Takamune
SUZUKI Yutawon againstOKAMOTO Kazuki
MATSUMOTO Hiroshiwon againstKIUCHI Hideyuki
IMAMURA Yuukiwon againstTODA Tomoya
TAKANASHI Yusukewon againstTOJO Atsushi
TSUJI Shinjiwon againstSUZUKI Takahiro
WATAHIKI Kentawon againstKAWAKAMI Yoshihiro
NARIYA Makotowon againstTERADA Shiyouzi
JINUSHI Naowon againstMAEHIRA Yusuke
TAKIZAWA Masakiwon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
SYUGAME Junkiwon againstNAGASHIMA Kazuhito
TOMOTA Yusukewon againstOSHIMIZU Takanori
KAMEMOTO Osamuwon againstESAKI Yuta
NAGASAKI Hidekazuwon againstHONDA Naoto
NAGAO Hirotowon againstSAITO Riki
WAKIMOTO Naoyukiwon againstITAGAKI Kenichi
ARAKI Yasuyukiwon againstKANOU Yuki
ISHIBASHI Takuyawon againstASAHINA Satoshi
OZAWA Kouwon againstMURAKAMI Takeshi
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstTATEISHI Katsuhiro
OHUCHI Yasuhirowon againstKANDA Yoshihiro
SASAKI Soheiwon againstSATANI Tetsu
HAGIKURA Yutakawon againstKURITA Seiya
MIYAOKA Tamakiwon againstMATSUMOTO Hiroshi
ISHIZAKI Hikaruwon againstTANAKA Amane
KAMEDA Ryotawon againstOHMORI Keita
YAMAKAWA Takashiwon againstSUZUKI Yuta
OHNO Tomohirowon againstTAKENOBU Kosuke
KOMAGATA Masayukiwon againstIMAMURA Yuuki
ENOMOTO Yasuhirowon againstNARIYA Makoto
KANEDA Shigeruwon againstNAKAMORI Chiaki
NAKAJIMA Tetsuyawon againstKAMEMOTO Osamu
OKAMOTO Kazukiwon againstTOMOTA Yusuke
TAKANASHI Yusukewon againstNAKAMORI Hiroki
TSUJI Shinjiwon againstTODA Tomoya
WATAHIKI Kentawon againstKIUCHI Hideyuki
YOSHIYUKI Suganumawon againstARAKI Yasuyuki
JINUSHI Naowon againstNAGANO Yasushi
TAKIZAWA Masakiwon againstTERADA Shiyouzi
SAKA Hiroshiwon againstNAGASAKI Hidekazu
FUKUNAGA Kohachiwon againstNAGAO Hiroto
SYUGAME Junkiwon againstIIJIMA Takamune
NUNOME Naoyawon againstOZAWA Kou
MAEHIRA Yusukewon againstSUGIYAMA Tomoyuki
WAKIMOTO Naoyukiwon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
SAITO Rikiwon againstOHUCHI Yasuhiro
ISHIBASHI Takuyawon againstHONDA Naoto
KAWAKAMI Yoshihirowon againstTOJO Atsushi
ESAKI Yutawon againstSUZUKI Takahiro
KANOU Yukiwon againstNAGASHIMA Kazuhito
OSHIMIZU Takanoriwon againstMURAKAMI Takeshi
ITAGAKI Kenichiwon againstTATEISHI Katsuhiro
ASAHINA Satoshiwon againstKANDA Yoshihiro
SASAKI Soheiwon againstHAGIKURA Yutaka
KURITA Seiyawon againstSATANI Tetsu
MIYAOKA Tamakiwon againstOHNO Tomohiro
ISHIZAKI Hikaruwon againstKOMAGATA Masayuki
KAMEDA Ryotawon againstENOMOTO Yasuhiro
YAMAKAWA Takashiwon againstKANEDA Shigeru
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTAKENOBU Kosuke
TANAKA Amanewon againstWATAHIKI Kenta
OKAMOTO Kazukiwon againstNARIYA Makoto
NAKAMORI Chiakiwon againstYOSHIYUKI Suganuma
OHMORI Keitawon againstJINUSHI Nao
SUZUKI Yutawon againstTAKIZAWA Masaki
MATSUMOTO Hiroshiwon againstSAKA Hiroshi
IMAMURA Yuukiwon againstFUKUNAGA Kohachi
TAKANASHI Yusukewon againstSYUGAME Junki
TSUJI Shinjiwon againstNUNOME Naoya
TOMOTA Yusukewon againstWAKIMOTO Naoyuki
MAEHIRA Yusukewon againstARAKI Yasuyuki
KAMEMOTO Osamuwon againstSAITO Riki
KIUCHI Hideyukiwon againstISHIBASHI Takuya
NAGASAKI Hidekazuwon againstKAWAKAMI Yoshihiro
NAGAO Hirotowon againstESAKI Yuta
NAGANO Yasushiwon againstKANOU Yuki
TERADA Shiyouziwon againstOSHIMIZU Takanori
NAKAMORI Hirokiwon againstIIJIMA Takamune
TODA Tomoyawon againstOZAWA Kou
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstOHUCHI Yasuhiro
HONDA Naotowon againstSUZUKI Takahiro
SUGIYAMA Tomoyukiwon againstMURAKAMI Takeshi
ITAGAKI Kenichiwon againstNAGASHIMA Kazuhito
ASAHINA Satoshiwon againstTOJO Atsushi
TATEISHI Katsuhirowon againstKANDA Yoshihiro