Ratings

39_Japan_open_Champ (Japan)
2011-07-17

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5568, OKAMOTO, kazuki, J, 6.0, 192
  5523, ARAKI, yasuyuki, J, 5.0, 192
 10045, KAMEDA, ryotota, J, 5.0, 192
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 192
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 5.0, 192
  6825, NOBUKAWA, hiroki, J, 5.0, 192
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 5.0, 192
  5655, SATANI, tetsu, J, 4.0, 192
  6868, SASAKI, sohei, J, 4.0, 192
 10855, KIYONOBU, kenta, J, 4.0, 192
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 4.0, 192
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 4.0, 192
  5575, ESAKI, yuta, J, 4.0, 192
  7077, ISHIZAKI, hikaru, J, 4.0, 192
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 4.0, 192
  698, SUEKUNI, makoto, J, 4.0, 192
  5569, OHMORI, keita, J, 4.0, 192
  6840, TANAKA, shuntarou, J, 4.0, 192
  6919, FUKUNAGA, kohachi, J, 4.0, 192
  488, TAKIZAWA, masaki, J, 4.0, 192
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 192
  5507, TSUCHIDA, daisuke, J, 4.0, 192
 10392, ICHIKAWA, yukinori, J, 3.0, 192
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 3.0, 192
  5563, KURACHI, takayuki, J, 3.0, 192
  6814, TACHIKI, akira, J, 3.0, 192
  5538, ITO, junya, J, 3.0, 192
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 3.0, 192
  6860, MIYAZAKI, yuji, J, 3.0, 192
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 3.0, 192
 10083, AIBARA, shigero, J, 3.0, 192
  5577, KURITA, seiya, J, 3.0, 192
  5512, OHNO, tomohiro, J, 3.0, 192
  6960, NAMIKI, kazunari, J, 3.0, 192
  5530, NODA, bintatsu, J, 3.0, 192
  5682, TODA, tomoya, J, 3.0, 192
 10070, KAMEMOTO, osamu, J, 3.0, 192
  6910, NAKAMORI, tomoaki, J, 3.0, 192
  5502, GOTO, hiroshi, J, 3.0, 192
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 3.0, 192
  5582, TAKENOBU, kosuke, J, 3.0, 192
  5584, OSHIMIZU, tadanori, J, 3.0, 192
 10746, ASAKAWA, takuya, J, 2.0, 192
  5535, IIJIMA, takamune, J, 2.0, 192
  5616, TANAKA, atsushi, J, 2.0, 192
 10649, TATEISHI, katsuhiro, J, 2.0, 192
  603, KANEDA, shigeru, J, 2.0, 192
  7081, KADO, naoki, J, 2.0, 192
 10315, TERADA, siyouzi, J, 2.0, 192
  6813, YAMAZAKI, nobuyuki, J, 2.0, 192
  7048, KANDA, yoshihiro, J, 2.0, 192
  5528, TOJO, masaru, J, 2.0, 192
  6847, TOSAKA, hideki, J, 2.0, 192
 12190, ARASHIDA, satoshi, J, 2.0, 192
 10625, SHIMIZU, naoki, J, 2.0, 192
 10192, HAMADA, naoki, J, 2.0, 192
 10078, UMEZAWA, keiki, J, 2.0, 192
 11709, IKEDA, yuki, J, 1.0, 192
 10885, SHIBASAKI, yuri, J, 1.0, 192
 10173, KAWAMURA, toyoto, J, 1.0, 192
  6952, SANO, hirotaka, J, 1.0, 192
  6974, HIRABAYASI, eiji, J, 1.0, 192
  5542, KOIDE, satoshi, J, 1.0, 192
 10736, YANAGIHARA, shigemi, J, 0.0, 192

List of players

64 players

 

Here are all results.

2011-07-17: 39_Japan_open_Champ(Japan)
OKAMOTO Kazukiwon againstUMEZAWA Keiki
TAKANASHI Yusukewon againstHAMADA Naoki
NOBUKAWA Hirokiwon againstARASHIDA Satoshi
KAMEDA Ryotawon againstKOIDE Satoshi
MURAKAMI Takeshiwon againstGOTO Hiroshi
YAMAKAWA Takashiwon againstTSUCHIYA Keishiro
TAKIZAWA Masakiwon againstNAMIKI Kazunari
FUKUNAGA Kohachiwon againstMATSUMOTO Hiroshi
TSUCHIDA Daisukewon againstAIHARA Shigeaki
ESAKI Yutawon againstNODA Bintatsu
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTERADA Shiyouzi
SUEKUNI Makotowon againstHIRABAYASHI Eiji
ISHIZAKI Hikaruwon againstNAKAMORI Hiroki
OHMORI Keitawon againstKAWAMURA Toyoto
TANAKA Shuntarowon againstKANEDA Shigeru
KIYONOBU Kentawon againstYANAGIHARA Shigemi
OSHIMIZU Takanoriwon againstTACHIKI Akira
KURITA Seiyawon againstTSUKAMOTO Kazuma
OHNO Tomohirowon againstKAMEMOTO Osamu
IWATA Hiroyukiwon againstYAMAZAKI Nobuyuki
NAKAMORI Chiakiwon againstKADO Naoki
MIYAZAKI Yujiwon againstNAGASHIMA Kazuhito
OHUCHI Yasuhirowon againstSASAKI Sohei
ITO Junyawon againstIIJIMA Takamune
KURACHI Takayukiwon againstTODA Tomoya
TAKENOBU Kosukewon againstSHIBASAKI Lily
TOSAKA Hidekiwon againstICHIKAWA Yukinori
SHIMIZU Naokiwon againstSATANI Tetsu
KANDA Yoshihirowon againstASAKAWA Takuya
TOJO Atsushiwon againstTATEISHI Katsuhiro
TANAKA Atsushiwon againstIKEDA Yuki
SANO Hirotakawon againstARAKI Yasuyuki
OKAMOTO Kazukiwon againstYAMAKAWA Takashi
TAKANASHI Yusukewon againstSHIMIZU Naoki
NOBUKAWA Hirokiwon againstTAKENOBU Kosuke
KAMEDA Ryotawon againstTANAKA Shuntaro
MURAKAMI Takeshiwon againstTOJO Atsushi
ARAKI Yasuyukiwon againstHIRABAYASHI Eiji
TAKIZAWA Masakiwon againstOHNO Tomohiro
FUKUNAGA Kohachiwon againstKIYONOBU Kenta
TSUCHIDA Daisukewon againstKANDA Yoshihiro
NAKAMORI Hirokiwon againstTSUKAMOTO Kazuma
NAKAJIMA Tetsuyawon againstMIYAZAKI Yuji
SUEKUNI Makotowon againstSANO Hirotaka
SASAKI Soheiwon againstKADO Naoki
OHMORI Keitawon againstESAKI Yuta
TSUCHIYA Keishirowon againstUMEZAWA Keiki
MATSUMOTO Hiroshiwon againstYANAGIHARA Shigemi
OSHIMIZU Takanoriwon againstTANAKA Atsushi
KURITA Seiyawon againstISHIZAKI Hikaru
NODA Bintatsuwon againstKAWAMURA Toyoto
IWATA Hiroyukiwon againstITO Junya
GOTO Hiroshiwon againstTATEISHI Katsuhiro
KAMEMOTO Osamuwon againstNAMIKI Kazunari
OHUCHI Yasuhirowon againstNAKAMORI Chiaki
TODA Tomoyawon againstICHIKAWA Yukinori
TACHIKI Akirawon againstIKEDA Yuki
AIHARA Shigeakiwon againstASAKAWA Takuya
TOSAKA Hidekiwon againstKURACHI Takayuki
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstIIJIMA Takamune
TERADA Shiyouziwon againstNAGASHIMA Kazuhito
HAMADA Naokiwon againstSATANI Tetsu
KANEDA Shigeruwon againstKOIDE Satoshi
SHIBASAKI Lilywon againstARASHIDA Satoshi
OKAMOTO Kazukiwon againstTSUCHIDA Daisuke
TAKANASHI Yusukewon againstMURAKAMI Takeshi
NOBUKAWA Hirokiwon againstIWATA Hiroyuki
KAMEDA Ryotawon againstTOSAKA Hideki
YAMAKAWA Takashiwon againstKANDA Yoshihiro
ARAKI Yasuyukiwon againstKAMEMOTO Osamu
TAKIZAWA Masakiwon againstSUEKUNI Makoto
FUKUNAGA Kohachiwon againstKURITA Seiya
ESAKI Yutawon againstMIYAZAKI Yuji
NAKAMORI Hirokiwon againstMATSUMOTO Hiroshi
NAKAJIMA Tetsuyawon againstOHMORI Keita
ISHIZAKI Hikaruwon againstKIYONOBU Kenta
SASAKI Soheiwon againstTACHIKI Akira
TANAKA Shuntarowon againstKURACHI Takayuki
TSUCHIYA Keishirowon againstAIHARA Shigeaki
SATANI Tetsuwon againstTATEISHI Katsuhiro
OSHIMIZU Takanoriwon againstOHUCHI Yasuhiro
OHNO Tomohirowon againstSANO Hirotaka
NODA Bintatsuwon againstTERADA Shiyouzi
NAKAMORI Chiakiwon againstTANAKA Atsushi
GOTO Hiroshiwon againstHAMADA Naoki
TSUKAMOTO Kazumawon againstYANAGIHARA Shigemi
ITO Junyawon againstTAKENOBU Kosuke
TODA Tomoyawon againstKANEDA Shigeru
NAMIKI Kazunariwon againstHIRABAYASHI Eiji
NAGASHIMA Kazuhitowon againstKAWAMURA Toyoto
SHIMIZU Naokiwon againstTOJO Atsushi
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstSHIBASAKI Lily
KADO Naokiwon againstIKEDA Yuki
ASAKAWA Takuyawon againstUMEZAWA Keiki
IIJIMA Takamunewon againstARASHIDA Satoshi
KOIDE Satoshiwon againstICHIKAWA Yukinori
OKAMOTO Kazukiwon againstOSHIMIZU Takanori
TAKANASHI Yusukewon againstNAKAJIMA Tetsuya
NOBUKAWA Hirokiwon againstFUKUNAGA Kohachi
MURAKAMI Takeshiwon againstOHMORI Keita
YAMAKAWA Takashiwon againstNAKAMORI Chiaki
ARAKI Yasuyukiwon againstTODA Tomoya
TAKIZAWA Masakiwon againstKAMEDA Ryota
TSUCHIDA Daisukewon againstOHUCHI Yasuhiro
ESAKI Yutawon againstSHIMIZU Naoki
NAKAMORI Hirokiwon againstYAMAZAKI Nobuyuki
SUEKUNI Makotowon againstTOSAKA Hideki
ISHIZAKI Hikaruwon againstITO Junya
SASAKI Soheiwon againstTSUCHIYA Keishiro
KIYONOBU Kentawon againstTAKENOBU Kosuke
MATSUMOTO Hiroshiwon againstSHIBASAKI Lily
SATANI Tetsuwon againstNAGASHIMA Kazuhito
KURITA Seiyawon againstIWATA Hiroyuki
OHNO Tomohirowon againstTANAKA Shuntaro
NODA Bintatsuwon againstGOTO Hiroshi
MIYAZAKI Yujiwon againstTOJO Atsushi
KAMEMOTO Osamuwon againstKANEDA Shigeru
TSUKAMOTO Kazumawon againstIIJIMA Takamune
KURACHI Takayukiwon againstSANO Hirotaka
TACHIKI Akirawon againstAIHARA Shigeaki
NAMIKI Kazunariwon againstKOIDE Satoshi
ICHIKAWA Yukinoriwon againstHIRABAYASHI Eiji
KANDA Yoshihirowon againstTANAKA Atsushi
TERADA Shiyouziwon againstHAMADA Naoki
KADO Naokiwon againstASAKAWA Takuya
UMEZAWA Keikiwon againstIKEDA Yuki
ARASHIDA Satoshiwon againstYANAGIHARA Shigemi
KAWAMURA Toyotowon againstTATEISHI Katsuhiro
OKAMOTO Kazukiwon againstNOBUKAWA Hiroki
TAKANASHI Yusukewon againstTAKIZAWA Masaki
KAMEDA Ryotawon againstNAKAJIMA Tetsuya
MURAKAMI Takeshiwon againstSUEKUNI Makoto
YAMAKAWA Takashiwon againstISHIZAKI Hikaru
ARAKI Yasuyukiwon againstNODA Bintatsu
FUKUNAGA Kohachiwon againstOSHIMIZU Takanori
TSUCHIDA Daisukewon againstKURITA Seiya
ESAKI Yutawon againstOHNO Tomohiro
NAKAMORI Hirokiwon againstSASAKI Sohei
OHMORI Keitawon againstTOSAKA Hideki
TANAKA Shuntarowon againstSHIMIZU Naoki
TSUCHIYA Keishirowon againstYAMAZAKI Nobuyuki
KIYONOBU Kentawon againstKANDA Yoshihiro
MATSUMOTO Hiroshiwon againstTACHIKI Akira
SATANI Tetsuwon againstNAMIKI Kazunari
IWATA Hiroyukiwon againstOHUCHI Yasuhiro
NAKAMORI Chiakiwon againstITO Junya
GOTO Hiroshiwon againstTODA Tomoya
MIYAZAKI Yujiwon againstKURACHI Takayuki
KAMEMOTO Osamuwon againstTERADA Shiyouzi
TSUKAMOTO Kazumawon againstKADO Naoki
TAKENOBU Kosukewon againstTANAKA Atsushi
AIHARA Shigeakiwon againstSHIBASAKI Lily
NAGASHIMA Kazuhitowon againstKOIDE Satoshi
ICHIKAWA Yukinoriwon againstKAWAMURA Toyoto
TOJO Atsushiwon againstSANO Hirotaka
HAMADA Naokiwon againstKANEDA Shigeru
ASAKAWA Takuyawon againstIIJIMA Takamune
UMEZAWA Keikiwon againstARASHIDA Satoshi
TATEISHI Katsuhirowon againstHIRABAYASHI Eiji
IKEDA Yukiwon againstYANAGIHARA Shigemi
OKAMOTO Kazukiwon againstTAKANASHI Yusuke
NOBUKAWA Hirokiwon againstTAKIZAWA Masaki
KAMEDA Ryotawon againstFUKUNAGA Kohachi
MURAKAMI Takeshiwon againstTSUCHIDA Daisuke
YAMAKAWA Takashiwon againstESAKI Yuta
ARAKI Yasuyukiwon againstNAKAMORI Hiroki
NAKAJIMA Tetsuyawon againstOSHIMIZU Takanori
SUEKUNI Makotowon againstKURITA Seiya
ISHIZAKI Hikaruwon againstOHNO Tomohiro
SASAKI Soheiwon againstNODA Bintatsu
OHMORI Keitawon againstIWATA Hiroyuki
TANAKA Shuntarowon againstNAKAMORI Chiaki
TSUCHIYA Keishirowon againstGOTO Hiroshi
KIYONOBU Kentawon againstMIYAZAKI Yuji
MATSUMOTO Hiroshiwon againstKAMEMOTO Osamu
SATANI Tetsuwon againstTSUKAMOTO Kazuma
OHUCHI Yasuhirowon againstTOSAKA Hideki
ITO Junyawon againstSHIMIZU Naoki
TODA Tomoyawon againstYAMAZAKI Nobuyuki
KURACHI Takayukiwon againstKANDA Yoshihiro
TACHIKI Akirawon againstTERADA Shiyouzi
NAMIKI Kazunariwon againstKADO Naoki
TAKENOBU Kosukewon againstTOJO Atsushi
AIHARA Shigeakiwon againstHAMADA Naoki
NAGASHIMA Kazuhitowon againstASAKAWA Takuya
ICHIKAWA Yukinoriwon againstUMEZAWA Keiki
TANAKA Atsushiwon againstSANO Hirotaka
KANEDA Shigeruwon againstSHIBASAKI Lily
IIJIMA Takamunewon againstKOIDE Satoshi
ARASHIDA Satoshiwon againstKAWAMURA Toyoto
TATEISHI Katsuhirowon againstIKEDA Yuki
HIRABAYASHI Eijiwon againstYANAGIHARA Shigemi